BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Metody wewnętrznej oceny funkcjonowania audytu w jednostce sektora finansów publicznych
Methods of Assessing the Functioning of Internal Audit in the Public Sector Entity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 121-131, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Internal audit, Public sector, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - zwrócenie uwagi na istotne znaczenie realizacji ocen wewnętrznych jako elementu oceny funkcjonowania audytu w jednostce. W artykule zaprezentowano metody i formę przeprowadzania ocen wewnętrznych zgodną z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Metodologia badania - w pracy dokonano analizy literatury, regulacji prawnych oraz wytycznych w zakresie przedmiotu badania. Wynik - efektem publikacji jest przybliżenie tematyki ocen wewnętrznych przeprowadzanych w audycie oraz wskazanie konkretnych rozwiązań stosowanych przez audytorów w bieżącej pracy. Oryginalność/ wartość - wartość naukową artykułu stanowi przedstawienie praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przy ocenie wewnętrznej audytu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the publication is to highlight the importance of implementing internal evaluations as part of the assessment of the functioning of audit in the unit. The article presents the methodology to carry out internal evaluations in accordance with International standards of professional practice of internal auditing. Design/methodology/approach - in this work the analysis of the literature, laws, regulations and guidelines on the subject of the study. Findings - a result of the publication is to present the subject of internal assessments carried out in the audit and identify concrete solutions used by auditors in the current job. Originality/ value - scientific value of the article is to provide practical solutions used in the evaluation of internal audit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.
 2. Gos W. (2009), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 3. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks Etyki, Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, poradniki (2011), Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa.
 4. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003), Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=d25de3cc-46cc-4765-8dfb-3872090eaa18&groupId=764034 (1.07.2015).
 5. Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=f8909e8b-f2f0- 4a4f-b0e3-d8e060fed541&groupId=764034 (1.07.2015).
 6. Przybylska J. (2010), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, CeDeWu, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
 8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 9. Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007, Difin, Warszawa.
 10. Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości (2012a), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cde04f02-547c-4018-a954- dbc653951f02&groupId=764034 (1.07.2015).
 11. Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2012b), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=17d5d2e3-4bbd-4afa-8be2-14b4196bf4ca&groupId=764034 (1.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu