BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym
The Organization and Principles of Functioning of Management Control in a Health -Care Entity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 197-207, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Management control, Internal audit, Independent public health care facilities
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - prezentacja organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych, wykonawczych i sprawozdawczych. Metoda badania - wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w latach 2012-2014. Wynik - zestawiono bieżące problemy zarządcze dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - wskazanie specyfiki kształtowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym zależnej również od przyjętych rozwiązań usprawniających i naprawczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the organization and principles of functioning of management control in a health-care entity, with special attention paid to legal, executive and reporting regulations. Design/methodology/approach - the author used method of analysis of documentation related to the management control policy and the statements about the state of the management control, made by the director of the Bialystok Oncology Centre in years 2012-2014. Findings - the author presented the current management issues related to the organization and functioning of management control as well as described methods of risk management, formulating objectives and self-assessment as the most important elements of every management control system. Originality/value - the paper points to the specificity of shaping management control in a health-care entity, dependent on the adapted expedited and repair solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek-Hyska D. (2014), Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. http://bip.boo.wrotapodlasia.pl/kontrole_zakladu/ (1.07.2015).
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84).
 4. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. nr 2, poz. 11).
 5. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56).
 6. Kotarski D. (2012), Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kotarski D. (2014), Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72 ,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych: Biuletyn nr 4, www.mofnet.gov.pl (1.07.2015).
 9. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie za rok 2012.
 10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie za rok 2014.
 11. Polityka kontroli zarządczej w Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie.
 12. Sawicki K. (2005), Rachunkowość jako źródło diagnozowania sytuacji finansowej ZOZ w szczególnych przypadkach, w: Sterowanie kosztami z zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Uchwała nr XXIV/290/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 14. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 15. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654).
 16. Winiarska K. (2012), Teoretyczne zagadnienia kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu