BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šeljuto Bronisłava Vasilevna (Bel orussian University of Agriculture in Gorki), Zajceva Maryja Michajłovna (Bel orussian University of Agriculture in Gorki), Puczel Jolanta (Experimental Station for Cultivar Testing in Krzyżewo)
Tytuł
Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture
Technologie uprawy oraz plonowanie roślin trawiastych i motylkowych w zróżnicowanych warunkach wilgotności gleby
Źródło
Agricultural Engineering, 2015, R. 19, nr 3 (155), s. 119-130, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Rośliny przemysłowe, Technologia
Animal feed production, Industrial plants, Technology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy zamieszczono wyniki trzyletnich badań wpływu warunków glebowo-klimatycznych na plonowanie traw łąkowych i ich mieszanek. Celem badań było określenie wpływu deszczowania łąk na skład botaniczny runi łąkowej, strukturę i plonowanie koniczyny białoróżowej i mieszanek trawiastych z jej udziałem w warunkach północno-wschodniego rejonu Białorusi. Stwierdzono, że deszczowanie sprzyja zachowaniu w mieszankach cennych odmian traw, szczególnie roślin motylkowych. Skład mieszanek i nawadnianie wpływają istotnie na plonowanie. Średnie plonowanie mieszanek trawiastych na polu nie nawadnianym za okres trzech lat wynosiło 7,68-11,58 t·ha-1. Natomiast deszczowanie wpłynęło na wzrost plonowania łąki o 0,67-2,60 t·ha-1 w zależności od badanego wariantu. Najwyższe plonowanie stwierdzono w wariantach mieszanek trawiastych koniczyny białoróżowej z kostrzewą trzcinową i mozgą trzcinowatą.(abstrakt oryginalny)

The paper provides for results of the three-year research of the impact of soil and climatic conditions on the yield of meadow grass and its mixtures. The objective of the research was to determine the impact of meadows' sprinkling on the botanical composition of meadow green plants, structure and yield of white and pink clover and grass mixtures with its participation in conditions of north and east region of Belorussia. It was found out that sprinkling is favourable for preservation of valuable grass cultivars in mixtures, in particular legume plants. The composition of mixtures and irrigation considerably influence the yield. Average yield of grass mixtures on the non-irrigated field for the period of three years was 7.68-11.58 t·ha-1. Whereas, sprinkling influenced the growth of the meadow yield by 0.67-2.60 t·ha-1 in relation to the investigated variant. The highest yield was reported in variants of grass mixtures of white and pink clover with tall fescue and reed canary grass.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Андреев, Н. Г. (1981). Луговодство. Москва. Колос, 383.
 2. Багров, М. Н., Кружилин, И. П. (1985). Сельскохозяйственная мелиорация. Москва. Агропромиздат, сс. 273.
 3. Вавилов, П. П., Посышанов Г. С. (1983). Бобовые культуры и проблема растительного белка. Москва. Россельхозиздат, 256.
 4. Василяускене, В. А. (2004). Научное обоснование минерального питания различных травостоев в системе интенсивного использования культурных пастбищ на минеральных почвах: автореферат диссертации док-ра с.-х. наук. Скривери, 46.
 5. Веренич, А. Ф. , Тыновец С. В., Камельчук Я. С. (2013). Изменение ботанического состава и продуктивности бобово-злаковых травосмесей при различных условиях поемности и способах их возделывания. Вестник Полесского государственного университета. Серыя прыродазнаучых навук. №2, 12-20.
 6. Доспехов, Б. А. (1985). Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат, 352.
 7. Golka, W., Kamiński, E. (2011). Maszyny transportowe na łąki i gleby podmokłe. Problemy Inżynie-rii Rolniczej, 4(74), 61-67.
 8. Кутузова, А. А. , Кутузова, А. А., Крылова Н. П. (1987). Создание высокопродуктивных сенокосов и пастбищ с бобово-злаковыми травостоями. Обзорная информация ВНИИ ТЭИСХ. Москва, 54.
 9. Лукашов, В. Н. (2001). Роль многолетних бобовых трав в системе кормопроизводства. Кормопроизводство. № 6, 18-22.
 10. Минина, И.П. (1972). Луговые травосмеси. И.П. Минина. Колос, 287.
 11. Остапов, В.И. , Лндру, И.И. , Барыльник, В.Т. и др. (1987). Орошаемое земледелие. Урожай, 280.
 12. Программа и методика проведения научных исследований по луговодству. (2000). Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса. Москва, 86.
 13. Шелюто, А. А. , Кукреш А. С. (2002). Продуктивность сеяного сенокоса в зависимости от уровня минерального питания и инокуляции семян бактериальными препаратами. Ахова раслін. № 6, 11-13.
 14. Radkowski, A., Kuboń, M. (2006a). Wpływ technologii konserwacji pasz z użytków zielonych na straty składników pokarmowych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 387-392.
 15. Radkowski, A., Kuboń, M. (2006b). Wpływ rodzaju koszenia na bioróżnorodność i wartość użytkową runi łąkowe. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 403-408.
 16. Шелюто, Б. В. (2005). Биологические основы повышения устойчивости и продуктивности многолетних бобовых трав на дерново-подзолистых почвах Беларуси. Монография. Горки, БГСХА, 124.
 17. Todorovic, M. (2005). Crop evapotranspiration. Water encycklopedia: editor-in-chief Jay H. Lehr. [Vol. 3]: Surface and agricultural water, 571-579.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2015.155.142
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu