BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bernaciak Arnold (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ocena presji działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej
Evaluation of the Environmental Pressure of Economic Activityin Communities of the Poznań Agglomeration
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 131-153, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Działalność gospodarcza, Ekosystem, Środowisko przyrodnicze, Aglomeracje miejskie
Spatial distribution, Business activity, Ecosystem, Natural environment, Urban agglomerations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny negatywnych oddziaływań działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest koncepcja świadczeń ekosystemów, których jakość i ilość pod wpływem presji zostaje ograniczona. Na wstępie przedstawiono stan badań nad tym zagadnieniem oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Następnie przeprowadzono analizę oddziaływania systemu gospodarczego na otoczenie przyrodnicze pod kątem przestrzennego zróżnicowania formy i intensywności presji. Badaniem objęto 17 gmin powiatu poznańskiego oraz miasto Poznań. W efekcie opisano rozkład przestrzenny wywieranej presji oraz wyróżniono komponenty środowiska szczególnie narażone na presję działalności gospodarczej. Wskazano także prawidłowości, jakie zachodzą w zakresie skali wywieranej presji w zależności od struktury lokalnej gospodarki (jej największych podmiotów).(abstrakt oryginalny)

Human economic activity aff ects the quantity and quality of available resources, environmental values and ecosystem services as well. Th e article aims to identify and evaluate the nature and scale of the negative impacts of economic activity on the natural environment in the municipalities of the Poznan City Agglomeration. As the starting point the concept of ecosystem services was taken. At the beginning the state of research on this issue and a review of key literature was considered. Th en an analysis of the impact of the economic system on the natural environment in terms of spatial diversity of form and intensity of the pressure was made. Th e study included 17 district municipalities and the City of Poznan. Th e result confi rmed the assumed hypothesis of a non-uniform spatial distribution of the intensity of the pressure. Th e authors distinguished the components of the environment particularly vulnerable to the pressures of economic activity as well. Th e regularity that occurs in terms of the scale of the pressure exerted depending on the structure of the local economy (the largest entities) is also demonstrated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion, P., Howitt, P., 1998, Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge.
 2. Barbier, E.B., 2007, Valuing Ecosystem Services as Productive Inputs, Economic Policy, vol. 22.
 3. Brock, W.A., 1977, Polluted Golden Age, w: Smith, V.L. (ed.), Economics of Natural and Environmental Resources, Gordon & Breach, New York.
 4. Brock, W.A., Taylor, M.S., 2005, Economic Growth and the Environment. A Review of Theory and Empirics, w: Aghion, P., Durlauf, S.N. (eds.), Handbook of Economic Growth, vol. 1B, Elsevier B.V., Amsterdam.
 5. Costanza, R. i in., 1997, The Value of the World's Ekosystem Services and Natural capital, Nature, vol. 387.
 6. Daily, G.C., 1999, Developing a Scientific Basis for Managing Earth's life Support Systems, Conservation Ecology, vol. 3.
 7. Degórski, M., 2010, Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów, Ekonomia i Środowisko, vol. 1(37), Białystok.
 8. Drzazga, D., 2007, Planowanie przestrzenne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce - próba oceny, w: Graczyk, A. (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Drzazga, D., 2009, System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych (próba konkluzji), w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, Studia KPZK, vol. CXXIII, Warszawa.
 10. Drzazga, D., Markowski, T., 2005, Ogólna koncepcja zarządzania procesami suburbanizacji w obszarach metropolitalnych, w: Lorens, P. (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.
 11. Dubel, K., 1996, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego na przykładzie regionu, w: Wrzosek, S. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, vol. II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 12. Engle, V.D., 2011. Estimating the Provision of Ecosystem Services by Gulf of Mexico Coastal Wetlands, Wetlands, vol. 31.
 13. Ejdys, J., 1996, Programowanie przedsięwzięć ekorozwojowych w gminie, w: Wrzosek, S. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, vol. III, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 14. Forster, B.A., 1973, Optimal Consumption Planning in a Polluted Environment, Economic Record, vol. 49.
 15. Gołąb-Korzeniowska, M., 2005, Problemy przekształceń terenów otwartych strefy podmiejskiej, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 16. Gołąb-Korzeniowska, M., 2009, Tereny otwarte krakowskiego obszaru metropolitarnego (potencjał a realia planistyczne), w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, Studia KPZK, vol. CXXIII, Warszawa.
 17. Jones, L.E., Manuelli, R.E., 2001, Endogenous Policy Choice: The Case of Pollution and Growth, Review of Economic Dynamics, vol. 4
 18. Konwencja o różnorodności biologicznej, Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532.
 19. Korol, J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Kistowski, M., Korwel-Lejkowska, B., 2009, Zmiany w systemie przyrodniczym metropolii trójmiejskiej (stan i wskazania dla przyszłego rozwoju), w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, Studia KPZK, vol. CXXIII, Warszawa.
 21. Kistowski, M., Staszek, W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, PUW, WOSiR, Gdańsk.
 22. Kupiec, L., 1996, Zasady gospodarowania w regionach przyrodniczo cennych, w: Wrzosek, S. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, vol. III, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 23. Mizgajski, A., 2010, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, Ekonomia i Środowisko, vol. 1(37), Białystok.
 24. Paprzycka, A., 2005, Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego, w: Szponar, A., Horska-Schwarz, S. (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 25. Poskrobko, B., 2010, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i środowisko, vol. 1(37), Białystok.
 26. Potocki, J., Szczęśniak, E. 2009, Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego, w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, Studia KPZK, CXXIII, Warszawa.
 27. Raszka, B., Kasprzak, K., 2009, Poznański obszar metropolitalny w systemie przyrodniczym regionu, w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, Studia KPZK, vol. CXXIII, Warszawa.
 28. Report to the European Environment Agency, 2013, Common International Classification of Ecosystem Services (CICES).
 29. Sołtys, J., 2009, Wybrane problemy respektowania struktury przyrodniczej w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, w: Markowski, T., Drzazga, D. (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitarnych, Studia KPZK, vol. CXXIII, Warszawa.
 30. Stiglitz, J., 1974, Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth, Review of Economic Studies, vol. 41.
 31. Stokey, N., 1998, Are there Limits of Growth, International Economic Review, vol. 39, no 1, s. 1-31.
 32. Śleszyński, J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aires, Warszawa.
 33. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dz.U. 2013 r., poz.1235, ze zm.
 34. The Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystem and Human Well-being: Synthesis, 2005, World Resources Institute, Island Press, Washington DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu