BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój obszarów metropolitalnych na świecie i w Polsce
The Development of Metropolitan Areas in the World and Poland
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 154-173, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Region, Rozwój
Metropolitan area, Region, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród ekonomistów rośnie zainteresowanie badaniami na gruncie mezoekonomii, w szczególności badaniami dotyczącymi regionów. Szczególnym typem regionu jest region metropolitalny, złożony z miasta centralnego i jednostek terytorialnych go otaczających. Występująca w nim kumulacja kapitału ludzkiego, kapitału rzeczowego i finansowego może stanowić o jego szybszym rozwoju w przestrzeni. Celem głównym artykułu jest analiza rozwoju obszarów metropolitalnych na świecie i w Polsce oraz wyjaśnienie występujących różnic. Zdefiniowano pojęcia związane z rozwojem miast, następnie opisano proces metropolizacji na świecie i kształtowania się ośrodków metropolitalnych w Polsce. Dokonano porównania poziomu i dynamiki rozwoju obszarów metropolitalnych na świecie i w Polsce w wybranych latach. Problem badawczy ujęto ilościowo, a przetwarzanie materiałów źródłowych oparto na analizie logicznej.(abstrakt oryginalny)

There is increasing interest amongst economists in mesoeconomic research, in particular, research on regions. A special type is the metropolitan region (area), which contains the central city and its surrounding territorial units. In those regions there exists an accumulation of human capital, material capital and financial capital which can provide for its rapid development. The main objective of this article is to analyze the development of metropolitan areas in the world and Poland and also to explain the existing differences. The article defines terms related to urban development and describes the process of metropolisation in world space as well as the development of metropolitan areas in Poland. The next step is to compare the level and dynamics of the development of metropolitan areas in the world and in Poland throughout selected years. The article quantifies the research problem and the processing of source material is based on logical analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki, Z., Czyż, T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Domański, R., 2012, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Gaczek, W.M., 2005, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: Gaczek, W.M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Smętkowski, M., 2008, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 5. Kaczmarek, T., Mikuła, Ł., Nowak, J., 2010, Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, CBM UAM, Poznań.
 6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 7. Korcelli-Olejniczak, E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, PAN IGiPZ, Warszawa.
 8. Korenik, S, 2004, Rozwój regionalny - nowe tendencje, w: Wilk, K., Łyszczak, M. (red.), Gospodarka - przestrzeń - rozwój, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Korenik, S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.
 11. Kwiatkowski, E., 2005, Wzrost gospodarczy, w: Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Markowski, T., Marszał, T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i podstawowe pojęcia, KPZK PAN, Warszawa.
 13. Ministerstwo Gospodarki, 2013, Informacje o organizacji OECD, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Miedzynarodowe+organizacje+gospodarcze/Wspolpraca+z+OECD/Informacje+o+organizacji+OECD [dostęp: 23.11.2013].
 14. OECD, 2012, Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas, http://books.google.pl/books?id=SQXIGroxYIgC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Redefi ning+%22Urban%22+A+New+Way+to+Measure+Metropolitan+Areas+download&source=bl&ots=n3nelPrmvh&sig=u8RTRUv064tPejEHwV9ivJ8coj8&hl=pl&sa=X&ei=agmVUuDAOMPkywPMjoDgCw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=Redefi ning%20%22Urban%22%20A%20New%20Way%20to%20Measure%20Metropolitan%20Areas%20download&f=false [dostęp: 23.11.2013].
 15. OECD, 2013, Urban Development, http://www.oecd.org/governance/regional-policy/urbandevelopment.htm [dostęp: 23.11.2013].
 16. OECD.Stat Extracts, 2013, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 28.11.2013].
 17. Oueslati, W., Alvanides, S., Garrod, G., 2015, Determinants of Urban Sprawl in European Cities, w: Urban Studies, t. 52, no. 9, s. 1594-1614.
 18. Parysek, J.J., Stryjakiewicz, T. (red.), 2008, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Perska, A., 2010, Potencjał innowacyjny regionów na przykładzie województw Polski w latach 2002-2008, praca magisterska.
 20. Piech, K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym. W kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 21. Raport Polska 2030, Wyzwania rozwojowe. Raport Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, wyznaczający trendy i cele rozwojowe kraju w perspektywie 20 lat, 2009, Warszawa.
 22. Roeske-Słomka, I., 2010, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 23. Słownik języka polskiego, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 23.11.2013].
 24. Szymańska, D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Taylor, P.J., 2005, Leading World Cities: Empirical Evaluations of Urban Nodes in Multiple Networks, w: Urban Studies, t. 42, no. 9, s. 1593-1608.
 26. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U., nr 80, poz. 717.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu