BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Stefan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Lubimow-Burzyńska Iwona (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koncepcja podwyższania poziomu funkcjonowania gmin
The Concept of Increasing the Level of Functioning the Municipalities
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 37, s. 131-147, rys., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Gmina, Jakość usług, Usługi publiczne
District, Quality of services, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie gmin ściśle wiąże się z realizacją zadań oraz usług publicznych wynikających z potrzeb społeczności lokalnych. W opracowaniu podjęto próbę wykazania na procesy decyzyjne, które powinny zachodzić, aby jakość oferowanych usług publicznych przez gminę podnosiła się. Wzrost potrzeb społecznych wymusza dążenie do jak największej efektywności wydatków publicznych i racjonalności działań sektora publicznego świadczącego usługi publiczne. Aby podwyższać poziom funkcjonowania gmin zaproponowano scenariusz prac związanych z realizacją zadań gmin oraz dostarczeniem społeczeństwu usług o odpowiedniej jakości. Zastosowanie scenariusza podnoszenia poziomu funkcjonowania wymusza na gminach racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w krótkim i długim czasie oraz zdiagnozowanie potrzeb obywateli. (abstrakt oryginalny)

The functioning of communes is strictly connected with the realization of public tasks resulting from the needs of the local communities. The paper attempts at showing decisive processes which should take place in order to raise the quality of the public services provided by a commune. The increase of social needs enforces aiming at the highest effectiveness of public expenses as well as rationality of the actions of the public sector providing public services. In order to increase the level of the commune functioning there was suggested a scenario of works connected with realizing communes' tasks as well as providing the society with services of the appropriate quality. Using the scenario of increasing the level of functioning makes the communes rationally manage financial means in short and long periods of times as well as diagnosing the needs of their citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Decade of Measuring the Quality of Governance (2006), The World Bank, Washington, www.siteresources.worldbank.org
 2. Altkorn J., Kramer T. (1998), Leksykon Marketingu, PWE, Warszawa.
 3. Będzieszak M. (2009), Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 547.
 4. Borys T. (2008), Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 5. Bovaird T., Loffler E. (2003), Understanding Public Management and Govemance, [w:] Public Management and Governance, (red.) T. Bovaird i E. Loffler, Routledge, London-New York.
 6. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Waszawa.
 7. Bugdol M. (2007), Etyczne problemy zarządzania jakością, Problemy jakości, 2/2007.
 8. Bugdol M. (2010), Satysfakcja pracowników z systemów zarządzania jakością, Problemy jakości, 2/2010.
 9. Dobrowolskiego Z. (2013), Niedostatki systemu nadzoru i kontroli w działalności samorządowych organizacji publicznych, Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 1 (167).
 10. Gajdzik B. (2004), Jakość usług w administracji samorządowej, Przegląd organizacji nr 7/8.
 11. Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, [w:] Zarządzanie publiczne, J. Hausner (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 12. Kaczmarek M. (2009), Koncepcja wyceny i ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 547.
 13. Kontrola NIK nr S/08/002/lki z dnia 2008-09-08 dotycząca sprzedaży nieruchomości gminnych.
 14. Kotler Ph. (1994), Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 15. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa.
 16. Kudłacz T. (2005), Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych), Samorząd Terytorialny, nr 3/2005.
 17. Lubimow-Burzyńska I. (2014), Budżet zadaniowy jako metoda poprawy efektywności w zarządzaniu publicznym (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań oświatowych), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 18. Lubińska T. (2007), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa.
 19. Misiąg W. (2005), Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] (red.) J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Tom I, Lublin.
 20. Normann R. (2012), Zarządzanie usługami: Strategie i przywództwo w biznesie, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 21. Opolski K., Modzelewski P. (2004), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 22. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing", nr 49.
 23. Parysek J. (2010), Rola planowania w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast polskich po 1989 roku, [w:] Studia miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, (red.) J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 24. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 25. Rutkowski M., Rola Banku Światowego w dążeniu do poprawiania jakości rządzenia w zmieniającym się świecie [prezentacja multimedialna dostępna na stronie www.dobrerzadzenie.msap.pl - data wejścia 2014.02.19].
 26. Sołoma A. (2010), Kryteria wyboru banku preferowane przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach, TNOIK, Toruń.
 27. Stona M. (2009), Jakość a satysfakcja - różnice i wzajemne satysfakcje, Problemy jakości, 4/2009.
 28. Tokarski S., Lubimow-Burzyńska I., Sobolewska-Poniedzialek E. (2011), Problem of measuring the effectivieness of public expenditures on the example of communities' expenses on fulfilling educational tasks, Management Vol. 15, no 2.
 29. Wiatrak A.P. (2011), Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa.
 30. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH Warszawa.
 31. Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, (red.) H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu