BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nyk Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006-2012 - analiza statystyczna
Production Capacity of Work but Average Reward in Individual Provinces in Poland in Years 2006-2012 - Analysis Statistic
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 5, t. 306, s. 61-73, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wydajność pracy, Analiza statystyczna, Analiza regionalna
Remuneration, Labour efficiency, Statistical analysis, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu wskazanie, czy w Polsce, w kontekście przestrzennym, obserwuje się silną zależność pomiędzy przeciętnym, realnym wynagrodzeniem brutto a wydajnością pracy. Ponadto rezultatem analizy jest również ukazanie różnic i podobieństw w obszarze liczby pracujących, PKB realnego, przeciętnego realnego wynagrodzenia, a także wydajności pracy w poszczególnych regionach Polski. Stąd tezą artykułu jest przekonanie o istnieniu znaczących różnic w obszarze wynagrodzeń i wydajności pracy, a tym samym znaczącej zależności pomiędzy tymi kategoriami w poszczególnych województwach. Zamierzone cele opracowania zostały osiągnięte z wykorzystaniem podstawowych narzędzi analizy statystycznej. (abstrakt oryginalny)

The study is aimed to show whether in Poland, in the spatial context, a strong relation is being observed between the average, real gross salary and the work output. Moreover, the result of the article is presenting differences and similarities in the number of working people, the GDP of the real, average salary as well as work outputs in individual regions of Poland. The main thesis of this article is a conviction that there are significant differences in the area of salaries and the work output, which means that there is a substantial relationship between these categories, in certain provinces. The aim of the study was achieved with using basic tools of a statistical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 2. Gębski M. (2009), Wybrane teorie rynku pracy, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 3. Ignatczyk W., Chromińska M. (1999), Statystyka. Teoria i zastosowanie, WSB, Poznań.
 4. Jarmołowicz W. (2011), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Forum Naukowe, Poznań.
 5. Kosmalski R. (2010), Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach w latach 1998-2008, "Studia regionalne i lokalne", nr 3.
 6. Kryńska E. (1995), Podziały rynku pracy. Koncepcja segmentacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 137, Łódź.
 7. Kryńska E. (1996), Segmentacja rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kryńska E. (1998), Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, [w:] E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki (red.), Prognoza podaży i popytu na pracę do 2010 roku, IPiSS, Warszawa.
 9. Musiał-Paczkowska A. (2012), Segmentacja rynku pracy, Łódź.
 10. Organiściak-Krzykowska A. (2011), Regionalne aspekty rynku pracy, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
 11. Pacho W. (2005), Szkice ze współczesnej ekonomii, SGH, Warszawa.
 12. Wojewódzki Rocznik Statystyczny (2006-2013), GUS, Warszawa.
 13. Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej (2006-2013), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu