BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych
Concentration of Ownership and Dividend Payout for Example of Industrial Sector' Stock - Exchange Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 783-792, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Korporacje, Akcjonariat, Struktura własnościowa, Dywidenda
Corporation, Shareholding, Ownership structure, Dividend
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jednym z nich jest fakt rozdzielenia własności i zarządzania oraz związana z tym forma nadzoru nad spółką. Mechanizmem kontrolnym akcjonariuszy w stosunku do menedżerów jest struktura akcjonariatu odzwierciedlająca stopień koncentracji własności. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że stopień koncentracji własności i związana z nim forma nadzoru właścicielskiego mają wpływ na decyzje dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy. Metodologia badania - Badaniem objęto zbiorowość giełdowych spółek reprezentującą sektor przemysłowy. Analiza obejmuje okres 2009-2014. Wynik - Przeprowadzone badanie potwierdziło słuszność sformułowanej hipotezy. Wykazano, że spółki z akcjonariatem rozproszonym charakteryzują się relatywnie niską skłonnością do płacenia dywidend. Cechuje je także niższy udział dywidend w zysku do podziału w porównaniu do spółek posiadających inw estorastrategicznego. Oryginalność/wartość - Publikowane wyniki badań poświęconych determinantom wypłat dywidend nie dają jednoznacznej odpowiedzi, w jakim zakresie stopień koncentracji własności określa skłonność spółek do płacenia dywidend. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The decision on the payment of dividends by a company is determined by many factors. One of them the separation of ownership and management, and associated with this form of supervision in the enterprise. The control mechanism of the shareholders over the managers is shareholding structure that reflects the level of ownership's concentration. The purpose of this article is to verify the research hypothesis, according to the degree of concentration of ownership and the related form of corporate gover nance have an impact on decisions concerning net profits allocation and dividends payment. Design/methodology/approach - The research covers the community of the companies representing the industrial sector. The analysis covers 2009-2014 periods. Result - The study confirmed the validity of the formulated hypothesis. It has been shown that companies with widely dispersed ownership are characterized by a relatively low propensity level to pay dividends. They are also characterized by a lower share of paid dividends in achieved net profit in compared to companies having a strategic investor. Originality/value - Published results of studies on the determinants of dividends payment do not bring a clear answer to what extent the degree of concentration of ownership determines the companies' propensity level to pay dividends. Study complements current knowledge in this area and is an inspiration for further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berle A., Means G. (1932), The Modern Corporation and Private Property, Macmillan Publishing Co, New York.
 2. Duraj J. (1996), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 3. Hamrol M., Ochocki B. (2008), Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14.
 4. Jacob M., Jacob M. (2010), Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global, http://ssrn.com/abstract-1532674.
 5. Jeżak J. (2004), Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" nr 9, s. 5-8.
 6. Kamerschen D.R. (1968), The Influence of Ownership and Control on Profit Rates, "American Economic Review" no. 85, s. 432-447.
 7. Kamiński M. (2002), Wpływ rozdziału własności od kontroli na efektywność i wartość przedsiębiorstwa, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Novum, Płock.
 8. Kidyba A. (2010), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska , Warszawa.
 9. Kowalewski O., Stetsyuk I., Talaver O. (2007), Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend in Poland, "Bank i Kredyt" nr 38, s. 60-86.
 10. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 11. Larner D.R. (1970), Management Control and the Large Corporation, Dunellen, New York.
 12. Łukasik G. (2004), Polityka podwyższania kapitału w spółce akcyjnej - szanse i ograniczenia, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. J. Ickiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Postrach K. (2000), Rynek kontroli nad przedsiębiorstwami w systemie nadzoru korporacyjnego, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Urbanek P. (2011), Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego nadzoru kontroli, Zeszyty Naukowe PTE, nr 9, s. 215-237.
 16. Wypych M. (2002), Nadzór właścicielski a polityka dywidend w polskich spółkach publicznych, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 17. Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu