BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (UZZM w Lubinie / UZ)
Tytuł
Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
The Analysis of Selected Segments of the Electronic Entertainment Branch as an Element of the Development of Creative Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 369-382, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Przemysł kreatywny, Branża internetowa, Internet
Digital economy, Creative industry, Internet branch, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem technologii w ujęciu inżynieryjnym nastąpił bardzo mocny rozwój wszelkich powiązanych z tym dziedzin. Jedną z nich, jak pisze R. Florida (2002, 2005, s. 54), jest kreatywność, której rozwój dostarcza wartości o charakterze niematerialnym, znajdującym swoje materialne podłoże w produktach i usługach. Rynkową konsekwencją tego rozwoju jest powstanie sektora przemysłów kreatywnych. Sektor przemysłów kreatywnych jako element współczesnej gospodarki stanowi ciekawy przykład zastosowania teorii rozwoju potencjału społecznego i kulturowego w odniesieniu do prawideł ekonomii. Jednym z elementów tego sektora jest segment branży elektronicznej rozrywki. W artykule autor dokonał oceny stanu rozwoju wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki w Polsce w kontekście wykorzystania ich potencjału do rozwoju przemysłu kreatywnego. (abstrakt autora)

Undoubtedly, with the development technology and engineering, a significant progress can be observed in related areas. According to R. Florida (Florida 2002, 2005, p. 54), creativity, which provides non-material values with material basis located in products or services, constitutes one of them. The formation of the creative industry sector is a market consequence of the process. The sector of creative industry, as an elementof contemoprary economy, constitutes an interesting instance of the application of the theory of social and cultural development within the principles of economy. The segment of electronic entertainment constitutes one of its elements. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport końcowy (2009) Ecorys, Warszawa.
 2. Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kreatywnych, [w:] Przemysł kreatywny - Ekonomia na styku kultury i  biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak., Wyd. MAjUS, Zielona Góra.
 3. Caves R. (2003), Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 17, No. 2, Spring, wersja el- ektroniczna: http://www.aysps.gsu.
 4. Cunningham S. (2002), From cultural to creative industries: theory, industry, and policy implications, Media International Australia, Incorporating Culture & Policy.
 5. Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, [w:] Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, red. S. Kotylak, J. Stankiewicz, Z. Binek, MAjUS, Zielona Góra.
 6. Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD, http://dx.doi.org/10.1787/ entrepreneur_aag-2013-en [dostęp 7.02.2015].
 8. Fleming T. (2012), Best practice exchange, "The Guardian", 20.08, wersja elektroniczna: http://www.guardian.co.uk/small-business-network/2012/sep/20/ exporting-to-new-markets-tom-fleming-creative-consultancy.
 9. Florida R. (2002), The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York, tłum. pol.: 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, NCK, Warszawa.
 10. Florida R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, New York.
 11. Garnham N. (2005), From cultural to creative industries, "International Journal of Cultural Policy", No. 11.
 12. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T. (2012), Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, raport z badań opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk.
 13. Hartley J. (red.) (2005), Creative industries, Malden Mass., Blackwell Publishing.
 14. Klasik A. (2010), Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego w  Katowicach, Katowice.
 15. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny - nowa era twórczej równowagi, [w:] Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, red. S. Kotylak, J. Stankiewicz, Z. Binek, MAjUS, Zielona Góra.
 16. Mackiewicz M. (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 17. Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovacs Z., Murie A. (2007), Accommodating creative knowledge. A literature review from a European perspective, AMIDSt, Amsterdam.
 18. Nowicki M. Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych - na świecie i w Polsce, (2011) http://zif.wzr.pl/pim/ 2013_1_4_24.pdf [dostęp 7.02.2015].
 19. Raport z badania rynku sprzedaży książek, muzyki i multimediów w Polsce (2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 20. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K. (2007), Poznań - faces the future. Pathways to creative and knowledge - based regions, ADMIDSt, Amsterdam.
 21. Stryjakiewicz T. (2008), Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitarnych, [w:] T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek (red.), Region społeczno- ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 22. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. (2008), Sektor kreatywnej wiedzy w Poznaniu i powicie poznańskim w świetle wyników międzynarodowego projektu badawczego ACRE, [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu