BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw
Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 30-36, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka projakościowa, Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie jakością, Przegląd literatury, Badania ankietowe, Wyniki badań, Podejście systemowe
Pro-quality policy, Total Quality Management (TQM), Quality management, Literature review, Questionnaire survey, Research results, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turbulentne otoczenie stawia przed współczesnymi organizacjami szereg wyzwań. Racjonalne wydaje się stwierdzenie, iż w znacznym stopniu sprostanie im uzależnione jest od umiejętności optymalnego wykorzystania potencjału jakim dysponują. To w projakościowym zarządzaniu należy upatrywać szans na wzrost poziomu dojrzałości organizacji, co sprzyja osiągnięciu trwałego sukcesu. Celem artykułu jest scharakteryzowanie projakościowej dojrzałości organizacji oraz określenie poziomu dojrzałości jakościowej organizacji funkcjonujących w dziale kruszyw. Za wyznacznik dojrzałości jakościowej organizacji został przyjęty poziom przestrzegania przez nie zasad doskonałości według Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ogólny poziom dojrzałości jakościowej organizacji wydobywających i wytwarzających kruszywa wynosi 3,6. Oznacza to, iż w badanych organizacjach występuje zdefiniowane podejście systemowe, są zdolne do zastosowania instrumentów kształtujących poziom ich dojrzałości. (abstrakt oryginalny)

Turbulent and complex surrounding causes a lot of challenges to face up by modern organisations. In order to maintain the ability to further functioning and development organisations must deal with those challenges. It seems rational to claim that it depends to a great extent on the abilities of optimal use of the potential they possess. It is pro-qualitative management where there should be found the chances for the growth of organisational maturity level. This allows to gain permanent success through effective and efficient use of possessed resources and possibilities. The aim of the article is to pinpoint pro-qualitative maturity of an organisation and to define the level of quality maturity of organisations functioning in the branch of aggregates. The indicator of an organisation's maturity seems to be the level of its compliance with the rules and regulations of excellence according to European Quality Management Foundation. From the research conducted it is evident that a general level of quality maturity of organisations mining and creating aggregates equals to 3.6. This means that there exists defined system attitude in organisations surveyed and consequently these organisations are able to use the instruments creating their maturity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CASTLE J., An Integrated Model in Quality Management Positioning TQM, BPR and ISO 9000, "The TQM Magazine" 1996, Vol. 8, No. 5.
 2. COBB Ch.G., From Quality to Business Excellence, A Systems Approach to Management, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2003.
 3. DRUCKER P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
 4. GAJDZIK В., Cechy, miejsce i rola pracownika wiedzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego, WSZOP, Katowice 2011.
 5. GŁODZIŃSKI E., Zarządzanie projektami w warunkach niepewności - zakres i metodyka, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 7.
 6. GRAJEWSKI P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 7. HAFER R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wyd. Nauk. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011.
 8. HORMON P., What is Business Process Change? "Business Process Trends" 2003, Vol. 1, No. 1.
 9. ŁUKASIŃSKI W., Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wyd. Akapit, Kraków 2012.
 10. MASŁYK-MUSIAŁ E" Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. ROGALA P., Zasady zarządzania jakością - ISO czy EFQM, "Problemy Jakości" 2010, nr 10.
 12. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 13. PAULK M.C., WEBER, Ch.W., CURTIS В., CHRISSIS, M.B., The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, Addison-Wesley Longan Publishing Co., INC, 1995.
 14. SKRZYPEK E., Uwarunkowania i konsekwencje osiągania dojrzałości organizacyjnej w warunkach zmienności otoczenia, [w:] SKRZYPCZYK E. (red.), Dojrzałość organizacji - aspekty jakościowe, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2013.
 15. SKRZYPEK E., HOFMAN M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 16. STOCKI A., Zarządzanie dobrami, Wyd. WAM, Kraków 2003.
 17. SZCZEPAŃSKA K" TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 18. URBANOWSKA-SOJKIN E., Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu