BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O potrzebie zmiany w podejściu do zasobów technicznych w przedsiębiorstwie
About the Need to Change in Approach to Technological Resources of Enterprises
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 9, s. 55-60, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Zasoby materialne, Technika, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise resources, Tangible assets, Technology, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowe cechy współczesnej gospodarki, zmierzającej w stronę modelu opartego na wiedzy, który nadaje szczególne znaczenie dla przedsięwzięć wiedzochłonnych, stawiają szczególne wymagania wobec przedsiębiorstw. Od tego typu organizacji wymaga się specyficznej "inteligencji", umożliwiającej rozwój i osiąganie wysokiej pozycji rynkowej w oparciu o umiejętne wykorzystanie wiedzy. Permanentne zmiany otoczenia, powodują konieczność wsparcia wspomnianej "inteligencji" atrybutem innowacyjności. Przy czym chodzi nie tylko o potrzebę, ale i zdolność do innowacji. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają kreatywność oraz nowe technologie. Współczesna gospodarka i jej struktury oraz dynamika są zdeterminowane przez tendencje rozwojowe techniki, co w rezultacie tworzy swoisty imperatyw techniczny. Znaczenie techniki w przedsiębiorstwie wykracza współcześnie poza sferę tradycyjnych problemów operacyjnych czy taktycznych. Z tego względu potrzeba szerszego włączenia zasobów technicznych w kształtowanie strategii rozwoju organizacji, a także zmiany sposobu i zakresu ich rozpatrywania na poszczególnych poziomach zarządzania. Biorąc to pod uwagę, celem artykułu jest scharakteryzowanie strategicznego podejścia do zasobów technicznych z uwzględnieniem przemian zachodzących w gospodarce oraz wskazanie potrzeby zmian w podejściu do ich miejsca i znaczenia w przedsiębiorstwie, co wynika z aktualnych uwarunkowań otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The basic features of the modern economy, aiming towards a knowledge-based model that gives special importance to knowledge-intensive ventures, place special demands on companies. Since this type of organization requires specific "intelligence" for development and achieving high market position based on efficient use of knowledge. Due to the existing permanent change of scene, "intelligence" attribute of the organization requires support innovation. At the same time it is not only the need, but the very ability to innovate. In this situation, creativity and new technologies are particularly important. Modern economy, its structure and dynamics are determined by the trends of technology, which in turn forms a specific technical imperative. The importance of technology in the enterprise today goes beyond the conventional operational or tactical problems, his causes a need for greater involvement of technical resources in shaping the development strategy of the organization, as well as changes in the manner and scope of their treatment at various levels of management. Therefore the aim of this article is to characterize strategic approach to technical resources, taking into account changes occurring in the economy and an indication of the need for change in the approach to their place and importance in the enterprise, due to the current conditions of the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Obrębski T. (red.), (1989), Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warszawa.
 2. Bijker W.E., Hughes T.P., Pinch Т. (eds.), (1989), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London.
 3. Hatch M.J. (2001), Teoria organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 4. Janasz W. (1999), Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Kasprzak W.A., Pelc K.I. (2012), Innowacje - strategie techniczne i rozwojowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 6. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 7. Koźmiński A.K. (1996), Teoria i praktyka zarządzania na przełomie XX i XXI wieku, "Transformacje", Nr 1-2, s. 7.
 8. Nowakowski A. (red.), (2007), Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 9. Obłój K. (1993), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 10. OECD (1999), The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom? Paris.
 11. Orlikowski W. (1992), The Duality of Technology. Rethinking the Concept of Technology in Organizations, "Organization Science", No. 3, p. 399.
 12. Pawlak A. M. (2010), Wartość klastrów technologii, Pismo PG, Nr 7, s. 50-55.
 13. Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 14. Santarek K. (red.), (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 15. Stiegler В. (1998), Technics and Time, 1. The Fault of Epimetheus, Stanford University Press, Stanford, s. 17.
 16. Szewczak К. (2012), Zmiany w zarządzaniu eksploatacji środków trwałych, "Problemy Eksploatacji", 2012, Nr 1, s. 109-118.
 17. Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Wiśniewska J. (2015), Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa, s. 126-145.
 19. Zacher L. (2007), Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Zacher L. (2013), Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 32, s. 534-551.
 21. Zacher L. (2015), Rewolucja informacyjna a dystrybucja wiedzy i władzy, [w:] J. Auleytner, J. Kleer (red.), Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, Komitet Prognoz PAN Polska 2000 Plus, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 77-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu