BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji
Restructuring - from Transformation to Globalization
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 9, s. 4-9, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja gospodarki, Przekształcenia systemowe, Globalizacja gospodarki
Economic restructuring, Systemic transformation, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria i praktyka restrukturyzacji wyrosła na gruncie wieloletnich doświadczeń rozwiniętych gospodarek rynkowych została z powodzeniem zaadaptowana dla celów związanych z procesem transformacji polskiej gospodarki, który został zapoczątkowany w 1989 roku. W ten sposób została ona ukształtowana jako restrukturyzacja transformacyjna, której podstawę stanowiła prywatyzacja i radykalna zmiana mechanizmów funkcjonowania rodzimych przedsiębiorstw. Współczesne realia gospodarcze, związane z powolnym przechodzeniem gospodarki naszego kraju w etap posttransformacyjny, wywołują potrzebę redefinicji sposobu postrzegania restrukturyzacji. Nowe podejście do restrukturyzacji jest przy tym silnie zdeterminowane procesami postępującej globalizacji i umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw. Z nową perspektywą posttransformacyjnego postrzegania restrukturyzacji wiąże się także uznanie permanentnej restrukturyzacji jako nowego paradygmatu współczesnego zarządzania. Stąd celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zakresu, celów oraz ewolucji wykorzystania restrukturyzacji w procesie przekształceń i rozwoju polskiej gospodarki po 1989 roku. (abstrakt oryginalny)

The theory and practice of restructuring, originating in long-standing experiences of developed market economies, was successfully adapted to the purposes related to the process of the transformation of the Polish economy which was initiated in 1989. In this way it was shaped as a transformational restructuring the base of which was privatization and a radical change in the mechanisms of the functioning of domestic firms. The contemporary economic reality, related to the slow transformation of Poland's economy into the post-transformation stage, evokes a need to redefine the way in which restructuring is perceived. The new approach to restructuring is also strongly determined by the processes of progressing globalization and the internationalization of the activities of enterprises. The new perspective of post-transformational perception of restructuring is also related to the recflgnition of permanent restructuring as a new paradigm of contemporary management. Therefore, the aim of the article is to conduct an analysis of the scope, goals and evolution of the use of restructuring in the process of the transformations and development of the Polish economy after the year 1989. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blatz М., Kraus K.-J., Haghani S. (eds.), (2006), Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 2. Borowiecki R. (red.), (1994), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, AE - TNOiK, Kraków.
 3. Borowiecki R. (red.), (1995), Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, AE - TNOiK, Kraków.
 4. Borowiecki R. (red.), (1996), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE - TNOiK, Kraków.
 5. Borowiecki R. (red.), (1997), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, AE - TNOiK - KNOiZ PAN Oddział Kraków - PSB, Kraków.
 6. Borowiecki R. (red.), (1998), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, AE - TNOiK - KNOiZ PAN Oddział Kraków - PSB, Kraków.
 7. Borowiecki R. (red.), (1999), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, AE - CECIOS - TNOiK, Warszawa-Kraków.
 8. Borowiecki R. (red.), (2000), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, AE - TNOiK, Kraków.
 9. Borowiecki R. (red.), (2003), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, AE - CECIOS - TNOiK, Warszawa-Kraków.
 10. Borowiecki R. (red.), (2014), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki. Uwarunkowania - procesy - efekty, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 11. Borowiecki R. (2010), Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 836.
 12. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2002), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, AE - TNOiK, Warszawa-Kraków.
 13. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2003), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, AE - CECIOS - TNOiK, Warszawa-Kraków.
 14. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2006), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, AE - Fundacja AE, Kraków.
 15. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2007), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji t nowej gospodarki, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 16. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2008), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 17. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2009), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 18. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2010), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 19. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2011), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja - integracja - rozwój, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 20. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2013), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 21. Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2014), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 22. Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), (2014), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele - metody - procesy, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 23. Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2011), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja - kooperencja - klastering, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 24. Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2012), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 25. Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2013), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja - kooperacja - rozwój, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 26. Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2014), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja - sieci, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 27. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2012), Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 28. Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocean ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 29. Chołaj H. (1998), Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, UMCS, Lublin.
 30. Ciesielski M. (2014), Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji," Nr 1.
 31. Czekaj J., Owsiak S. (red.), (1998), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania (1982), PWE, Warszawa.
 33. Hoskinsson R.E., Turk Т.A. (1990), Corporate Restructuring: Governance and Control Limits of the International Capital Market, "Academy and Management Review", No. 15.
 34. Hübner D. (1992), Transformacja i rozwój, [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji, IRiSS, Warszawa.
 35. Hurry D. (1993), Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms, "Strategic Management Journal", No. 14.
 36. Jaki A. (2012), Value Focused Restructuring - A New Approach Facing the Global Economic Crisis, "The Business & Management Review", Vol. 2, No. 1.
 37. Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 2.
 38. Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), (2011), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, UEK - Fundacja UEK, Kraków.
 39. Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W. (2005), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 40. Kaczmarek J. (2012), Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa.
 41. Karpiński A. (1986), Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa.
 42. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 43. Leksykon Zarządzania, (2004), Difin, Warszawa.
 44. Myers S.C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", Vol. 5.
 45. Sadzikowski W. (1989), Finansowanie procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce, "Finanse", Nr 1.
 46. Singh H. (1993), Challenges in Researching Corporate Restructuring, "Journal of Management Studies", Vol. 30.
 47. Ustawa z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, (2015), Dz.U. z 2015 r. poz. 978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu