BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrych Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stolarczyk Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce z uwzględnieniem czasu pozostawania bez zatrudnienia
Characteristics of Unused Labor Resources in Poland, Taking into Account the Time Spent without Employment
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 28-39, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Zmienna objaśniana, Bezrobocie, Zasoby pracy, Model proporcjonalnego hazardu Coxa
Endogenous variable, Unemployment, Labour resources, Cox proportional hazard model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy postawiono dwa cele, pierwszym z nich była charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce, drugim - zbadanie wpływu zmiennych objaśniających (jakościowych i ilościowych) na czas przebywania bez pracy z wykorzystaniem jednej z metod analizy czasu trwania. W artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy, dokonano identyfikacji podstawowych problemów oraz scharakteryzowano zmiany na tym rynku w latach 2010-2104. Dokonano również identyfikacji zmiennych wpływających na czas pozostawania bez pracy. W tym celu zastosowano model proporcjonalnych hazardów Coxa, który umożliwia analizę czasu trwania analizowanego zjawiska bez konieczności definiowania postaci funkcji hazardu bazowego. Do najważniejszych wniosków należy spostrzeżenie, że najczęstszymi przyczynami nieposzukiwania pracy w przypadku osób ze środkowych przedziałów wiekowych są choroby i niepełnosprawność oraz obowiązki rodzinne. Natomiast otrzymany model hazardu pozwolił na wyszczególnienie cech, które wpływają na czas przebywania bez zatrudnienia. Stwierdzono m.in., że istotnie skracają ten czas poszukiwanie pracy przez Internet oraz zdobywanie nowych kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)

The research has two defined objectives. First of them was to identify changes on the labour market with special attention paid to the unused labour resources. The following aim was to investigate the influence of endogenous variables (both quantitative and qualitative) to the period of being unemployed as well as building the proper econometric model. The paper has been divided into two parts. In the first part the basic definitions concerning the labour market were presented. The identification of crucial problems and characteristics of changes on this market in the period 2010-2014 were conducted. The next part identified variables influencing the period of being unemployed. To reach the aim the authors used the Cox model of proportional hazards which enables the analysis of a duration of analysed factor without any need of defining the function of basic hazard. The main results of research show that the most often reason of skipping the job search regarding people of mid-age are diseases and disabilities as well as family duties. The econometric model made the identification of characteristics influencing the duration of unemplotment period. It was defined that the internet-based job search and gaining new competences shortened the time of searching for a job.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwińska-Małajowicz A., Lechwar M., 2013, Niewykorzystane zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 34, s. 211.
 2. Cox D.R., 1972, Regression models and life tables (with discussion), Series B, vol. 34, no. 2, s. 187-220.
 3. Czarnik Sz., Turek K. 2014 Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Edukacja a rynek pracy, t. II, PARP, Warszawa, s. 60.
 4. Czekaj J., Owsiak S., 1992, Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Deszyńska A., 2011, Model hazardów proporcjonalnych Coxa, "Matematyka Stosowana", t. 13/54, s. 1-32.
 6. Gazon J., 2008, Ani bezrobocie, ani opieka zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. GUS, 2011, Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy na (podstawie BAEL), materiał na konferencję prasową, 22 grudnia 2011, s. 2.
 8. Harańczyk G., 2011, Modelowanie czasu trwania - model proporcjonalnego hazardu Coxa, StatSoft Polska, s. 69-80, www.statsoft.pl/czytelnia.html.
 9. Kotlorz D. (red.), 2009, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 6, 24, 55.
 10. Kotlorz D. (red.), 2007, Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 13-15.
 11. Kotowska I. E. (red.), 2014, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa, s. 81, 70, 197.
 12. Landmesser J., 2013, Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Lewandowski P., Magda I. (red.), 2014, Zatrudnienie w Polsce w 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych, s. 9, 29.
 14. Męcina J., 2013, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 15. Zieliński M., 2012, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu