BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowiak Michał
Tytuł
Przymusowe wykonanie orzeczeń o kontaktach z dzieckiem na przykładzie prawa hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego
Enforcement of Judgments Regarding Relations with Child on the Example of Spanish, Italian and German Regulations
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 97-120, bibliogr. 57 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Prawo rodzinne, Dzieci, Kodeks postępowania cywilnego
Legal regulations, Family law, Children, Code of Civil Procedure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania, Włochy, Niemcy, Polska
Spain, Italy, Germany, Poland
Abstrakt
Rozważając, czy wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę nowego postępowania odrębnego w postępowaniu nieprocesowym w sprawach o wykonanie kontaktów z dzieckiem jest zabiegiem potrzebnym, warto przybliżyć rozwiązania przyjęte w prawie innych państw.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to discuss the legal model of enforcement of judgments regarding contacts with minor in Spanish, Italian and German Civil Procedure. Especially, the study of foreign laws in this cases is important, because by virtue of the Act on amending the Act - Code of Civil Procedure of 26 May 2011, was introduced to Polish Civil Procedure anew procedure for the mentioned matters. This type of procedure is one of the separate noncontentious procedure (Articles 59815-59821 of the Code). Firstly, in the article the presentation of Spanish law regulation is given. In the event of default judgments regarding contacts with child must be applied by analogy the regulations of enforcement of non-money orders (Articles 776, 699-711 of the Code of Civil Procedure of 7 January 2000, Ley de Enjuiciamiento Civil). Secondly, the article is focused on discussing Italian law regulation. Currently, the jurisdical doctrine emphasizes that in the mentioned matters, the new means of indirect enforcement of Article 614bis of the Code of Civil Procedure of 28 October 1940 (Codice di Procedura Civile) can be used. In accordance with Article 614bis of the Code, by the condemnation decision, except where this is manifestly unjust, upon motion by the party, the judge establishes the amount of money due by the obliged party, for any breach or next nonobservance, or for any delay in execution of the decision. Thirdly, the article contains an analysis of German law regulation. Under German law, the issue of the enforcement of judgments in custody cases is regulated by a separate Law on the Procedure in Family Matters and in Matters of Voluntary Jurisdiction of 17 December 2008 (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Being forced execution of judgments in the mentioned matters are means for breach of order in the two form: pecuniary penalty (Ordnungsgeld) and subsidiary to it - penalty of arrest (Ordnungshaft). Must be understood, that enforcement of judgment for dealing with child rights holders, it is an extremely difficult issue process. This is due to the personal nature of the obligations and rights identified in the judgment and strongly accented necessary participation of stakeholders in the proper execution of the judgment.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Althammer Ch., [w:] Kommentar zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Hrsg. R. Bork, F. Jacoby, D. Schwab, Bielefeld 2009.
 2. Cachón Cadenas M., Apuntes de ejecución procesal civil, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2011.
 3. Chiarloni S., Misure coercitive e tutela dei diritti, Milano 1980.
 4. Corsaro V., Le esecuzioni forzate nel Codice di Procedura Civile, Milano 2006.
 5. Crivelli A., L'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare e non fare. Esecuzione forzata e processo esecutivo, t. III, Torino 2006.
 6. Dunajska B., Rozważania o wykonywaniu postanowienia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08), Rodz. i Pr. 2011/19.
 7. Garberí Llobregat J., Torres Fernández de Sevilla J.M., Casero Linares L., Los procesos civiles. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con formularios y jurisprudencia, t. 4, Barcelona 2010.
 8. Gomille Ch., [w:] FamFG. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Kommentar, Hrsg. M. Haußleiter, München 2011.
 9. Gottwald U., [w:] Kommentar zum Familienverfahrensrecht, Hrsg. K.P. Horndasch, W. Viefhues, Münster 2009. Grossi S., Pagni M.C., Commentary on the Italian Code of Civil Procedure, Oxford University Press, Oxford 2010.
 10. Grzegorczyk P., Egzekucja świadczeń polegających na wykonaniu lub zaniechaniu czynności w państwach europejskich, [w:] Proces cywilny. Nauka - Kodyfikacja - Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012.
 11. Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, t. III, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 12. Hentschel A., [w:] FamFG. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Kommentar, Hrsg. D. Bahrenfuss, Berlin 2009.
 13. Hüßtege R., [w:] Zivilprozessordnung, Hrsg. H. Thomas, H. Putzo, München 2011.
 14. Iuorio M.A., Fanelli G., [w:] L'esecuzione processuale indiretta, ed. B. Capponi, IPSOA 2011.
 15. Jankowski J., Przedmiot egzekucji wykonania czynności, [w:] Proces cywilny. Nauka -Kodyfikacja - Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012.
 16. Justyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011.
 17. Kallaus A., Glosa do uchwały SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., Rodz. i Pr. 2009/12.
 18. Kałuski W., Postępowanie przymusowe w administracji (egzekucja administracyjna), Warszawa 1932.
 19. Koritz N., Das neue FamFG, München 2009.
 20. Luiso F. P., Diritto processuale civile. Il processo esecutivo, vol. III, Milano 2011.
 21. Marciniak A., Pojęcie i system środków przymusu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Probl. Egz. 57, 2002/21.
 22. Meysen T., [w:] Das Familienverfahrensrecht-FamFG. Praxiskommentar mit Einführung, Erläuterungen, Arbeitshilfen, Hrsg. T. Meysen, Köln 2009.
 23. Musielak H-J., Borth H., Familiengerichtliches Verfahren, München 2012.
 24. Nadal Gómez I., [w:] Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, vol. II: Arts. 517 al final, F. Cordón Moreno, T. Armenta Deu, J.J. Muerza Esparza, I. Tapia Fernández (coordin.), Aranzadi 2011.
 25. Ortells Ramos M., La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid 2005.
 26. Pucciariello P., Fanelli G., [w:] L'esecuzione processuale indiretta, ed. B. Capponi, IPSOA 2011.
 27. Redenti E., Vellani M., Diritto processuale civile, t. 3, Milano 1999.
 28. Schettini I., Processo di esecuzione, Parte I, Roma 1962.
 29. Schulte-Bunert K., Das neue FamFG, Luchterhand 2009.
 30. Schulte-Bunert K., [w:] Kommentar des FamFG, K. Schulte-Bunert, G. Weinreich, Luchterhand 2012.
 31. Stößer E., [w:] FamFG. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen. Kommentar, Hrsg. H. Prütting, T. Helms, Köln 2011.
 32. Trapuzzano C., Le misure coercitive indirette, Cedam 2012.
 33. Trocker N., Lupoi M.A., [w:] Civil justice in Italy, ed. M. De Cristofaro, N. Trocker, Nagoya University Comparative Study of Civil Justice [Tokyo] 2010/8.
 34. Völker M., Clausius M., [w:] Familienverfahrensrecht. Handkommentar, Hrsg. P. Friederici, R. Kemper, Baden-Baden 2009.
 35. Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.
 36. Wilsch H., [w:] Kommentar zu dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Hrsg. J. Holzer, Köln 2011.
 37. Wręczycka R.M., Wykonanie orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem de lege lata i de lege ferenda, Prz. Pr. Egz. 2010/8.
 38. Zegadło R., Glosa do uchwały SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., Rodz. i Pr. 2009/11.^6 Zegadło R., [w:] Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz. Sądowe komentarze tematyczne, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012.
 39. Zimmermann W., FamFG. Einführung in das familiengerichtliche Verfahren und die freiwillige Gerichtsbarkeit, München 2011.
 40. Ley, 3 noviembre 2009, n. 13, de reforma de la legislación de la nueva Oficina judicial.
 41. Ley, 7 enero 2000, n. 1, de Enjuiciamiento Civil.
 42. Código Penal - Ley Orgánica, 23 noviembre1995, n. 10.
 43. Codice di Procedura Civile R.D., 28 ottobre 1940, n. 1443, Gazzetta Ufficiale, n. 253.
 44. Codice Civile R.D., 16 marzo 1942, n. 262, Gazzetta Ufficiale, n. 79.
 45. Legge, 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, Gazzetta Ufficiale, n. 133.
 46. Codice penale R.D., 19 ottobre 1930, n. 1398, Gazzetta Ufficiale, n. 251.
 47. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 17 Dezember 2008, BGBI. I, S. 2586, 2587.
 48. Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB), 2 März 1974, BGBI. I Nr 22, S. 469.
 49. Amadei D., Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili, www.judicium.it
 50. Bove M., La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c., www.judicium.it.
 51. Carratta A., L'esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell'art. 614bis c.p.c., www.treccani.it
 52. Dalfino D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, www.judicium.it.
 53. Fanelli G., Brevi note su misure coercitive e art. 709ter c.p.c., www.judicium.it.
 54. Imperiali L., I rapporti tra tutela civile e tutela penale dell'effettività della giurisdizione in materia di famiglia, www.judicium.it.
 55. Metafora R., L'esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non fare, www.judicium.it.
 56. Uchwała z dnia 26 maja 1975 r. (III CZP 30/75), OSNCP 1976, Nr 3, poz. 41.
 57. Uchwała z dnia 20 marca 1992 r. (III CZP 16/92), OSNCP 1992, Nr 9, poz. 162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu