BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Współczesne wyzwania rozwoju regionalnego, a potencjał społeczno-gospodarczy miast grodzkich makroregionu północno-zachodniego
Contemporary Regional Development Challenges and Socio-Economic Potential of Town Districts of North-West Macro-Region of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 889-911, rys., bibliogr. 88 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Powiat, Kapitał intelektualny, Miasto na prawach powiatu, Metody taksonomiczne
Regional development, County, Intellectual capital, City with county rights, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, że w ciągu ostatnich 10 lat w miastach grodzkich makroregionu północno-zachodniego, po początkowych spadkach wartości charakterystyk odnoszących się do kapitału intelektualnego, nastąpiła ich znaczna poprawa. Jednocześnie produkt krajowy brutto per capita w omawianych jednostkach samorządowych rokrocznie zwiększał swoją wartość. Warto zatem utrzymywać i pomnażać tempo zmian w sferze społeczno-gospodarczej, opierając się przy tym na spójnych, harmonijnych i innowacyjnych strategiach rozwoju doceniających potencjał intelektualny tej społeczności. Powyższe spostrzeżenia zostaną w poniższym artykule zweryfikowane metodami taksonomicznymi. Przy ich pomocy zostanie kompleksowo zweryfikowana teza o ekspansywnej rzeczywistości polskich wspólnot grodzkich, szczegółowo o ekspansywnej rzeczywistości miast grodzkich znajdujących się na terenie makroregionu północno-zachodniego, a więc na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wynikiem tych badań będzie ocena rzeczywistości z punktu widzenia powiązań i zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. Zawiera ona całościowe spojrzenie na działalność badanych organizmów, dostarczy uporządkowanych obserwacji wyrażonych we wskaźnikach, wraz z zależnościami przyczynowo-skutkowymi między tymi zjawiskami. Badania analityczne zakończą się zestawieniem wyników, zarówno w formie liczbowej, graficznej, jak i opisowej. Zarówno w gospodarce polskiej, jak i globalnej, kapitał, obok ziemi i pracy, jest jednym z trzech fundamentalnych czynników. Współcześnie, zarówno w kontekście oceny sytuacji przedsiębiorstw, kierowania społecznościami samorządowymi czy oceniania efektywności inwestycji, pojęcie kapitału bardzo mocno ogniskuje się wokół samego kapitału intelektualnego, rozumianego jako bieżący lub potencjalny zasób tworzenia lub powiększania bogactwa danej jednostki gospodarczej, wspólnoty czy narodu. W tym kontekście warto przeanalizować zasadność tezy mówiącej o ekspansywnej rzeczywistości polskich wspólnot grodzkich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to draw attention to the fact that over the past 10 years, developed into the North-west macro-region, after the initial value of the differential characteristics relating to intellectual capital, followed their vast improvements. At the same time, gross domestic product per capita in the macroregion annually increased its value. You should, therefore, maintain and multiply the rate of change in the socio-economic sphere, based on a coherent, harmonious and innovative development strategies, evaluating intellectual potential of this community. The above are in the following article verified by taxonomic methods. With their help there will be comprehensively reviewed the thesis about the expansive reality of the Polish district communities, detail about expansive reality of town districts in the North-west macro-region, and so in the provinces: lubuskie, wielkopolskie and zachodniopomorskie. The result of this research will be the assessment of reality from the point of view of the linkages and dependings between economic phenomena. It contains a comprehensive look at the activities of organisms, provide structured observation, expressed in terms of points, along with the cause and dependencies between these phenomena. Analytical research will be the just a position of results, both in the form of numerical, graphic and descriptive. Both in the context of identification of opportunities and threats to contemporary functioning organizations, and determining changes occurring in the management of any organization, capital, apart from land and work, is one of the three fundamental factors. During the evolution of this concept, the concept of social capital originated. It stressed the role of individuals and social ties. In this context, it is worth to examine the legitimacy of theses speaking about expansive reality of the Polish district communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2013), Kapitał i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wyd. EU we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość (2014), red. P. Kwiatkiewicz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESUS, Poznań, t. 1 i 2.
 3. Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania (2014), red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa.
 4. Białecki K. (2006), Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz-Warszawa.
 5. Błaszczuk D.J. (2008), Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania, "Zarządzanie Ryzykiem" nr 26.
 6. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 7. Czermińska J. (2002), Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 575.
 8. Domański R. (1972), Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 9. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa.
 10. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 11. Erstad O., Sefton-Green J. (2012), Intellectual capital, Cambridge University Press, Londyn.
 12. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU 1994, 124.607 z późn. zm.
 13. Fajferek A. (1966), Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.
 14. Fierich J. (1957), Metody taksonomiczne rejonizacji rolnictwa na przykładzie województwa krakowskiego" Myśl Gospodarcza" nr 1.
 15. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego (1998), red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 16. Gollin M.A. (2008), Driving innovation, Cambridge University Press, Londyn.
 17. Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej: wymiar ekonomiczno-społeczny (2011), red. W. Czternasty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 18. Gospodarka regionalna i lokalna (2008), red. Z. Strzelecki, WN PWN, Warszawa.
 19. Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji (2009), red. K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 20. Grabowski R., Self S., Shields M.P. (2013), Economic development: a regional, institutional, and historical approach, M.E. Sharpe, New York.
 21. Gospodarka Polski 1990-2011 (2013), red. M.G. Woźniak, t. 2, WN PWN, Warszawa.
 22. Grzega U. (2012), Poziom życia ludności w Polsce: determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 23. Gwiazda A. (2011), Demograficzne wyzwania XXI wieku: implikacje dla polityki międzynarodowej, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, Gdynia.
 24. Herman A. (2008), Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie" nr 3.
 25. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC (28.11.2014).
 26. http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=114370&p_token=0.771679934688904 (28.11.2014).
 27. http://stat.gov.pl/bdl/app/wskazniki_zr (28.11.2014).
 28. http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/wojewodztwa/index (28.11.2014).
 29. Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce (2014), red. M. Bryx, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 30. Jakość rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać? (2013), red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 31. Kendall M.G., Buckland W.R. (1986), Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 32. Klasik A. (1996), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 734, Wrocław.
 33. Kotowska I.E. (2014), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, CD-ROM.
 34. Koza I. (2013), Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26.09.2013.
 35. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 36. Lew-Starowicz R., Lorecka K. (2013), Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 37. Kulturowe aspekty struktury społecznej (2010), red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu Białostockiego, Białystok.
 38. Madej T., Zasadzki W. (2001), Problemy polityki regionalnej w Polsce, "Folia Oeconomica" nr 154, Wyd. UŁ, Łódź.
 39. Markowski D. (2009), Ryzyko zmiany: struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 40. Matysiak A. (2008), Kapitał jako proces, Zeszyty Naukowe PTE, nr 6, Kraków.
 41. Metody badań socjologicznych (1970), red. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 42. Metody ilościowe w ekonomii (2008), red. S. Forlicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 43. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa.
 44. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Strategicznie dla rozwoju: polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Warszawa.
 45. Moss P.A., Pullin D.C., Gee J.P., Haertel E.H., Young L.J. (2008), Assessment, equity, and opportunity to learn, Cambridge University Press, Londyn.
 46. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (2014), red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 47. Nyce S.A. , Schieber S.J. (2005), The economic implications of aging societies, Cambridge University Press, Londyn.
 48. Ostrom E. (1998), A Behavioral Approach to the Rational Choice. Theory of Collective Action, "The American Political Science Review", nr 1.
 49. Ostrom E. (2008), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 50. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (2014), red. B. Dolnicki, Wydawnictwo LEX, Warszawa.
 51. Pawłowska B. (2013), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 52. Pięta-Kanurska M. (2003), Polityka regionalna i rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław.
 53. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu (2014), red. A. Barteczek, A. Rączaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 54. Porras J.I., Collins J. (1996), Building your company's vision, Harvard Business Review, wrzesień-październik.
 55. Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych (2007), red. H. Skłodowski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 56. Problemy teorii i polityki makroekonomicznej (2011), red. Cz. Sułkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 57. Ranking miast powiatowych (2014), "Polityka"nr 45.
 58. Rosa G. (2013), Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 59. Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne" nr 1.
 60. Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 61. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych (2008), red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 62. Strategia rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego, www.gorzow.pl/przystan/rozwoj-miasta/strategia-zrownowazonego- rozwoju-miasta/strategia-zrownowazonego-rozwoju-miasta-gorzowa-wlkp-na-lata-2010-2020/strategia- -zrownowaonego-rozwoju-miasta (28.11.2014)
 63. Strategia rozwoju Kalisza, www.kalisz.pl/pl/q/strategia-rozwoju-na-lata-2014-2024 (28.11.2014).
 64. Strategia rozwoju Konina, www.konin.pl/files/images/pdf/strategia_rozwoju_konina_2007_2015.pdf (28.11.2014).
 65. Strategia rozwoju Koszalina, www.bip.koszalin.pl/?p=document&action=save&id=58201&bar_id=2236 (28.11.2014).
 66. Strategia rozwoju Leszna, www.bip.leszno.pl/files/1092/zal_1_strategia_rozwoju_leszna.pdf (28.11.2014).
 67. Strategia rozwoju makroregionu północno-zachodniego, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/ polska_zach/konsultacje/Documents/SRPZ_do_konsultacji.pdf (28.11.2014).
 68. Strategia rozwoju Poznania, www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030- aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html (28.11.2014).
 69. Strategia rozwoju Szczecina, www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3682229E85BD4DBB9A- 77B734E3313C28/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf (28.11.2014).
 70. Strategia rozwoju województwa lubuskiego, http://rpo2020.lubuskie.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-lubuskiego-2020 (28.11.2014).
 71. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, www.umww.pl/strategia-wojewodztwa (28.11.2014).
 72. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, www.rsi.org.pl/dane/download/strategia_2015.pdf (28.11.2014).
 73. Strategia rozwoju Świnoujścia, www.swinoujscie-nieruchomosci.pl/pub/Strategia_Rozwoju_Miasta_Swinoujscie.pdf (28.11.2014).
 74. Strategia rozwoju Zielonej Góry, http://bip.zielonagora.pl/45/Strategia_rozwoju_miasta (28.11.2014).
 75. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 76. Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M. (1997), Miary statystyczne, GUS, Warszawa.
 77. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 78. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91 poz. 578 z późn. zm.
 79. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16 poz. 95 z późn. zm.
 80. Wielka encyklopedia PWN (2003), WN PWN, t. 13, Warszawa.
 81. W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej (2011), red. M. Swora, M. Woszczyk, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 82. www.funduszeeuropejskie.gov.pl (28.11.2014).
 83. www.oecd.org/poland/ (28.11.2014).
 84. Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków (1998), red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 85. Zarządzanie organizacjami usługowymi (2012), red. K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 86. Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości (2013), red. M. Pasowicz, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 87. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 88. Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów (2008), red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu