BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech - wnioski dla Polski
Conditions of Restructuring of Coal Mining in Germany - Implications for Poland
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 24-30, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Restrukturyzacja górnictwa, Polityka energetyczna, Rynek pracy
Hard bituminous coal mining, Mining industry restructuring, Energy policy, Labour market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech. Szczególny nacisk położono na wskazanie głównych czynników wpływających na zmianę polityki energetycznej kraju w minionym półwieczu. Rozważania te były podstawą analizy zmian w wydobyciu i zużyciu węgla kamiennego w Niemczech.
Podkreślono, że zasadniczym czynnikiem decydującym o podjęciu działań restrukturyzacyjnych była utrata konkurencyjności niemieckich kopalń węgla kamiennego. Wymusiło to podjęcie działań naprawczych w branży nakierowanych początkowo na poprawę jej efektywności. Po uznaniu niemieckich kopalń za trwale niekonkurencyjne podjęto działania na rzecz ograniczenia wydobycia, a następnie jego całkowitego zaprzestania. Wiązało się to z konsekwentnym realizowaniem restrukturyzacji branży. Podkreślono, że doświadczenia związane z realizacją restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech mogą ułatwić innym krajom unijnym ograniczenie znaczenia paliw konwencjonalnych w bilansie energetycznym. (abstrakt oryginalny)

In the article the determinants of coal mining restructuring in Germany was discussed. Particular emphasis was placed on the identification of the main factors affecting the change in the energy policy of the country in the past half-century. These considerations were the basis of the analysis of changes in the mining and coal consumption in Germany. It was emphasized that the key factor in deciding to undertake restructuring actions was the loss of competitiveness of German coal mines. It forced to take corrective actions in the sector initially aimed at improving its effectiveness. After recognition of German mines as permanently uncompetitive, some actions were taken to reduce the coal output, and then its total extinction. This involved the consequent realization of restructuring in the industry. It was emphasized that the experience of the implementation of the restructuring of coal mining in Germany can help other EU countries limit the role of conventional fuels in the energy balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AGEB, 2014, Evaluation Tables of the Energy Balances for Germany 1990-2013, http://www.ag-energiebilanzen.de/4- 1-Home.html, data dostępu 4.04.2015 r.
 2. ANTAS Ł., Nowa strategia energetyczna RFN, www.osw. waw.pl, data dostępu 4.04.2015 r.
 3. Attitudes of European Citizens Towards the Environment, Special Eurobarometer 416, European Commission, 2014.
 4. BP, 2014, BP Statistical Review of World Energy.
 5. Climate Change, Special Eurobarometer 409, European Commission, 2014.
 6. DESTATIS, 2015, Gross Electricity Production in Germany from 2012 to 2014, https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/Energy/Production/Tables/GrossElectricityProduction.html, data dostępu 4.04.2015 r.
 7. DUFFIELD J.S., German and Energy Security in the 2000s: Rise and Fall of a Policy Issue? "Energy Policy" 2009, Vol. 37.
 8. ECOFYS, 2011, International Comparison of Fossil Power Efficiency and CO2 Intensity, http://www.ecofys.com/files/ files/ecofys_201 l_international_comparison_fossil_power_efficiency.pdf, data dostępu 4.04.2015 r.
 9. EU, EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2014, European Commissions, 2014.
 10. FABIAN G., 2007, Informacja o górnictwie RFN - Rok 2018, http://www.gwarkowie.pl/publicystyka/28, data dostępu 4.04.2015 r.
 11. FRĄCZEK P., Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2010, tom 13, zeszyt 1, s. 43-65.
 12. FRONDEL M., KAMBECK R., SCHMIDT Ch.M., Hard Coal Subsidies: A Never-Ending Story? "Energy Policy" 2007, Vol. 35.
 13. HILLEBRAND В., BUTTERMANN H.G., BEHRINGER J.M., BLEUEL M., The Expansion of Renewable Energies and Employment Effects in Germany, "Energy Policy" 2006, Vol. 34.
 14. KALISKI M., FRĄCZEK P., Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetyczne, "Rynek Energii" 2012, nr 2.
 15. LEHR U., LUTZ Ch., EDLER D., Green jobs? Economic Impacts of Renewable Energy in Germany, "Energy Policy" 2012, Vol. 47.
 16. LEI Y., LI L, PAN D" Study on the Relationships between Coal Consumption and Economic Growth of the Six Biggest Coal Consumption Countries: With Coal Price as a Third Variable, "Energy Policy" 2014, Vol. 61.
 17. ŁUCKI Z., FRĄCZEK P., Modernizacja sektora energii, [w:] WOŹNIAK M.G. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja. Droga do spójności społeczno- - ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Kraków 2012, t. 2.
 18. RAG, 2015, Company Histories, http://www.company-histories.com/RAG-AG-Company-History.html, data dostępu 4.04.2015 r.
 19. Steinkohle im Überblick 1957 - 2013, 2015. Przywołane z http://www.kohlenstatistik.de/3-0-Uebersichten.html, data dostępu 4.04.2015 r.
 20. STORCHMANN, K., The Rise and Fall of German Hard Coal Subsidies, "Energy Policy" 2005, Vol. 32.
 21. STRUNZ S., The Germany Energy Transition as a Regime Shift, "Ecological Economics" 2014, Vol. 100.
 22. WALEWSKI M., Restrukturyzacja tradycyjnych branż przemysłowych w krajach Europy Zachodniej - wybrane przykłady, Studia i Analizy CASE, nr 184, Warszawa 1999.
 23. WELSCH H., Coal Subsidization and Nuclear Phase-out in a General Equilibrium Model for Germany, "Energy Economics" 1998, Vol. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu