BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Walkowiak-Markiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce
The Significance of Business Process Service Centres for Metropolitan Development in Poland
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 67-88, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Centra usług, Outsourcing, Outsourcing informatyczny, Metropolizacja
Shared services, Outsourcing, Information technology outsourcing (ITO), Metropolisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony znaczeniu centrów nowoczesnych usług biznesowych w rozwoju metropolii w Polsce. Powstawanie centrów usług (BPO, SSC, ITO i KPO) staje się wymaganą cechą rozwoju miast mających aspiracje metropolitalne. By spełnić wymagania obszaru metropolitalnego, miasto wraz z terenem przyległym powinno posiadać powiązania globalne (infrastrukturę zapewniającą możliwość komunikowania w skali globalnej, firmy globalne na swoim terenie, zarówno zagraniczne, jak i lokalne, imprezy kulturowe i sportowe o zasięgu globalnym) oraz oddziaływać na otaczające obszary. Celem artykułu jest określenie poziomu zaawansowania rozwoju centrów usług w 12 obszarach metropolitalnych w Polsce. Proces rozwoju centrów usług w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst procesów outsourcingu globalnego, którego główne trendy opierają się na schemacie: kreacja - najlepiej rozwinięte kraje świata (triada rynków), produkcja - kraje Dalekiego Wschodu, IT - Indie, BPO/SSC - Europa Środkowa. W artykule przedstawiono pojęcie i typy centrów usług, pokazano dynamikę zmian w tym sektorze w Polsce w kontekście orientacji marketingowych centrów metropolitalnych. Metropolie polskie, rozwijając centra nowoczesnych usług biznesowych, realizują założenia orientacji określanej mianem "marketingu rynków docelowych".(abstrakt oryginalny)

This paper examines the impact of a business process service centre for the development of metropolitan cities in Poland. Emerging centres of services (BPO, SSC, ITO and KPO) become a required feature of cities which aspire to be a metropolis. To be a metropolis the central city, together with the suburbs, should maintain global links and relationships (technical infrastructure which enables communication on a global scale, global companies in their own territory, both foreign and local, cultural and sports events of global range) and to have an impact on the outskirts. The aim of this paper is to determine the level of advance in the development of business process service centres in 12 metropolis in Poland. Development of these centres is a part of broader context in the global outsourcing process location which is based on a scheme: creation - the most developed World Countries (Markets Triad), manufacturing - Far East Countries, IT - India , BPO/SSC - Central Europe. In this paper the concepts and types of services centre are presented together with the dynamics of the sector in Poland in the context of marketing orientation of metropolis centres. Polish metropolises developing business services centres carry out place marketing orientation called "target marketing".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - sektor usług nowoczesnych, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/raport%20koncowy_sektor%20uslug%20nowoczesnych.pdf [dostęp: 29.11.2013].
 2. Bogucki, M., 2011, Centrum Usług Wspólnych - rozwiązaniem dla miast, http://www.15.kmwi.pl/prezentacje-phocadownload/category/10-iv-warsztat-wiwisekcja-e-uslug-publicznych-epuap.html?download=26%3Amarek-bogucki-centrum-uslug-wspolnych-rozwiazaniem-dla-miast [dostęp: 6.12.2013].
 3. Boschma, R.A., Fritsch, M., 2008, Klasa kreatywna a rozwój regionów w Europie, Problematyka przyszłości regionów, w: Jakubowska, P., Kukliński, A., Żuber, P. (red.), W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Chojna, J., 2006, Inwestycje zagraniczne w Polsce, Chojna, J. (red.), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 5. Ciechomski, W., Romanowski, R., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w handlu jako sfera marketingu terytorialnego na przykładzie Poznania, w: Gaczek, M.W. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Clark, T.N., 2003, The City as an Entertainment Machine, Elsevie.
 7. Dziemianowicz, W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Florida, R., 2002, The Rise of the Creative Class and How it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York.
 9. Florida, R., 2005, Cities and the Creative Class, New York.
 10. Gaczek, W.M., 2013, Warunki rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, KPZK PAN, Warszawa.
 11. Gorzelak, G., 2009, Metropolizacja a globalizacja, w: Czy metropolia jest miastem?, Jałowiecki, B. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Górecki, J. i in. 2013, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2013 roku, raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.
 13. Górecki J. i in., 2015, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2015 roku, raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL; http://www.absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2015_PL_150622_epub.pdf/a66bd034-6ea5-40ac-99a7-e78b4ecc6f69[dostęp: 3.05.2015].
 14. Hoover, E.M., 1948, The Location of Economic Activity, McGraw-Hill, New York (tłum. pol.: Lokalizacja działalności gospodarczej, Warszawa 1962).
 15. Kotler, Ph., Asplund, Ch., Rein, I., Haider, D., 1999, Marketing Places Europe. Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Prentice Hall, Pearson Education Ltd.
 16. Markowski, T., Marszał, T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja - Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 17. McCann, P., Sheppard, S., 2003, The Rise, Fall and Rise Again of Industrial Location Theory, Regional Studies, vol. 37/6-7.
 18. Naduk, J., 2012, Praca w centrach usług biznesowych: zarobki i ścieżki kariery, http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/Rozwoj-osobisty/praca-w-centrach-uslug-biznesowych--zarobki-i-sciezki-kariery,30619,1 [dostęp: 6.12.2013].
 19. Nowoczesne usługi dla biznesu polską marką eksportową, 2013, Outsourcing Portal, Warszawa, http://www.outsourcingportal.pl/pl/outsourcing/badania-i-raporty/nowoczesne-uslugi-dla-biznesu-polska-marka-eksportowa.html [dostęp: 2014.05.03].
 20. Przegląd 300 międzynarodowych centrów usług. Definicje, segmentacja, zatrudnienie, plany i prognozy, 2008, Raport Badanie Sektora Centrów BPO dla PAIiIZ, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10380 [dostęp: 6.12.2013]
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Dz.U. nr 75, poz. 638.
 22. Sikorska, K., 2013, Sektor BPO poszukuje specjalistów, http://www.egospodarka.pl/92548,Sektor-BPO-poszukuje-specjalistow,1,39,1.html [dostęp: 6.12.2013].
 23. Smętowski, M., 2009, Nowe relacje między metropolią a regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni, w: Jałowiecki, B. (red.), Czy metropolia jest miastem? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 24. Stryjakiewicz, T., 2008a, Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE, w: Czyż, T., Stryjakiewicz, T. (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 237.
 25. Stryjakiewicz, T., 2008b, Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, w: Stryjakiewicz, T., Parysek, J.J. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Stryjakiewicz, T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego), w: Zioło, Z., Rachwał, T. (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografi i Przemysłu PTG Nr 13, Komisja Geografi i Przemysłu PTG i Instytut Geografi i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa -Kraków.
 27. Swianiewicz, P., 2005, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu