BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki), Stos Daniel (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metoda oceny potencjału ekonomicznego projektów B+R
Method of Economic Potential Assessment of R&D Projects
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 4-9, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Proces badawczy, Ocena projektu, Metodologia oceny, Efektywność ekonomiczna
Research process, Project evaluation, Assessment methodology, Economic efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu wybranych podejść i metod oceny projektów B+R użytecznych dla efektywnego zarządzania innowacjami. Przedstawiono metodę uproszczonej oceny opartej na koncepcji wartości granicznej (minimalnej) efektów ekonomicznych, czyli wartości pokrywającej zaktualizowane nakłady na projekt, stanowiącej podstawę szacowania stopy efektywności ekonomicznej dla wariantów realizacji projektów B+R.
Projekt B+R jest tym bardziej efektywny, im stopa efektów ekonomicznych oparta na ich wartości granicznej jest mniejsza. Proponowana metoda oceny projektów B+R nie polega więc na wyznaczeniu wartości oczekiwanej, który należałoby osiągnąć, ale na wskazaniu wartości efektów ekonomicznych, które pokrywałyby ponoszone nakłady. Może być stosowana zarówno w ramach oceny wstępnej projektu, jak i w fazie przygotowania koncepcji projektu, gdy podmiot badawczy stara się wybrać warianty realizacji oraz po poszczególnych etapach realizacji projektu (w punktach kontrolnych projektu B+R), gdy podmiot badawczy stara się skutecznie zarządzać procesem badawczym rozstrzygając o kontynuowaniu lub wstrzymaniu prac badawczych. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews selected approaches and methods for assessing R&D projects useful for effective innovation management. It presents a method of simplified assessment based on the concept of the threshold (minimum) value of economic effects, i.e. the value covering capitalised project expenditures constituting the basis for estimating the rate of economic efficiency for variants of implementation of R&D projects. The lower the rate of economic effects based on their threshold value, the more efficient the R&D project is. The presented method of evaluation of R&D projects does not consist in determining the expected value that should be achieved but in indicating the value of economic effects that would cover expenditures incurred. It can be used in the initial assessment of the project, at the phase of preparation of the project concept when the research unit seeks to choose variants of implementation, as well as at various stages of project implementation (at R&D project checkpoints) when the research unit seeks to effectively manage the research process, deciding whether to continue or stop research activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ACHLEITNER A.-K., LUTZ E., First Chicago Method: Alternative Approach to Valuing Innovative Start-Ups in the Context of Venture Capital Financing Rounds, "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP)" 2005, Vol. 57, No. 4.
 2. BANDARIAN R. Evaluation of Commercial Potential of a New Technology at the Early Stage of Development with Fuzzy Logic, "Journal of Technology Management & Innovation" 2007, Vol. 2, Iss. 4.
 3. BERG S., Water Utility Benchmarking: Measurement, Methodologies, and Performance Incentives, IWA Publishing, London 2010.
 4. COOPER R.G., Product Leadership. Pathways to Profitable Innovation, Basic Books, New York 2005.
 5. CHRISTENSEN C.M., KAUFMAN S.P., SHIH W.C., Zabójcy innowacji, "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 65/66.
 6. DAY G.S., Is It Real? Can We Win? Is It Worth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio, "Harvard Business Review" 2007, December.
 7. ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., NOWAK W., Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 3.
 8. DOMAGAŁA A., Metoda data envelopment analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 3-4.
 9. HARVARD BUSINESS ESSENTIALS, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 10. GWARDA-GRUSZCZYŃSKA E" Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 11. HEIDENBERGER K., STUMMER CH., Research Development Project Selection and Resources Allocation: A Review of Quantitative Modeling Approaches, "International Journal of Management Reviews" 1999, No. 1(2).
 12. JOLLY V.K., Commercialization New Technologies. Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 13. KISIELNICKI J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer - Oficyna, Warszawa 2013.
 14. KRAWIEC F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 15. MAZURKIEWICZ A., BELINA B., GIESKO T., KARSZNIA W., Operational System for the Assessment of the Implementation Maturity Level of Technical Innovations, "Problemy Eksploatacji/Maintenance Problems" 2013, nr 4.
 16. MAZZAROL T., Entrepreneurship and Innovation, Tilde University Press, Prahran 2011.
 17. RUTKOWSKI I.P., Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych, "Nauki o Zarządzaniu/Management Sciences" 2013, nr 4(17).
 18. STABRYŁA A., Metodyka podejmowania decyzji w systemie dwustopniowej oceny projektów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2006, nr 700.
 19. STAWASZ E., STOS D., Selected Aspects of the Valuation of Innovative Undertakings, "Operations Research and Decisions" 2011, No. 3-4.
 20. STAWASZ E., GŁODEK P., STOS D., STOS-ROMAN A., Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 21. THORE S.A. (ed.), Technology Commercialization: DEA and Related Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2002.
 22. TIDD J., BESSANT J., PAVITT K., Managing Innovation: Integrating Technological, Market und Organizational Change, 3rd edition, Wiley, 2005.
 23. THOMKE S., Enlightened Experimentation: The New Imperative for Innovation, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79, No. 2.
 24. TRITLE G.L., SCRIVEN E.F.V., FUSFELD A.R., Resolving Uncertainty in R&D Portfolios, "Research-Technology Management" 2000, Vol. 43, No. 6.
 25. TRZMIELAK D., Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 26. VALDERRAMA T.G., GROOT T.L.C.M., Controlling the Efficiency of University Research in the Netherlands, [in:] THORE S. (ed.), Technology Commercialization: DEA and Related Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston- - Dordrecht-London 2002.
 27. WANG J., LIN W., HUANG Y-H., A Performance-oriented Risk Management Framework for Innovative R&D Projects, "Technovation" 2010, Vol. 30, No. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu