BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji
Poland's Development Potential in Light of the New Secular Stagnation Hypothesis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 933-946, rys., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Bankructwo, Produkt krajowy brutto (PKB), Rozwój społeczno-gospodarczy, Potencjał rozwojowy, Rynek pracy
Bankruptcy, Gross domestic product (GDP), Social economic development, Development potential, Labour market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem referatu jest wskazanie z jednej strony na możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, a z drugiej na ryzyko zagrożeń wynikających z coraz wyraźniejszego w rozwiniętych gospodarkach Zachodu syndromu sekularnej stagnacji dyskutowanej tam nowej hipotezy na ten temat (New Secular Stagnation Hypothesis). Metodologia badania - Podstawą analiz jest krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu. Przedstawiane, w znacznej mierze oparte na hermeneutyce, oceny i wnioski mają ponadto podłoże w analizach danych statystycznych oraz realizowanym od kilku lat cyklu badań dotyczących upadłości przedsiębiorstw. Wyniki analiz upadłości przedsiębiorstw w Polsce można uznać za swego rodzaju soczewkową koncentrację zagrożeń dla społeczno-gospodarczego rozwoju. Wyniki - Z badań wynika, że choć Polskę cechuje relatywnie bogaty potencjał rozwojowy, to zarazem istnieją silne bariery jego efektywnego wykorzystywania. Potwierdzają to wskazywane w referacie cechy antynomicznego dryfu i takiej oceny nie zmienia fakt relatywnie korzystnych na tle Unii Europejskiej wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Identyfikowane w referacie stagnacyjne zagrożenia dla Polski wskazują na konieczność redefinicji polityki społeczno-gospodarczej. Istotne jest zwłaszcza jej ukierunkowanie na racjonalizację rynku pracy i przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych przejawów marnotrawstwa zasobów, jakim jest bezrobocie. Oryginalność - Badania ukierunkowane są na łączenie teorii sekularnej stagnacji z analizą barier rozwojowych Polski. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of the paper is to outline both the potential of Poland's socioeconomic development and the threats posed by the increasingly pronounced syndromes of secular stagnation in the West, in line with the "new secular stagnation hypothesis". Design/methodology/approach - The paper is informed by the national and international literature. The opinions and conclusions presented, largely based on hermeneutics, are also corroborated by analysis of statistical data and by a research program studying corporate bankruptcy over the past several years. The results of analysis of corporate bankruptcy in Poland may be deemed to reveal a focal point of threats to socioeconomic development. Findings - The study shows that although Poland has a relatively rich development potential, there exist some strong barriers to its effective exploitation. This conclusion is confirmed by the symptoms of antinomic drift outlined in the paper, and it remains unaffected by Poland's relatively high GDP growth relative to other European Union member states. Due to the stagnation threats to Poland identified in the paper, it is necessary to redefine the country's socioeconomic policy. In particular, it should be reoriented towards the rationalization of the labor market and the prevention of unemployment, which is one of the most severe forms of resource waste. Originality/value - The study combines secular stagnation theory with analysis of barriers to Poland's development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. All on Board Making Inclusive Growth Happen (2014), OECD.
 2. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (2014), red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Chakrabortty A. (2013), Austerity? Call It Class War - And Heed This 1944 Warning from a Polish Economist, "The Guardian", 14th January.
 4. Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust (2014), 27 maja 2014 r., London, www.inclusivecapitalism.org (20.01.2015).
 5. Czapliński P. (2009), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 6. Czapliński P. (2011), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Grauwe P. (2015), Stagnacja w strefie euro na wieki wieków, "Obserwator Finansowy", www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/makroekonomia/stagnacja-w-strefie-euro-na-wieki-wiekow (27.02.2015).
 8. Hansen A.H. (1939), Economic Progress and Declining Population Growth, Presidential address delivered at the Fifty-First Annual Meeting of the American Economic Association, "The American Economic Review" vol. XXIX, no. 1, part I.
 9. Hansen A.H. (1938), Full Recovery Or Stagnation?, W.W. Norton, London.
 10. Hryniewicz J. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Jabłońska A. (1988), Stagnacja sekularna. Ewolucja poglądów, PWN, Warszawa.
 12. Kalecki M. (1943), Political Aspects of Full Employment, Political Quarterly, www.cfeps.org/ss2006/readings/Courvisanos_c.pdf (10.01.2015).
 13. Kleiber M. (2011), "Mądra Polska". Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, www.aktualnosci.pan.pl/.../554-prof-micha-kleiber-prezes-pan-zaprasza (10.01.2015).
 14. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (2013), red. K. Hausner, Fundacja GAP, Kraków.
 15. Krugman P. (2014), Four Observations on Secular Stagnation, w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, red. C. Teulings, R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, s. 62-68.
 16. Leder A. (2014), Prześniona rewolucja, Krytyka Polityczna, Warszawa.
 17. Mączyńska E. (2012), Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski, w: Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI w. Próba holistycznej interpretacji, red. A. Pollok, PTE, Kraków.
 18. Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press, Cambridge MA.
 19. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 20. Rodrik D. (2015), Premature Deindustrialization, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" no. 20935, www.nber.org/papers/w20935 (27.02.2015).
 21. Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures (2014), red. C. Teulings, R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
 22. "Secular Stagnation" in Graphics, Doom and Gloom (2014), "The Economist", 19th November.
 23. Słowacki J. (1839), Grób Agamemnona, www.juliuszslowacki.grupaphp.com/ grobagamemnona.php (10.01.2015).
 24. Smith A. (2013), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Summers L.H. (2014), Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis', w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, red. C. Teulings, R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, s. 27-41.
 26. Summers L.H. (2013), IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer, 8th November, Washington.
 27. Szumski W. (2015), Pustoszenie edukosfery, "Sprawy Nauki" nr 2 (197), Warszawa.
 28. The State of the World's Children 2014 in Numbers: Every Child Counts Revealing Disparities, Advancing Children's Rights (2014), United Nations Children's Fund (UNICEF), January.
 29. Tobin J. (1978), A Proposal for International Monetary Reform, "Eastern Economic Journal" vol. 4 (July-October), http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p04b/p0495.pdf. (30.01.2015).
 30. Yellen J.L.(2014), Perspectives on Inequality and Opportunity from the Survey of Consumer Finances at the Conference on Economic Opportunity and Inequality, Federal Reserve Bank of Boston, Boston.
 31. "Zmierzch pracy - scenariusz zagłady" - z prof. Andrzejem Wierzbickim z Komitetu Prognoz PAN Polska 2000+ rozmawia Anna Leszkowska (2015), "Sprawy Nauki" nr 2 (197).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu