BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie kontroli właścicielskiej dla kształtowania struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw
Importance of Ownership Control for Funding Sources of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 771-782, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Nadzór właścicielski, Źródła finansowania, Struktura finansowania przedsiębiorstw
Shareholders supervision, Source of financing, Structure of corporate financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia wpływu kontroli właścicielskiej na strukturę źródeł finansowania przedsiębiorstw. Zgodnie z teorią agencji, wprowadzenie długu do struktury źródeł finansowania może mieć pozytywny wpływ na ujednolicenie interesów właścicieli i kadry zarządzającej. Ograniczenie swobody działania oraz ryzyko związane z zewnętrznym zadłużeniem powoduje, że z punktu widzenia menedżerów bardziej korzystne i preferowane jest finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem własnym. Wyższy poziom zadłużenia powinien więc być obserwowany wśród tych przedsiębiorstw, gdzie struktura właścicielska jest bardziej skoncentrowana, zapewniając większą efektywność kontroli właścicielskiej. Pozyskując kapitał w formie emisji akcji na rynku publicznym, dotychczasowi akcjonariusze muszą brać pod uwagę rozwodnienie swojego udziału w strukturze własności i potencjalne ryzyko utraty sprawowanej kontroli nad przedsiębiorstwem. Przeprowadzone przez autora badania na grupie niefinansowych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2012 potwierdziły, że najniższym poziomem zadłużenia charakteryzują się spółki o rozproszonej strukturze własności. Badania wykazały również, że w przypadku korzystnej sytuacji na rynku akcji i wysokiej wycenie spółek polskie spółki publiczne dysponują większą swobodą w kształtowaniu struktury kapitału. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is presenting how ownership structure influences structure of funding sources in enterprises. According to the agency theory debt can have positive impact on aligning managers' and owners' interests. Due to less freedom of action and risk related to external debt equity financing is more favorableand preferable for managers. Therefore higher level of debt should be observable in companies where ownership structure is more concentrated, ensuring greater efficiency of ownership control. Acquiring capital by the issue of shares on the public market existing shareholders must take into consideration dilution of their share in ownership structure and potential risk of losing control over enterprise. Empirical study conducted by the author on a group of non-financial public companies, listed on the Warsaw Stock Exchange in years 2008-2012, confirmed the lowest level of leverage among companies with dispersed ownership. The study shown also that in case of favorable conditions on the stock market in terms of shares valuation polish public companies have greater flexibility in creating capital structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker M., Wurgler J. (2002), Market Timing and Capital Structure, "The Journal of Finance" vol. LVII, no. 1, February.
 2. Barclay M., Holderness C. (1989), Private Benefits from Control of Public Corporations, "Journal of Financial Economics" vol. 25.
 3. Berle A.A., Means G.C. (1932), The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 4. Braisfold T.J., Oliver B.R., Pua S.L.H. 2002), On The Relation Between Ownership Structure and Capital Structure, "Accounting and Finance" vol. 42, no. 1.
 5. Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu.pl, Warszawa.
 6. Dorff M.B. (2006), The Group Dynamics Theory of Executive Compensation, http://ssrn.com/abstract=930124 (30.01.2015).
 7. Drieffield N.L., Mahambare V., Pal S. (2007), How does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Value? Recent Evidence from East Asia, "Economics of Transition" vol. 15, no. 3.
 8. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Dyck A., Zingales L. (2004), Private Benefits of Control: An International Comparison, "The Journal of Finance" vol. 59, no. 2.
 10. Ellul A. (2010), Control Motivations and Capital Structure Decisions, http://ssrn.com/abstract=1094997 (30.01.2015).
 11. Ganguli S.K. (2013), Capital Structure - Does Ownership Structure Matter? Theory and Indian Evidence, "Studies in Economics and Finance" vol. 30, no. 1.
 12. Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Jensen, M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, no. 4.
 14. Jiraporn P., Gleason K.C. (2007), Capital Structure, Shareholder Rights, and Corporate Governance, "Journal of Financial Research" vol. 30, no. 1.
 15. King M.R., Santor E. (2008), Family Values: Ownership Structure, Performance and Capital Structure of Canadian Firms, "Journal of Banking & Finance" vol. 32.
 16. Margaritis D., Psillaki M. (2010), Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance, "Journal of Banking and Finance" vol. 34, no. 3.
 17. Muller E. (2002), Benefits of Control, Capital Structure and Company Growth, Discussion Paper no. 05-55, Centre for European Economic Research, ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0555.pdf (30.01.2015).
 18. Schmid T. (2013), Control Considerations, Creditor Monitoring, and the Capital Structure of Family Firms, "Journal of Banking & Finance" vol. 37.
 19. Shleifer A., Vishny R.W. (1997), A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance" vol. 52, no. 2.
 20. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm., art. 393-429.
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, DzU nr 183, poz. 1539 z późn. zm., art. 72-81.
 23. Wilczyński R. (2014), Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu