BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013
Association of Operating Risk of Long-Term Obligations of Municipalitiy of Sopot with European Union Budget Prospects for 2007-2013
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 2, s. 51-61, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Budżet UE
Risk, Risk management, EU budget
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Sopot
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło polskim gminom na korzystanie z dofinansowywania projektów rozbudowy lokalnej infrastruktury, ochrony środowiska i poprawy konkurencyjności gmin. Proces tych przemian jest niekiedy określany jako niwelowanie różnic rozwojowych między krajami "starej piętnastki" a nowymi krajami członkowskimi. Dążenie gmin do jak największego wykorzystania środków unijnych spowodowało gwałtowny wzrost poziomu zadłużenia gmin i związaną z nim zmianę stanów ryzyka obsługi zobowiązań długoterminowych gmin. Celem artykułu jest potwierdzenie na przykładzie empirycznym tezy, że zmiana uwarunkowań realizacji długoterminowych zobowiązań finansowych związana z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jest przyczyną zmian stanów ryzyka obsługi tych zobowiązań. Narzędziem użytym do weryfikacji tej hipotezy jest model ryzyka, czyli wektor losowy o składowych utożsamianych ze zmiennymi kontrolnymi procesu zarządzania w obszarze obsługi długoterminowych zobowiązań finansowych. Konstrukcja składowych tego wektora oparta jest o podstawowe charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa tego wektora jak wartość oczekiwana i wariancja wraz z ich poziomami wzorcowymi oraz antywzorcowymi. (abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union allowed Polish municipalities to use cofinancing of development projects of local infrastructure, environmental protection and improvement of competitiveness of municipalities. The process of transition is sometimes referred to as bridging the development gaps between countries of "old fifteen" and the new member countries. The desire of municipalities to maximize the use of EU funds led to a rapid increase in the debt level of municipalities and changes in levels of risk of longterm liabilities of municipalities. The aim of this article is to empirically confirm thesis that the change in the long-term financial liabilities associated with the prospect of the European Union budget for 2007-2013 is causing a variation of the operating risks of these liabilities. A tool used to verify this hypothesis is the risk model, which is a random vector with components identified with control variables of management process in the handling of long-term financial liabilities. The design of the components of this vector is based on the basic characteristics of the probability distribution of the vector as the expected value and the variance and their ideal and anti-ideal levels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2001.
  2. Jastrzębski T., Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych na przykładzie spółki J.W. Construction Holding S.A., Zarządzanie i Finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  3. Jerzemowska M., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006 4. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
  4. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  5. Zemke J., Ryzyko zarządzania kapitałem organizacji gospodarczej, Zeszyty Naukowe Nr 4 - Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  6. Zemke J., Prognozowanie stanów ryzyka procesów decyzyjnych, Ekonometria, 1(39) 2013, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu