BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwissa Benedykt, Śniadecka Maria
Tytuł
Pieniężne dochody ludności jako czynnik popytotwórczy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 57-74, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Poziom konsumpcji, Popyt konsumpcyjny, Pieniądz, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Badania statystyczne, Gospodarstwa domowe
People's income, Consumption level, Consumption demand, Money, Structure of income and expenditure of households, Statistical surveys, Households
Abstrakt
Przychody pieniężne stanowią jeden z najbardziej syntetycznych mierników oceny poziomu życia ludności, a zarazem najważniejszy czynnik wyznaczający rozmiary i strukturę popytu, spożycia i zasobów społeczeństwa. Dochody decydują więc o potencjalnych możliwościach zaspokojenia potrzeb ludności, zwłaszcza potrzeb materialnych. Akcentując popytotwórczy charakter pieniężnych przychodów nie można zapominać, że o poziomie zamożności społeczeństwa decyduje wiele jeszcze innych czynników, często warunkujących wielkość bieżąco otrzymywanych dochodów, bądź też nawet dość luźno związanych z przychodami osiągniętymi przez jednostki czy społeczeństwo w dość odległej nieraz przeszłości. Na przykład ani rozmiary spożycia, ani poziom zdrowotny, ani kulturalny, podobnie jak i standard mieszkaniowy oraz w ogóle poziom zamożności gospodarstw domowych, nie są wyłącznie rezultatem bieżąco uzyskiwanych dochodów, lecz zależne są od pracy i wysiłków przeszłych kilku niekiedy pokoleń. Aktualną jednak strukturę i dynamikę popytu kształtują przede wszystkim bieżąco otrzymywane pieniężne przychody ludności. Z tego też głównie względu są one przedmiotem wnikliwych badań i to zarówno w ujęciu dynamicznym jak i statycznym, a także w przekroju różnych typów, rodzajów i poziomów dochodów, w celu określenia stopnia współzależności między nimi oraz ich wpływu na kształtowanie preferencji konsumentów. Problem świadomego oddziaływania na preferencje ludności jest bowiem w naszych warunkach niezwykle istotny, zwłaszcza w odniesieniu do sfery produktów żywnościowych. Ciągle nadmierny popyt na te artykuły, przy stosunkowo powoli rosnącej produkcji rolnej, stwarza nieustanne niebezpieczeństwo zachwiania lub nawet likwidacji równowagi rynkowej z wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami dla tempa rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenia stopy życiowej ludności. W niniejszym artykule zamierzamy prześledzić kształtowanie się poziomu, struktury, rozkładu oraz dynamiki rozwoju pieniężnych dochodów ludności w latach siedemdziesiątych na przykładzie Wielkopolski i poszczególnych jej województw, w odniesieniu do całego kraju oraz wskazać na ważniejsze ich konsekwencje w kreowaniu popytu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Sprawozdawcze bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności. Oddziały Wojewódzkie NBP w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
 2. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1977.
 3. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1978.
 4. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1979.
 5. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1980.
 6. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1981.
 7. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1982.
 8. Mały Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1982.
 9. W. Paszkiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów ludności, w: Struktura przestrzenna konsumpcji w Polsce, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1975.
 10. Narodowy Spis Powszechny z 1978 r., Zeszyty pt. "struktura demograficzna i społeczno-zaw. dla kraju i wybranych województw".
 11. Z. Krasiński: Zróżnicowanie konsumpcji w przekrojach przestrzennym i czasowym, Zeszyty Naukowe nr 49, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1972.
 12. J. Garczarczyk: Panel gospodarstw domowych - metoda doboru, charakterystyka gospodarstw i ocena reprezentatywności, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1978, zeszyt 3/87.
 13. Z. Krasiński: Dochody ludności jako podstawa badania popytu konsumpcyjnego (na przykładzie artykułów żywnościowych), WSE, Poznań 1963, Zeszyty Naukowe, Seria II, Nr 27.
 14. Tablice wynikowe GUS (tabulogramy) ze sprawozdań statystycznych Z-20 - zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej według wysokości wynagrodzenia miesięcznego za wrzesień 1976, 1978 i 1980.
 15. W. Krencik: Zróżnicowania i rozpiętości płac, Życie Gospodarcze nr 5 (1583) dnia 21.02.1982 r.
 16. B. Kwissa, M. Śniadecka: Poziom i rozkład dochodów w panelu gospodarstw w Wielkopolsce, Biuletyn Informacji Rynkowej, Akademia Ekonomiczna Poznań 1977, nr 4/33.
 17. M. Michalik, E. Niemczyk: Poziom i rozkład pieniężnych dochodów ludności, Roczniki IHWiU, Warszawa 1978, zeszyt 3/87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu