BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Mieczysław (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kościelny etos ewangelizacyjny
Ecclesiastical Focus of the Ethos of the Evangelization
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, 2015, s. 235-245, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Etos pracy, Etyka chrześcijańska, Kościół katolicki
Work ethos, Christian ethics, Roman Catholic Church
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wspólnota Kościoła, który "jest dla ewangelizacji", doświadcza "najściślejszej łączności z rodzajem ludzkim i jego historią". Pierwszą i podstawową "drogą" tej kościelnej wspólnoty jest "człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem wspólnotowego". Te dwa stwierdzenia stanowią podstawowe przesłanki do prezentacji zagadnienia określonego w tytule niniejszego opracowania. Zostanie w nim podjęta próba określenia podstawowych zasad kościelnego etosu spotkania z człowiekiem, który według opisu teologicznego znajduje się w sytuacji "przedpola wiary". Zagadnienie zostanie ujęte w trzech częściach. W pierwszej zostanie sprecyzowany charakter wskazanej powyżej obecności Kościoła w świecie, w drugiej wyjaśniona treść i zakres pojęcia "przedpola wiary", a w trzeciej opisane podstawy kościelnego etosu ewangelizacyjnego i jego główne zasady. (fragment tekstu)

The Church exists in order to evangelize and to spread the Gospel since this is die vocation proper Jo the Church. By the evangelization the Church could understand better herself, her role and her tasks for the world and recognize her deepest identity (EN 14). The man of today is defined the way for the Church, is the basis of all the other ways that the Church must walk (RH14) and "the joys and the hopes (...) of the men of this age; (...) these are the joys and hopes (...) of the followers of Christ" (GS 1). These three terms indicate the conditions and review for this study. The essential focus of this article emphasizes the presence and activity of the Church in today's world, her dialogue with today's world and with the contemporary man. This publication indicates and presumes the ethos of the evangelization, ethos of the dialogue of the Church with contemporary man, who lives often on the outskirts of the Church, which could be used by the same expression as on the periphery of the faith. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7.12.1965.
 2. Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, 7.12.1965.
 3. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 6.08.1964.
 4. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandii, 8.12.1975.
 5. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 4.03.1979.
 6. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, 7.12.1990.
 7. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 6.08.1993.
 8. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, 6.11.1999.
 9. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1985. Młodzież w pracy duszpasterskiej kapłanów, 31.03.1985.
 10. Benedykt XVI, List apostolski w formie "motu proprio" Porta fidei ogłaszający rok wiary, 11.10.2011.
 11. Franciszek, Słowo do kapłanów. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej. Aula Pawła VI, 6.03.2014.
 12. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 24.11.2013.
 13. Bednarz J., Problem ewangelizacji anonimowego chrześcijanina, "Studia Theologica Varsavienisa" 1987, nr 2.
 14. Draguła A., Przygotować słowu grunt serca, "Pastores" 2012, nr 3.
 15. Dyk S., Preewangelizacja "otwarciem drzwi" dla Ewangelii, "Kieleckie Studia Teologiczne" 2003, nr 2.
 16. Halik T., Wzywany czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2006.
 17. HalikT., Przemówić do Zacheusza, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2005.
 18. Halik T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2011.
 19. Kudasiewicz J., Etos chrześcijański [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1983.
 20. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15.08.1997.
 21. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, 11.02.2013.
 22. Krucina J., Ewangelizacja - odnowione imię całej działalności Kościoła [w:] Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1979.
 23. Polak M., Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła, Poznań 2012.
 24. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 25. Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu