BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
Knowledge Management in Institutions on A Regional Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 519-530, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Instytucje, Region, Obszary wiejskie, Fundusze unijne
Knowledge management, Institutions, Region, Rural areas, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny działań podejmowanych przez instytucje szczebla regionalnego na rzecz zarządzania wiedzą na obszarach wiejskich. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród instytucji, których jednym z najważniejszych zadań wynikających z regulacji prawnych jest transfer wiedzy. Instytucje te skupiały się głównie na poszerzaniu wiedzy mieszkańców wsi o możliwościach korzystania z funduszy UE, w tym perspektywach wsparcia w latach 2007-2013 na działalność pozarolniczą, poprawę jakości produkcji, wprowadzanie innowacji, przestrzeganie zasad ochrony środowiska. (abstrakt autora)

In the paper an attempt was taken to assess activities taken by institutions on regional level aimed at knowledge management on rural areas. Empirical data come from survey research conducted among institutions which main task stemming from legal regulations is transfer of knowledge in rural areas. These institutions concentrated mainly on broadening the knowledge of rural inhabitants about the possibilities of availing themselves of the support by the EU funding, including the perspectives of support over the period of 2007-2013 for the non-agricultural business activities, improving of production quality, implementing of innovations, observance of the environment protection rules. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny (2014), Fundusze Europejskie w Polsce, nr 34.
 2. Czudec A. (2009), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. Czyżewski A. (red.), (2007), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 57-89.
 4. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
 5. Fazlagić J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Wyd. Difin, Warszawa.
 6. Fic M. (2007), Zarządzanie wiedzą, mnogość teorii i niedostatek praktyki, [w:] J. Stankiewicz (red.), Wiedza - innowacyjność - zmiana, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 7. Hodgson G.M. (2003), The hidden persuaders: institutions and individuals in economic theory, "Cambridge Journal of Economic", No 27(2), s. 159-175.
 8. Hodgson G. (red.), (2007), The evolution of economic institutions, Edward Elgar Publishing, Cheltenhan, UK, Northampton MA, USA.
 9. Jan Paweł II (1991), Encyklika Centesimus Annus, Watykan.
 10. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 11. Ludwiczyński A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 12. Maier R. (2002), Knowledge management systems: information and communica-tion technologies for knowledge management, Third Edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 13. Matysiak A. (2007), Instytucje nowej gospodarki, [w:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 27-36.
 14. Miś T. (2011), Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Monografie i Opracowa-nia nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 15. North D.C. (1990), Institutions, institutional change and economic performace, Cambridge Uniwersity Press.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Rastogi P.N. (2000), Knowledge Management and Intellectual Capital: The New Virtuous Reality of Competitiveness, "Human Systems Management", Vol. 19, No. 1, 2000, s. 39-49.
 18. Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
 19. Rydin Y., Falleth E. (2006), Networks and institutions in natural resource management, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA.
 20. Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie, PWE Warszawa.
 21. Stiglitz J.E. (2000), Challenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economics Development, Villa Bording Workshop Series, The Institutional Founda-tions of a Market Economy.
 22. Sveiby K.E. (2001), A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 2, No. 4, s. 344-358.
 23. Thurow L.C. (1999), Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in the Knowledge-Based Economy, Harper Business Press, New York.
 24. Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking stock, looking Ahead, "Journal of Economic Literature", No. 38(3), s. 595-613.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu