BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Main Features of Recommendations and Changes of Share Prices on WSE
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 707-719, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Ceny akcji, Rekomendacje, Efektywność rynku, Rynek kapitałowy
Shares prices, Recommendation, Market effectiveness, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja czynników wpływających na zmiany wartości spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dla których wydano rekomendacje. Metodologia badania - Parametry modeli badawczych oszacowano na podstawie danych przekrojowych metodą najmniejszych kwadratów. Wartość zmiennych zależnych obliczono w oparciu o metodykę analizy zdarzeń. Wynik - Zaprezentowane wyniki dowodzą, że ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie reagują silnie i w oczekiwany sposób zarówno na sam fakt wydania rekomendacji, jak i na skalę odchylenia cen rekomendowanych od rynkowych. Ponadto uzyskane rezultaty wskazują także, że kapitalizacje rekomendowanych firm, ich rentowności oraz zasobność w płynne aktywa wpływają na zmianę wartości rekomendowanych firm w efekcie wydania rekomendacji. Oryginalność/wartość - Uzyskane wyniki badania prowadzą do odmiennych wniosków niż większość dotychczas przeprowadzonych badań skuteczności rekomendacji giełdowych na polskim rynku kapitałowym. W badaniu po raz pierwszy zastosowano metodykę doboru próby oraz opisu zmiennych pozwalającą na zweryfikowanie, na ile odchylenie cen rekomendowanych od cen bieżących, stopień płynności, rentowności oraz wielkość rekomendowanego podmiotu wpływają na zmiany wartości rekomendowanych spółek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is an empirical verification of factors influencing changes of the value of recommended companies listed on Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/approach - The parameters of research models have been determined based on crosssectional data by means of least squares (cross-section regression) method. The value of the dependent variables has been calculated by means of event analysis method Findings - The presented findings prove that the share prices of companies listed on Warsaw Stock Exchange tend to react strongly and as expected to both the fact of issuing of a recommendation, and the extent of deviation between the recommended prices from market prices. Moreover, the results show that capitalization of recommended companies, their profitability and the amount of possessed liquid assets influence the change of the value of recommended companies in period 0-1 as a result of issuing of a recommendation. Originality/value - The obtained findings of the research lead to different conclusions than those gained from most of studies of effectiveness of stock recommendations on the Polish capital market so far. The study was the first to include methods of sampling and describing variables, which made it possible to verify the extent to which the deviation of recommended prices from actual prices, the extent of liquidity, profitability and size of a given recommended entity influence the change of the value of recommended companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjerring H., Lakonishok J., Vermaelen T. (1983), Stock price and financial analysts' recommendation, "Journal of Finance" vol. 38, s. 187-204.
 2. Boni L., Womack K.L. (2006), Analysts, industries and price momentum, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 41, no. 1, s. 85-109.
 3. Brown S.J., Warner J.B. (1985), Using daily stock returns - The Case of Event Studies, "Journal of Financial Economics" vol. 14, s. 3-31.
 4. Czyżycki R., Klóska R. (2010), Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora indywidualnego, MEK 2010 Company Processes and Market Requirements, Hradec Kralove, Czechy, s. 2371-2378.
 5. Dugar A., Nathan S. (1995), The Effect of Investment Banking Relationship on Financial Analyst' Earnings Forecast and Investments Recommendations, "Contemporary Accounting Research" vol. 12, s. 131-160.
 6. Groth John C., Lewellen Wilbur G., Schlarbaum Gary G., Lease Ronald C. (1979), An Analysis of Brokerage House Securities Recommendations, "Financial Analysts Journal" vol. 35, no. 1 (Jan.-Feb.), s. 32-40.
 7. Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Jegadeesh N., Kim W.J.(2006), Value of analyst recommendations: International evidence, "Journal of Financial Markets" vol. 9, s. 274-309.
 9. Jegadeesh N., Kim W.J., Krische,S., Lee C. (2004), Analyzing the analysts: When do recommendations add value? "Journal of Finance" vol. 59, s. 1083-1124.
 10. Asquith P., Mikhail M.B., Aderea S.A. (2005), Information content of equity analyst reports, "Journal of Financial Economics" vol. 75, no. 2, s. 245-282.
 11. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B. (2001), Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns, "The Journal of Finance" vol. 56, no. 2, s. 531-563.
 12. Beneish D. (1991), Stock price and the dissemination of analysts' recommendations, "Journal of Business" vol. 64, s. 393-416.
 13. Kowalewski O. (2006), Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofywania spółek z obrotu giełdowego, "Bank i Kredyt", luty (2), Warszawa, s. 78-79.
 14. Lim T.K., Kong H.C. (2004), New evidence on price impact of analyst forecast revisions, "International Review of Financial Analysis" vol. 13, s. 161-190.
 15. MacKinlay A.C. (1997), Event Studies in Economics and Finance, "Journal of Economic Literature", March, vol. 35, no. 1, s. 13-39.
 16. Michaely R., Womack Kent L. (1999), Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations, "The Review of Financial Studies Special" vol. 12, no. 4, s. 653-686.
 17. Mielcarz, P., Podgórski, B., Weremczuk, P. (2007), Recommendations and Abnormal Returns on The Warsaw Stock Exchange in 2005-2006, w: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, Publishing House Print Group Daniel Krzanowski.
 18. Moshirian F., Ng D., Wu E. (2009), The value of stock analysts' recommendations: Evidence from emerging markets, "International Review of Financial Analysis" vol. 18, s. 74-83.
 19. Podgórski B., Mielcarz P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, red. E. Urbańczyk, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 533-543.
 20. Stickel E. Scott (1995), The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, "Financial Analysts Journal" vol. 51, no. 5 (Sep.-Oct.), s. 25-39.
 21. Stickel S. (1992), Reputation and performance among security analysts, "Journal of Finance" vol. 47, s. 1811-1836.
 22. Twedt B., Rees L. (2012), Reading between the lines: An empirical examination of qualitative attributes of financial analysts'reports, "Journal of Accounting and Public Policy" vol. 31, s. 1-21.
 23. Womack K.L. (1996), Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value? "The Journal of Finance" vol. 51, no. 1 (Mar.), s. 137-167.
 24. Zaremba A., Konieczka P. (2014), Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 573-581.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu