BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juja Tadeusz
Tytuł
Metodyka szacowania jednostkowych kosztów produkcji i transportu dla potrzeb programowania międzynarodowej specjalizacji produkcji
Methodology of Production and Transport Unit Costs Estimation for the Needs of Programming of International Production Specialization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 110, s. 158-176, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalne rachunki planistyczne
Słowa kluczowe
Koszty produkcji, Koszty transportu, Specjalizacja przemysłowa, Szacowanie kosztów, Programowanie produkcji, Planowanie długoterminowe, Efektywność inwestycji
Production costs, Transport costs, Industry specialization, Costs estimation, Production programming, Long-term planning, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Programowanie międzynarodowej specjalizacji produkcji w jakiejś gałęzi lub branży przemysłu wiąże się z koniecznością oszacowania dla okresu objętego programowaniem jednostkowych kosztów produkcji i transportu dla każdego z rozpatrywanych wyrobów. Ewentualnie w programowaniu tym można byłoby wykorzystać również ceny, jednakowoż nie mogą to być aktualnie obowiązujące ceny zbytu lub ceny fabryczne, lecz tzw. ceny programowania, uwzględniające zróżnicowanie materiałochłonności, pracochłonności i kapitałochłonności produkcji poszczególnych wyrobów. W artykule proponuje się, by w krótkookresowym programowaniu międzynarodowej specjalizacji produkcji, którego celem jest lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych posiadanych przez zainteresowane kraje, były wykorzystywane ceny programowania. Natomiast w programowaniu długookresowym zakładającym znaczne nakłady inwestycyjne w rozpatrywanych krajach postuluje się zastosowanie jednostkowych kosztów produkcji i transportu. W poszczególnych krajach koszty produkcji powinny być oszacowane zgodnie z obowiązującą w nich metodyką badania efektywności inwestycji. Podstawowe parametry rachunku efektywności inwestycji, tj. normatywna stopa procentowa i normatywny narzut na fundusz płac, powinny być zróżnicowane w poszczególnych krajach z uwzględnieniem deficytowości środków inwestycyjnych i siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

Programming of international production specialization in a Sector or a branch of industry is connected with necessity of estimation for a span of programming, production and transport unit costs for each commodity taken into consideration. In that programming prices could be used possinly, however, it couldn't be present selling prices or manufacturers' prices but so called prices of programming which cover differentiation of material, labour and capital consumption of particular commodity production. In the article it is proposed to use prices of programming in short-term programming aiming at better utilization of production capacity of particular interested countries. In long-term programming implying considerable investment inputs in considered countries it has been postulated to use production and transport unit costs. In particular countries production costs ought to be estimated according to their valid methodology of investment effectiveness examination. Basic, parameters of investment effectiveness calculation i,e, normalized rate of interest and normalized surcharge on wage found ought to be differentiated in particular countries considering their shortages of investment goods and labour force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożyk P. i Guzek M., Teoria integracji socjalistycznej, PWE, Warszawa 1980, II wyd.
  2. Fedak Z. i Sopniewska H., Treść rachunku kosztów i cen w Polsce i w niektórych innych krajach, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen, PKC, Warszawa 1975, nr 26.
  3. Grzywacz W., Warunki perspektywiczne rozwoju infrastruktury transportowej, Przegląd Komunikacyjny, 1970, nr 12.
  4. Guzek M., Metody programowania międzynarodowej specjalizacji produkcji krajów KWPG, PWE, Warszawa 1975.
  5. Juja T. i Kur J., Metody szacowania relacji jednostkowych kosztów produkcji dla potrzeb ustalania cen międzynarodowych, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1977, zeszyt 71, seria I.
  6. Nowożyłow W.W., Problemy izmierienija zatrat i riezultatow pri optimalnom płaniowanii, Nauka, Moskwa 1972.
  7. Zbiór przepisów. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, PTE, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu