BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Ewa Miłosława (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kredyty i pożyczki jako instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego
Credits and Loans as Instruments of Debt Taking by Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 879-888, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dług publiczny, Finanse samorządu terytorialnego, Finanse publiczne
Local government, Public debt, Local government finance, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel: Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie i funkcję zwrotnych źródeł finansowania deficytu budżetowego, jakimi są kredyty i pożyczki. Ustawodawca wyraźnie określił zakres i cele, na jakie mogą być przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań. Ponadto, kredyty i pożyczki, w obliczu ograniczonych pod względem ekonomicznym i prawnym możliwości, stanowią powszechne źródło zaciągania długu, które rodzi konkretne skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Metodologia badań: Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego oraz prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki: Przeprowadzona analiza wskazuje na specyfikę kredytów i pożyczek jako instrumentów równoważenia budżetu oraz na szczególną ich rolę w procesie finansowania inwestycji. Analiza aktów prawnych wskazuje na jednolite zasady dotyczące wykorzystania kredytów i pożyczek przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość: W artykule podjęto próbę wyodrębnienia kredytów i pożyczek jako zwrotnych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które kreują zobowiązania tworzące dług publiczny, a jednocześnie z uwagi na swoją specyfikę pozwalają finansować ważne projekty o charakterze inwestycyjnym. Analiza badanego zagadnienia potwierdza, iż tak popularne umowy, jak umowa pożyczki i kredytu są stosowane także przez samorząd terytorialny. Wśród tych umów wyróżniono także umowy charakterystyczne tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, jak chociażby umowy pożyczki stosowane w postępowaniu naprawczym. (abstrakt oryginalny)

Goal - The purpose of this article is to draw attention to the importance and function of the returnable financing sources of the budget deficit that are credits and loans. The legislature clearly defined the scope and objectives of the funds which are taken out by local governments on the basis of the commitments. In addition, credits and loans, in the face of limited legal and economic opportunities are widespread source of taking out debt which raises specific effects, both positive and negative. Research methodology - As a research method, it was adopted normative analysis of the material and literary achievements in the field of banking law and of the rights of the public finances, with particular emphasis on the financial system of local government units. Results - The undertaken analysis shows the specificity of credits and loans as instrument of balancing the budget and of their special role in the investments financing. Analysis of legislation indicates homogenous rules concerning the use of credits and loans by all local government units. Originality/value - This article is an attempt to distinct credits and loans as repayable sources of funding applied by local government units that create obligations constituting public debt and, at the same time, fund important investment projects due to their specific help. Analysis of the issue investigated confirms that so-called popular loans agreements, as credits and loans contracts are also applied by the local government. Among these agreements were distinguished those characteristic only of the local government units, like the loan agreements, used in recovery proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. (2012), Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, LexisNexis, Warszawa.
 2. Galiński P. (2012), Kredyty i pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i perspektywa rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689.
 3. Główka G., Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Materiał źródłowy strony internetowej: www.wne.sggw.pl (20.01.2015).
 4. Gonet W. (2006), Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 5. Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Heropolitańska I., Borowska E. (1996), Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa.
 7. Mikos A. (2007) Charakter prawny umowy kredytu i umowy pożyczki, "Edukacja Prawnicza" nr 6-9.
 8. Ofiarski Z. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Swianiewicz P. (2003), Zadłużenie jako forma finansowania działalności samorządów - doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Finanse Komunalne" nr 5.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, t.j. DzU 2003, nr 174, poz. 1689 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. DzU 2013, poz. 596 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. DzU 2013, poz. 595 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. DzU 2013, poz. 594 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, t.j. DzU 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska, t.j. DzU 2013, poz. 1232 ze zm.
 18. Walczak P. (2014), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, C.H.Beck, Warszawa.
 19. Wiewióra M. (2009), Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Materiały i Studia, Zeszyt nr 239.
 20. www.wne.sggw.pl (20.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu