BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nyk Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalne ujęcie stopy bezrobocia - diagnoza
Regional Captivation of Unemployment Ratio - Diagnosis
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 359-375, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Analiza regionalna, Województwo, Wahania sezonowe w gospodarce
Unemployment, Unemployment rate, Regional analysis, Voivodship, Seasonal fluctuations in the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem sezonowości w obszarze stopy bezrobocia, w kontekście jej regionalnego zróżnicowania. Artykuł ma charakter diagnostyczny, gdzie region stanowi obszar województw. Hipoteza, która poprzez analizę statystyczną zostanie zweryfikowana, jest następująca: znacząca dyferencjacja społeczno-gospodarcza regionów Polski znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w zróżnicowaniu stopy bezrobocia, ale również w wahaniach sezonowych badanej cechy. (fragment tekstu)

In the study a problem was taken for the seasonal character being found in an area of the unemployment rate in the context of her regional diversity. The article has diagnostic character, where the region constitutes the area of provinces. The hypothesis which through a statistical analysis will be verified, is following: the meaning social-economic differentiation of regions of Poland is finding its reflection not only in diversifying the unemployment rate, but also in seasonal variations examined. The author is aware that the problem is much broader and requires the deepened school of the differentiation above conditioning given. But on account of publishing restrictions and treating, for future researches, that study as pilot, the attention will be focussed in chosen areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong H., Taylor J., Regional Ekonomics and Policy, Blackwell, Oxford 2000.
 2. Ciżkowicz P., Rzońca A., Uwagi do artykułu E. Kwiatkowskiego, L. Kucharskiego, T. Tokarskiego, "Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, Ekonomista 2002/4.
 3. Gajewski P., Kwiatkowski E., Polityka regionalna w Polsce -próba oceny i rekomendacji, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 4. Grabia T., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2009, [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, IPiSS, Warszawa, Olsztyn 2011.
 5. Kwiatkowska W., Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza, [w:] W. Kwiatkowska, Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 6. Kwiatkowski E., Rogut A., Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 7. Kwiatkowski E. Regiony ekonomiczne i regionalne rynki pracy - aspekty pojęciowe, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 8. Nagaj R., Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Roszkowska S., Rogut A., Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, Gosp. Nar. 2007/ 11-12.
 10. Socha M.W., Sztanderska U., Podstawy bezrobocia strukturalnego w Polsce, PWN, Warszawa 2003.
 11. Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2006.
 12. Zelias A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu