BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
Cluster Coordinator as a Main Development Element of Innovative Integration Ties
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 331-339, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacje, Koordynacja gospodarcza, Integracja przedsiębiorstw
Business cluster, Innovations, Economic coordination, Integration of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie koordynatora inicjatyw klastrowych będącego inicjatorem powstania i ekspansji innowacyjnych powiązań integracyjnych. Koncepcja lidera klastra niezbędnego do kreowania efektywnych działań w zakresie tworzenia i zarządzania strukturą klastrową wpisuje się w szerszą koncepcję, gdzie za czynnik sprawczy innowacyjności klastrów uznaje się kapitał ludzki i społeczny. Prawidłowo funkcjonujące klastry wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej.(abstrakt autora)

The main objective of this paper is to present the coordinator of cluster initiatives being the initiator the creation and expansion of innovative integration links. The concept of cluster leadership necessary to create effective measures for the creation and management structure of the cluster is part of a broader concept, where as the causative agent of innovation clusters are considered to human and social capital. Properly functioning clusters not only affect the competitiveness of the region, but also on the development of local and regional economy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak K. (2013), Klastry w ujęciu regionu - charakterystyka i dynamika powstawania, "Europa Regionum", t. XVII, Szczecin.
 2. Bojar E., Bojar M. (2008), Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego, [w:] B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, PWSIiP w Łomży, Łomża.
 3. Brodzicki T. (2012), Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, [w:] T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Buczyńska G. (2014), Koordynator klastra - rola, działania, wyzwania, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=9483E955378E44999F0D2969B5A9B574 [dostęp 22.12.2014].
 5. Etzkovitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-industry-government rela-tions, "Research Policy", Vol. 29.
 6. Fura B. (2012), Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, [w:] M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Zeszyt 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Köcker G.M. zu, Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, PARP, Warszawa.
 8. Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 9. Lämmer-Gamp T., Köcker G.M. zu, Christensen T.A. (2011), Klastry i ich indywidualizm. Wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami, Wyd. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT), tłum. PARP, Berlin.
 10. Lublińska-Kasprzak B. (2014), Słowo wstępne, [w:] B. Greenhalgh (red.), Internacjonalizacja klastrów, PARP, Warszawa.
 11. Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E. (2004), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu