BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich
Financial Standing as a Determinant of Competitive Position of Real Estate Development Companies
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 49-68, tab., rys., bibliogr. 38 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Deweloper, Rynek nieruchomości, Analiza taksonomiczna, Budownictwo
Developer, Real estate market, Taxonomic analysis, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW i wyznaczenie na tej podstawie ich pozycji konkurencyjnej w Polsce w latach 2007-2013. Na podstawie wskaźników płynności, zadłużenia, obrotowości, rentowności i efektywności rynkowej skonstruowano taksonomiczny miernik atrakcyjności inwestycji (TMAI). Posłużył on jako podstawa oceny porównawczej kondycji finansowej badanych spółek. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa determinuje możliwości przetrwania i rozwoju w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu rynkowym, a zatem jest wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej. Grupa przedsiębiorstw o stabilnej pozycji konkurencyjnej i dobrej kondycji finansowej jest stosunkowo nieliczna. Najwięcej spółek wykazywało dość częste zmiany pozycji w rankingu. Przeważały jednak podmioty, których kondycja finansowa ulegała systematycznemu pogorszeniu. Wskaźnik TMAI przyjmuje generalnie niskie wartości, co oznacza, że kondycja finansowa badanych spółek jest słaba.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the financial standing of real estate development companies listed on WSE and to fix on this basis their competitive position in Poland in the years 2007-2013. Liquidity, debt, turnover, profitability and market efficiency ratios were used to construct the taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI). It was the basis for a comparative assessment of the companies financial condition. The financial condition of the company determines its survival and development opportunities in a competitive and changing market environment, and therefore - it is an indicator of competitive position. The group of companies with a stable competitive position and good financial condition is small. Most companies showed frequent changes in the ranking. Entities whose financial condition underwent systematic deterioration dominated in the examined population. TMAI indicator has a generally low value, which means that the financial condition of the realtors is weak.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Bednarski L., 1998, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Bieliński J., 2007, Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Bieliński J. (red.), 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa.
 5. Bień W., 2005, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
 6. Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wydanie IX, Difin, Warszawa.
 7. Faulkner D., Bowman C., 1996, Strategie konkurencji, Gebethner&Ska, Warszawa.
 8. Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, tom I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 9. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Gostkowska-Drzewicka M., 2013, Pro-cyclicality of activity of construction enterpises, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7(762), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, s. 36-48.
 12. Gostkowska-Drzewicka T., 1987, Wykorzystanie zasobów produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach budowlanych, problemy mierzenia i empirycznej weryfikacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 13. Jankowska B., 2002, Międzynarodowa konkurencyjność branży a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 14. Jaworski J., 2010, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 15. Jerzemowska M. (red.), 2013, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 16. Łuniewska M., Tarczyński W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 18. Pierścionek Z., 1997, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Porter M.E., 1989, Competetive Strategy and Real Estate Development, http://www.isc.hbs.edu/Porter_Strategy_Real_Estate1.pdf (19.02.2014).
 21. Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 23. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 24. Siemińska E., 2002, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 25. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza rozwoju i działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 26. Sobczyk G., 2006, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 27. Sobczyk G., 2001, Strategie konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Standards&Poor's, 2013, Credit rating update, http://www.plazacenters.com/index.php?p=financial_reports_2013 (19.01.2014).
 29. STRATEGOR, 2001, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 30. Strzała K., Przechlewski T., 2002, Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 31. Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 32. Tarczyński W., 1999, Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Metodologia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 33. Tarczyński W., Łuniewska M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 34. Tarka D., 2010, Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, Ekonomia i Zarządzanie, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, nr 2(4), Białystok, s. 194-205.
 35. Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U. 2011 nr 232, poz. 1377.
 36. Wiśniewska M. A., 2011, Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. www.rachunkowosc.com.pl.
 38. Zhang X., Tan Y., Shen L., Wu Y., 2011, An alternative approach of competitiveness evaluation for real estate developers, "International Journal of Strategic Management", Taylor&Francis, vol. 15(1), s. 10-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu