BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejankowska Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Odrębności sytuacji majątkowej filiae familias w świetle ius civile okresu późnej republiki i pryncypatu
Differences in Property Related Status of filiae familias in the Light of ius civile during the Late Republic and the Principate
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 35-48, bibliogr. 52 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Historia prawa, Historia starożytna, Prawodawstwo, Prawo rodzinne, Prawo rzymskie
Legal history, Ancient history, Legislation, Family law, Roman law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia prawa rzymskiego - problem sytuacji majątkowej córki, będącej jednym z członków rodziny rzymskiej, podlegającej władzy zwierzchnika familijnego.

The article aims at presenting the specific differences in property related status of the family's daughter in the Roman agnatic family. To enable such considerations it was necessary to compare legal and property related position of filiae familias and fiilus familias. An analysis of the selected sources of reference, juridical and otherwise, allowed for certain findings. It turns out the status of the family's son according to ius civile during the late Republic and the Principate was subject to progressive change, which was manifested in the fact he received active legal capacities and limited capacity in law (peculium castrense). With regard to the legal and property related position of the family's daughter, the regulations of ius civile in the same period did not introduce any changes which would have increased her active legal capacities or her capacity in the law of property. Therefore, in accordance with ius civile, females who were subject to familial authority were deprived of private autonomy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arganio-Ruiz V., Istituzioni di diritto romano, Napoli 1957.
 2. Berger A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.
 3. Bonfante P., Corso di diritto romano, t. 1: Diritto di famiglia, Roma 1925.
 4. Crook J.A., The Law and Life of Rome, London 1976.
 5. Cuo E., Manuel institutions juridiques des Romains, Paris 1928.
 6. Daube D., Actions between pater familias and filius familias with peculium castrense, [w:] Studii in memoria di Emilio Albertario, vol. 1, Milano 1953, s. 433-474.
 7. Daube D., Roman Law - Linguistic, Social and Philosophical Aspects, Edinburgh 1969.
 8. Dixon S., [rec.: L. Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna Romana in éta reppublicana, Milano 1984], Tijdschrift, voor rechtsgeschiedenis 1987/55, s. 397-399.
 9. Ejankowska E., Peculium filiae familias w okresie późnej republiki i pryncypatu, CPH 2005/57/2, s. 239-250.
 10. Ejankowska E., Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu, [niepubl. pr. dokt.], Rzeszów 2003.
 11. Ejankowska E., Pozycja osobista filiae familias w strukturze rzymskiej rodziny agnacyjnej okresu późnej republiki i pryncypatu, Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Prawn. 2010/64.
 12. Garcia Garrido M., Ius uxorium. El regimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano, Roma, Madrid 1958.
 13. Gardner J.F., Being a Roman Citizen, London 1993.
 14. Gardner J.F., Women in Roman Law and Society, London, Sydney 1986.
 15. Gintowt E., Rzymskie prawo prywatne w dobie postępowania legislacyjnego, oprac. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2005.
 16. Heumann H., Seckel E., Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, Graz 1958.
 17. Jeż K., Obywatelka rzymska ułomną osobą publiczną, Stud. Prawnoustr. 2006/7, s. 157-168.
 18. Jolowicz H.F., Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge 1952.
 19. Kirschenbaum A., Sons, Slaves and Freedmen in Roman Commerce, Jerusalem 1987.
 20. Kozubski W., Opieka nad kobietami w prawie rzymskim, Kraków 1922.
 21. Krzynówek J., Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim okresu późnej republiki i pryncypatu, Warszawa 2012.
 22. Kunderewicz C., Gaius, Instytucje, tłum. i wstęp C. Kunderewicz, oprac. J. Rezler, Warszawa 1982.
 23. Kuryłowicz M., Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu republiki, [w:] Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 126-133.
 24. La Rosa F., I peculii speciali in diritto Romano, Milano1953.
 25. La Rosa F., Peculium, [w:] Novissimo Digesto Italiano, t. 12, Torino 1957.
 26. Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.
 27. Lobrano G., Pater et filius eadem persona, Milano 1984. Micoliér G., Pécule et capacité patrimoniale - Etude sur le pècule profectice, depuis l'édit de peculio jusqu'la fin de'èpoce classique, Lyon 1932.
 28. Monier R., Manuel élèmentaire de droit romaine, t. 1, t. 2, Paris 1948.
 29. Palmirski T., Digesta justyniańskie. O różnych regułach dawnego prawa, Zesz. Prawn. UKSW 2006/6/2, s. 221-326.
 30. Peppe L., Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in etá reppublicana, Milano 1984.
 31. Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986.
 32. Rabello A.M., Effetti personali della patria potestas, t. 1: Dalle origini al periodo degli Antonini, Milano 1979.
 33. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2004.
 34. Rozwadowski W., Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład, Poznań 2003.
 35. Scherillo G., Corso di istituzioni di diritto Romano, Milano 1984.
 36. Schulz F., Classical Roman Law, Oxford 1951.
 37. Słownik łacińsko-polski, red. B. Kruczkiewicz, Lwów, Warszawa 1925.
 38. Sohm R., Instytucje, historia i system rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1925.
 39. Solazzi S., Sulla capacitá del filius familias di stare in giudicio, Scritti di diritto romano I, Napoli 1955.
 40. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
 41. Tarwacka A., O osobach 'sui iuris' i 'alieni iuris' - 6 tytuł księgi 1 Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zesz. Prawn. UKSW 2009/9.1, s. 321-334.
 42. Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969.
 43. Vocabularium Codicis Iustiniani, t. 1, Hildsheim 1965, s. 1094.
 44. Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, Berlin 1903-1985, s. 816-820.
 45. Watson A., The Law of Persons in the Later Roman Republick, Oksford 1967.
 46. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 47. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009.
 48. Zabłocka M., Granice stosowania Senatus Consultum Macedonianum, CPH 1981/33.2, s. 11-29.
 49. Zabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, [rozpr. habil.], Warszawa 1987.
 50. Zabłocka M., Zanikanie instytucji tutela mulierum w prawie rzymskim, Przeg. Kat. 1987/30/ 3-4, s. 239-252.
 51. Zabłocki J., Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, Warszawa 1990.
 52. Żeber I., A Study of the Peculium of a Slave in Pre-Classical Roman Law, Wrocław 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu