BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łątkowski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Timoszuk Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Grudecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty jakości życia osób 60+ w Polsce w świetle badań jakościowych
Selected Aspects of Quality of Life of People Aged 60+ in Poland in Qualitative Research
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 223, s. 257-267, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Stan zdrowia ludności, Ludzie starsi, Relacje międzyludzkie
Quality of life, Health status of the population, Elderly people, Interpersonal relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badania było zrozumienie postrzegania jakości życia przez osoby starsze. Badanie miało charakter pilotażowy, zostało przeprowadzonych 8 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowany wywiad grupowy. Badanie zostało podzielone na 4 bloki tematyczne: jakość życia, sieć kontaktów, zdrowie oraz wsparcie. Dla respondentów wspólne jest identyfikowanie stanu zdrowia oraz sytuacji materialnej jako głównych determinant jakości życia. Pomimo problemów materialnych i zdrowotnych, z jakimi borykają się osoby starsze, badani starają się być samowystarczalni. Mają pozytywne nastawienie do życia, dążą do tego, by aktywnie wpływać na jego jakość. Badając sieć kontaktów seniorów skupiono się na relacjach z rodziną oraz znajomymi. Badani wskazywali na odmienność tych dwóch typów kontaktów, jednakże traktowali je częściej jako komplementarne wobec siebie niż jako substytuty. W przeprowadzonych wywiadach pojawił się również problem samotności. Dotyczył on w szczególności starszych seniorów, których rówieśnicy umierali i w efekcie sieć kontaktów badanego ulegała skurczeniu. Niemal wszyscy badani podkreślali samodzielne funkcjonowanie i niezależność jako kluczowe elementy definicji zdrowia. Przebadani seniorzy zgodnie wskazywali na ruch oraz dietę jako dwa główne czynniki wpływające na zdrowie. Dodatkowo wymieniano uwarunkowania genetyczne, zaniedbania leczenia w przeszłości, a także dostęp do lekarza. Badane osoby najczęściej potrzebowały pomocy przy sprzątaniu i załatwianiu bieżących spraw, a wsparcie było udzielane zwykle przez rodzinę oraz rzadziej przez opiekunki i znajomych. Proszenie o pomoc było dla badanych trudne, dlatego starali się być samowystarczalni, a o pomoc prosili tylko wtedy, gdy było to niezbędne. Respondenci chętnie opiekowali się wnukami. Ponadto, w miarę możliwości wspierali finansowo swoje dzieci oraz udzielali pomocy sąsiedzkiej przy drobnych pracach.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the research was to understand the perception of the quality of life by the elderly. The research followed a qualitative approach. There were 8 individual In-depth interviews and a Focus group interview conducted. The study was split into 4 thematic blocks: quality of life, social and family networks, health and support. The respondents identified health status and financial situation as the main quality of life determinants. Despite the financial and health problems that the older people are facing, the respondents are trying to be self-sufficient. They have positive attitude towards life and strive to actively exert influence on its quality. Almost all interviewed people underlined the unassisted living and independence as key elements of the health definition. They almost unanimously pointed at exercise and diet as two main factors affecting health. Additionally, genetic conditioning, past health treatment negligence as well as access to a doctor were mentioned as determinants of their current health status. What's more, they observed that health deterioration is affecting their relations with family and friends and the way they spend free time. When examining the social and family networks the focus was put on two types of relations: friends and family. The respondents pointed at distinctness of these two types of relations, however they treated them more often as complementary rather than substitutable. In the conducted interviews the problem of loneliness also appeared. It particularly concerned older seniors whose peers had already been dying and, therefore, their network of contacts had been shrinking. The respondents most often required help with cleaning and getting small affairs in order, while the support came mostly from family. The support was also provided by professional caregivers and friends. Asking for help was difficult for the respondents. That is why they tried to be self-sufficient and asked for help only when it was indispensable. The respondents were eager to take care of their grandchildren, they support their children financially and give small neighbor-support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allardt E. (1976), About Dimensions of Welfare, "Research Report", No. 1.
  2. Dalkey C., Rouke D.L. (1972), The Delphi Procedure and Rating Quality of Life Factors, University of California LA [za:] E. Papuć, Jakość życia i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry" 2012, nr 12 s. 41-145.
  3. Torrance G.W. (1987), Utility Approach to Measuring Health-related Quality of Life, "Journal of Chronic Diseases", No. 40, s. 593-603.
  4. Raport OECD Better Life Index, http://www.oecdbetterlifeindex.org/ [dostęp: 08.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu