BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Krzyszkowska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym - geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie
Local Public Management - Genesis, Main Actors and Their Engagement
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 313-332, bibliogr. 55 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Przegląd literatury
Public sector, Public governance, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ukierunkowany jest na zaprezentowanie zmian, jakim podlega podejście do zarządzania w sferze publicznej oraz do głównych kreatorów tych procesów. W tym celu dokonano przeglądu wybranej literatury krajowej i zagranicznej, odzwierciedlającej genezę zarządzania publicznego w gminnych (lokalnych) samorządach terytorialnych. Scharakteryzowano także głównych aktorów uczestniczących w tych procesach oraz ich zaangażowanie w kreowanie lokalnej polityki publicznej.(fragment tekstu)

The paper presents a review of selected literature, domestic and international, reflecting the origins of public management in the municipal local governments. Identified three main types of management: bureaucracy - based on legitimate legal authority and qualified team of subordinate officials pursuing organization, managerial - which provides support to government officials and management techniques and business sector entities, to develop a set of standards and improve the efficiency and effectiveness of the results, and governance - open to broad cooperation entities representing all sectors, focused on innovation and development. Characterized as the main actors involved in these processes (international institutions, governments, and local governments, citizens and their organizations) and the involvement of local stakeholders in the creation of public policy. Literature shows that despite the existing and richer opportunities for participation and shared local politics is still an imbalance, asymmetry that puts local authorities in a privileged, dominant position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski P., Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Scholar, Warszawa 2008.
 2. Agranoff R., McGuire M., Big Questions in Public Network Management Research, Journal of Public Administration Research and Theory 2001/11/3.
 3. Arnstein S., A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners 1969/35.
 4. Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy, ECORYS, Warszawa 2008.
 5. Bartkowski J., Samorząd terytorialny, [w:] J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, Kilian J. (red.), Demokracja w Polsce 1989-2003, Scholar, Warszawa 2003.
 6. Blau P., Teoria i rozwój biurokracji, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków, Znak 2005.
 7. Cochrane A., Community politics and democracy, [w:] D. Held, C. Pollitt (red.), New forms of democracy, Sage, London 1986.
 8. Czaputowicz J., Partycypacja społeczna - warunek czy bariera dobrego rządzenia?, Animacja Życia Publ. 2010/1-2.
 9. Edelenbos J., Klijn E-H., Trust In Complex Decision-Making Networks. A Theoretical and Empirical Exploration, Administration & Society 2007/39/1.
 10. Eisenschitz A., Gough J., The politics of local economic policy - The problems and possibilities of local initiatives, Macmillan, London 1993. Fayol H., Ogólne zasady administracji, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972.
 11. Governance and Development, The World Bank, Washington DC 1992.
 12. Häikiö L., From Innovation to Convention: Legitimate Citizen participation in Local Governance, Local Government Studies 2012/38/4.
 13. Hood Ch., A Public Management for All Seasons?, Public Administration 1991/69.
 14. Jackson L.S., Contemporary Public Involvement: Towards a Strategic Approach, Local Environment 2001/6 /2.
 15. Jasińska-Kania A., Bartkowski J., Kim są przedstawiciele lokalnych elit władzy [w:] J. Wiatr (red.), Władza lokalna po reformie samorządowej, Scholar, Warszawa 2002.
 16. Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011.
 17. Klijn E-H., Policy and Implementation Networks: Managing Complex Interactions, [w:] S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P.S. Ring (eds.), The Oxford Handbook of Interorganizational Relations, Oxford University Press, Oxford 2008.
 18. Klijn E-H., Edelenbos J., Steijn B., Trust in Governance Networks: Its Impacts on Outcomes, Administration & Society 2010/42/2.
 19. Klijn E-H., Koppenjan J.F.M., Public Management and Policy Networks: Foundation of a Network Approach to Governance, Public Management 2002/2.
 20. Klijn E-H., Stein B., Edelenbos J., Vermeeren B., Steering for social outcomes in governance networks: the effects of participation and network management, [w:] St. van de Walle, S. Groeneveld, New Steering Concepts in Public Management, Emerald Book Serials and Management 2011/21.
 21. Komunikat z badań CBOS, BS/132/2010.
 22. Komunikat z badań CBOS, BS/39/2012.
 23. Kooiman J. (ed.), Modern Governance, Sage, London 1993.
 24. Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wyd. UW, Warszawa 2010.
 25. Lonti Z., Woods M., Towards Government at a Glance: Identification of Core Data and Issues related to Public Sector Efficiency, OECD Working Papers on Public Governance 2008/7.
 26. Lowndes V., Pratchett L., Stoker G., Local political participation: the impact of rules-in- use, Public Administration 2006/84/3.
 27. Michels A., de Graaf L., Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, Local Government Studies 2010/36/4. Milbrath L., Goel, M.L., Political participation: how and why do people get involved in politics, Rand Mcnally, Chicago 1977.
 28. Mularska-Kucharek M., Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności, Wieś i Roln. 2010/2/142.
 29. Noworól A., Bariery rozwoju lokalnego w Polsce, Zesz. Nauk. [Szczecin] 2008/1: Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju.
 30. Olech A., Kaźmierczak T., Modele partycypacji publicznej, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011.
 31. Osborn St. (ed.), The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London 2010.^6 Pateman C., Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, London 1970.
 32. Pierre J., Debating Governance, Oxford University Press, Oxford 2000.
 33. Raco M., Flint J., Communities, places and institutional relations: assessing the role of area- based community representation in local governance, Political Geography 2001/20/5.
 34. Rhodes R., The Governance Narrative: Key Findings and Lesson from the ESRC's Whitehall Program, Public Administration 2000/78/2.
 35. Rhodes R., The New Governance: Governing without Government, Political Studies 1996/44.
 36. Rhodes R., Understanding Governance, Open University Press, Buckingh, Philadelphia 1997.
 37. Rhodes R., Understanding Governance: Ten Years On, Organization Studies 2007/28/8.
 38. Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, AUL, Folia Oec. 2010/245.
 39. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, SGH, Warszawa 2007.
 40. Simmons R., Birchall J., Prout A., User Involvement In Public Services: 'Choice about Voice', Public Policy and Administration 2011/27/1.
 41. Smith M., Beazley M., Progressive Regimes, Partnerships and the Involvement of Local Communities: A Framework for Evaluation, Public Administration 2000/78/4.
 42. Starosta P., Poza metropolią, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
 43. Starosta P., Frykowski M., Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski, [w:] M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. UŚ, Katowice 2008.
 44. Stoker G., Governance as Theory: Five Propositions, International Social Science Journal 1998/50/155.
 45. Suwaj P.J., Udział społeczeństwa w decydowaniu publicznym - oblicza partycypacji społecznej w polityce publicznej w zakresie inwestycji drogowych, Sam. Ter. 2010/1-2.
 46. Swianiewicz P., Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, Sam. Ter. 2010/4.
 47. Swianiewicz P., Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich, [w:] M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Wolters Kulwer, Warszawa 2012.
 48. Theiss M., System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wyd. UW, Warszawa 2010.
 49. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
 50. White S., Depoliticising Development: the Uses and Abuses of Participation, Development and Practice 1996/6/1.
 51. Wódz K., Wódz J., Europejskie społeczeństwo obywatelskie. Stopień zorganizowania i rzeczywisty udział w procesach decyzyjnych UE, [w:] K. Wódz, Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Scholar, Warszawa 2007.
 52. Wójkowski G., Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice. Raport, mpis, 2010.
 53. Wygnański J., Długosz D., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.
 54. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
 55. Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu