BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budner Waldemar W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Relacje centrum-otoczenie w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej
Relations between the Centre and Surroundings in the Functional Area of the Poznań Agglomeration
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 89-112, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Delimitacja, Obszar metropolitalny
Urban agglomerations, Delimitation, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany relacji pomiędzy centrum (Poznań) a obszarem go otaczającym w latach 2000-2010. Przedmiotem rozważań były relacje demograficzne (strukturalne, ilościowe, w tym ruch migracyjny). Tłem analizy jest zatrudnienie i funkcje dominujące w aglomeracji poznańskiej. Granice obszaru funkcjonalnego aglomeracji przyjęto na podstawie wskaźnika relacji liczby dojeżdżających do pracy i pracowników najemnych (według Program Urban Audit.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the changes in relationships between the centre (Poznań) and its surrounding area in 2000-2010. The subjects of discussion are the demographic relationships (structural quantitative, including migrations). The background of the analysis is employment and the dominant features of the agglomeration. The boundaries of the functioning agglomeration were set on the basis of the ratio of commuters and employees (according to The Urban Audit).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner, W., 1999, Funkcje administracyjne w strukturze gospodarczej miast średnich i dużych, w: Sobczak, A. (red.), Wybrane strategie rozwoju miast, Zeszyty Naukowe - seria I, nr 273, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Budner, W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Danielewicz, J., 2013, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, 2010, GUS, US w Poznaniu, Poznań.
 5. http://www.aglomeracja.poznan.pl [dostęp: 22.11.2013]
 6. Iwanicka-Lyra, E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, PWN, Warszawa.
 7. Jerczyński, M., 1973, Zagadnienia bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, Prace Geograficzne, t. 97, Instytut Geografi i PAN, Warszawa.
 8. Jerczyński, M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, w: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, GUS, Warszawa.
 9. Kaczmarek, T. (red.), 2012, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, CBM, Poznań.
 10. Karłowicz, R., 1979, Rozwój wielkich aglomeracji w Polsce, PWN, Warszawa.
 11. Korcelli, P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, Przegląd Geograficzny, nr 48, PTG, Warszawa.
 12. Markowski, T., Marszał, T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 13. Matczak, A. 1992, Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983, w: Funkcja administracyjna miast, Acta Univ. Lodz, Folia Geogr. 17, Łódź.
 14. Miasta w liczbach 2010, 2012, GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa.
 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Warszawa.
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa.
 17. Parysek, J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. w: Parysek, J., Tölle, A. (red.),Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, Poznań.
 18. Suliborski, A., 1983, Niektóre problemy badania funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2.
 19. Swianiewicz, P., Klimska, U., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, nr 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Śleszyński, P., 2013, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, nr 85, 2.
 21. Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy, 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu