BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne wobec wyzwań wynikających ze zmiennego otoczenia
Strategic Management to the Challenges Caused by a Changing Environment
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 37-44, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zmienność, Otoczenie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników, Opcje realne
Variability, Enterprise environment, Strategic management, Balanced Scorecard (BSC), Real options
Uwagi
summ.
Abstrakt
W procesie zarządzania strategicznego dla usprawnienia planowania, implementacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa szczególnego znaczenia nabierają liczne narzędzia zarządzania, które stają się dla organizacji istotne z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych narzędzi w zakresie zarządzania strategicznego oraz prezentacja projektu strategicznej karty wyników. W pierwszej kolejności w opracowaniu scharakteryzowano zarządzanie strategiczne jako proces zorientowany na optymalizowanie relacji pomiędzy celami przedsiębiorstwa a jego zasobami wewnętrznymi oraz szansami i zagrożeniami występującymi na rynku. W dalszej części omówiono ujęcie strategii w trzech perspektywach: strategicznej karty wyników, szkoły opcji realnych oraz koncepcji okazji. W końcowej części artykułu na podstawie przeprowadzonych badań w wielozakładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym opracowany projekt strategicznej karty wyników.(abstrakt oryginalny)

In the process of strategic management in order to improve the planning, implementation and control of the business strategy, particularly important number of management tools that are essential for organizations due to the rapidly changing environment. The aim of this paper is to present selected by the author of the tools in strategic management and presentation of project Scorecard. In the first place in the development of strategic management is characterized as a process oriented to optimize the relationship between the objectives of the company and its internal resources and the opportunities and threats existing in the market. In the following strategy was discussed scene in three perspectives: the Balanced Scorecard, schools of real options and the concept occasion. Author in the final part of the article based on research conducted in a multi-manufacturing company presents a project developed the Balanced Scorecard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMCZYK P., ROGOWSKI W., Opcje realne w praktyce biznesowej, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 3(156), s. 63.
 2. CHOLEWICKA-GOŹDZIK K., 2014, Strategiczna karta wyników - instrument oceny efektywności organizacji, http://www.iblis.home.pl, data dostępu 21.11.2014 r.
 3. CZAKON W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 4. DAVID F.R., Strategic management, concepts and cases, thirteenth edition, Pearson Education Limited, Harlow 2011.
 5. DZIAWGO E., Opcje rzeczowe w proekologicznych strategiach przedsiębiorstw, [w:] E. SIDORCZUK-PIETRASZKO (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 6. JANASZ K., JANASZ W., KOZIOŁ K, SZOPLIK-DEPCZYŃSKA K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 7. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Wykorzystanie strategicznej karty wyników jako systemu zarządzania strategicznego, [w:] 10 idei HBR. O strategii, Wyd. ICAN Institute, Warszawa 2014.
 9. KRUPSKI R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005
 10. . [10] KRUPSKI R. (red), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. MIZERKA J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 12. MOSZKOWICZ M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 13. NIEMCZYK J., Strategia. Od planu do sieci, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 14. OBŁÓJ K, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 15. PIERŚCIONEK Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 16. ROKITA J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 17. STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 18. URBANOWSKA-SOJKIN E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 19. URBANOWSKA-SOJKIN E. (red.), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2013.
 20. URBANOWSKA-SOJKIN E., BANASZYK P., WITCZAK H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu