BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany dotacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Changes in Grants to Employment of Handicapped Persons and their Implications for Employment in Sheltered Workshops and Vocational Rehabilitation
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 31-46, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zakład pracy chronionej, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie, Dotacje
Supported employment enterprise, Disabled people, Employment, Grants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba krytycznej analizy wprowadzanych od 2008 roku zmian zasad dotowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich wpływu na sektor zakładów pracy chronionej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych. Dotacje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wprowadzone w 2004 roku, stanowiły istotny instrument wsparcia wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jednakże przyznawanie większych kwot zakładom pracy chronionej niż pracodawcom działającym na otwartym rynku pracy miało być rekompensatą za poniesione nakłady na stworzenie specjalnych warunków pracy i rehabilitacji w warunkach chronionych. Obniżenie tych kwot oraz zrównanie dotacji przyznawanych zakładom pracy chronionej z pracodawcami z otwartego rynku pracy było szczególnie niekorzystne dla sektora zakładów pracy chronionej i stało się główną przyczyną rezygnacji z tego statusu znacznej liczby przedsiębiorstw działających w warunkach chronionych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to critically analyze introduced in 2008 changes in the rules of subsidizing employment of people with disabilities and their impact on the sector sheltered workshops and employment of people with disabilities. Subsidies for the employment of people with disabilities, introduced in 2004, provided an important instrument for the support of all employers that employ disabled people. However, the allocation of large sums of sheltered workshops than employers operating in the open labor market, would be compensation for expenditure on the creation of special working conditions and rehabilitation in the sheltered workshops. The reduction of these amounts and equalization grants transferred to sheltered workshops with employers from the open labor market was particularly unfavorable for sheltered employment sector and has become the major cause of the resignation of sheltered workshop of this status.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butterworth J., Boeltzig H., 2008, Supporting employment and personal choices: A response to Weikle, "Journal of Intellectual and Developmental Disabilities", 46(1), s. 61-63.
 2. Martin T., 2001, Sheltered employment. A review of the literature, Martin & Associates, Dublin.
 3. Mank D. Alderbrook, "Journal of Vocational Rehabilitation", (29) 2008, s. 53-100.
 4. Migliore Ph.D., 2010, Sheltered workshops, [w:] J.H. Stone, M. Blouin (eds.), International Encyclopedia of Rehabilitation, http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/136/.
 5. Nelson N., 1971, Workshops for the handicapped in the United States: An historical and developmental perspective, Springfield.
 6. Noll S., Trent J.W., 2004, Mental Retardation in America: A Historical Reader, New York University Press, New York.
 7. O'Brien J., Dempsey I., 2004, Comparative analysis of employment services for people with disabilities in Australia, Finland, and Sweden, "Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities", 1(3/4), s. 126-135.
 8. Sektor zakładów pracy chronionej w latach 1996-2000, 2001, Wydział Zadań Ustawowych, Badań i Analiz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Warszawa, grudzień.
 9. Sulewski J.S., 2007, Shifting Resources away from Sheltered Workshops in Vermont, Institute for Community Inclusion, University Massachusetts, Boston.
 10. Visier L., 1998, Sheltered employment for persons with disabilities, "International Labour Organization, International Labour Review", vol. 137 , no. 3, s. 347-348.
 11. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 10 listopada 1998 roku nr 137, poz. 887 z późn. zm).
 13. Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1991 nr 46, poz. 201, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 226, poz. 1475).
 16. Weikle D.W.J., 2008, Achieving community membership through CRPs: A reaction to Metzel et al., "Journal of Intellectual and Developmental Disabilities", s. 58-63.
 17. Wolfensberger W., 1974, The origin and nature of our institutional models, Syracuse: Center on Human Policy Syracuse University Division of Special Education and Rehabilitation.
 18. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-od-wojewodow-o-zpch/ (8.01.2015).
 19. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/dofinansowanie-do-wynagrodzen-os/ (11.01.2015).
 20. www. pfron.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu