BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wartość godziwa a zasada wiarygodności sprawozdań finansowych
Fair Value vs. the Principle of Credibility of Financial Statements
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 1 (22), s. 78-88, bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Fair value, Reliability of financial report
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z nowych i fundamentalnych paradygmatów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest zastosowanie wyceny bilansowej według wartości godziwej wszędzie tam, gdzie wycena ta może nadać sprawozdaniu finansowemu charakter prognozy. Wartość godziwa, w przeciwieństwie do historycznej ceny nabycia, odzwierciedla przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie właściciel danego składnika majątkowego osiągnie z tytułu jego posiadania. Głównym celem artykułu jest próba oceny wartości godziwej z punktu widzenia nadrzędnych zasad rachunkowości oraz jej wpływu na system informacyjny jednostek. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wycena według wartości godziwej umożliwia użytkownikom sprawozdań finansowych należytą ocenę sytuacji finansowo- majątkowej jednostki gospodarczej, ze względu na fakt, że wartości godziwe są ustalane na podstawie szacunków opartych na pewnych założeniach. Rachunkowość, jako kluczowy element systemu finansowego, powinna bowiem w wysokim stopniu gwarantować, że dane przez nią prezentowane są wiarygodne, prawidłowe i godne zaufania.(abstrakt oryginalny)

One of the new and fundamental paradigms of International Accounting Standards is to use the valuation balance sheet at fair value, wherever this valuation may give the nature of forecast to financial reports. Fair value, in contrast to the historical purchase price, reflects the future economic benefits that the owner of the asset reaches under its ownership. The main objective of this article is to attempt to assess the fair value from the viewpoint of the overriding accounting principles and its impact on the entities' information system. This article attempts to answer the question of the extent to which fair value measurement enables the users of financial statements to assess the situation due to financial-asset entity because of the fact that fair values are on the grounds of estimates based on certain assumptions. Accounting as a key element of the financial system should ensure that its data presented are reliable, accurate and trustworthy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M. (red.), 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Fedak Z., 2000, Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalanie wyniku finansowego. zeszyt specjalny, Zamknięcie roku, "Rachunkowość", 1.
 3. Gawart M., 2011, Wartość godziwa - panaceum na całe zło w rachunkowości? Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Grabski K., 2012, Dylematy wyboru pomiędzy wartością godziwą a kosztem historycznym w procesie stanowienia standardów rachunkowości, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 125.
 5. Hasik W., 2013, Wartość godziwa w kontekście zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, Wrocław.
 6. Hołda A., 2013, Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 30, Uniwersytet Rzeszowski, s. 138.
 7. International Financial Reporting Standard 13, 2011, IASB, London.
 8. Karmańska A., 2009, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 9. Mazur A., 2006, Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 33.
 10. Poniatowska L., 2013, Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Szczecin.
 11. Rówińska M., Zadora A., 2012, Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330).
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 113, poz. 1186, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu