BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Bogusław (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kościelne kształtowanie kultury pracy
Ecclesiastical Shaping of the Work Culture
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, 2015, s. 221-233, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Etos pracy, Etyka chrześcijańska, Kościół katolicki
Work ethos, Christian ethics, Roman Catholic Church
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kościół jest przekonany, że najlepszym i niemylącym się wychowawcą jest Bóg. Wychowanie, o jakim Kościół świadczy, jest przede wszystkim na wskroś personalistyczne na rzecz każdego człowieka5 i analogicznie każdej rodziny6 oraz każdego społeczeństwa7. Kościół, będąc instytucją wychowującą, ukazuje cele oraz podpowiada określone środki, które pozwalają skutecznie realizować zamierzone zadania wychowawcze. W wachlarz celów i środków wychowawczych wpisuje się także praca jako jedna z podstawowych ludzkich aktywności. Tym sposobem sama praca podejmowana przez człowieka nabiera kontekstu kulturowego, staje się nawet wprost kulturą. Uwidacznia się to przede wszystkim w tym, że człowiek jest twórcą kultury nie inaczej, jak tylko przez pracę - bliższe lub dalsze odniesienie do niej. I jak nie można w ogóle pomyśleć o kulturze, jeśli się nie uwzględni człowieka jako jej właściwego i pierwszorzędnego podmiotu osobowego, tale też trudno jest sensownie mówić o pracy bez personalistycznych odniesień. Problematykę kształtowania kultury pracy prześledźmy zestawiając obok siebie trzy zagadnienia8. Po pierwsze, przybliżymy najpierw określenie pracy, jakie funkcjonuje w nauce Kościoła. Jest to konieczne, ponieważ w literaturze przedmiotu z łatwością można znaleźć definicje pracy, które ujmują ją zdecydowanie redukcyjnie. Po drugie, spróbujemy ująć podstawowe wyznaczniki kultury pracy. Nie sposób bowiem logicznie i prawdziwie mówić o pracy bez solidnych odniesień do kontekstu kulturowego. Następnie podniesiemy wprost zagadnienie wychowania do kultury pracy (fragment tekstu)

The task of leading the people to salvation which is realized by the Church undoubtedly presents it as well as the fully competent institution to bringing up to date of the integral education. The Church shaping the proper culture thereby brings up the human being to the work. One can indicate a few fundamental principles of the work culture shaping. The first among them is the personalistic principle: not the human being for the work, but the work for the human being. From it, like from the source result the next ones, and in particular that which says that like the subjectivity of the human being predominates over the objectivity of the work, similarly the work itself definitely is superior to that what is included in the term of capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, "L'Osservatore Romano" 30 (2009), nr 9.
 2. Benedykt XVI, Przemówienie podczas sesji inaugurującej V Konferencję Ogólną Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Aparecida, 13 V 2007), "L'Osservatore Romano" 28 (2007), nr 9.
 3. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków 2013.
 4. Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1987,t.I, 1.
 5. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, "L'Osservatore Romano" 9 (1988), nr 12.
 6. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, "L'Osservatore Romano" 12 (1991), nr 4.
 7. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis [w:] Dzieła wszystkie. Nauczanie papieskie Jana Pawła II, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań-Warszawa 1979, t. II, 1.
 8. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. (Legnica, 2 VI 1997) [w:] Legnickie orędzie sprawiedliwości. Wokół homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. 2 czerwca 1997 roku w Legnicy, red. B. Wolański, Legnica 2011.
 9. Jan Paweł II, List do Rodzin z okazji Roku Rodziny, "L'Osservatore Romano" 15 (1994), nr 3.
 10. Jan Paweł II, Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i pracowników Watykanu (28 VI 1982), "L'Osservatore Romano" 3 (1982), nr 6.
 11. Jan Paweł II, Przemówienie do laureatów Nagrody Nobla (22 XII 1980) [w] Dzieła wszystkie. Nauczanie papieskie Jana Pawła II, t. 3. 2, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań-Warszawa 1985.
 12. Jan Paweł II, Przemówienie do Światowej Rady Kościołów (Genewa, 12 VI 1984), "L'Osservatore Romano" 5 (1984), nr 6.
 13. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2 VI 1980), "L'Osservatore Romano" 1 (1980), nr 6.
 14. Mazurek F.J., Zasada priorytetu pracy przed kapitałem, "Życie i Myśl" 40 (1993), nr 2.
 15. Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego (26 X 2012), "L'Osservatore Romano" 33 (2012), nr 12.
 16. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 17. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 18. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 19. Vloet J. van der, Obraz człowieka jako fundament pedagogii, "Communio" 12 (1992), nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu