BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój klastra od inicjatywy do fazy wzrostu na przykładzie klastra SIDE-CLUSTER
Cluster Development from the Initiative to the Phase of Growth on the Example of the Cluster of SIDE-CLUSTER
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 2 (6), s. 40-54, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Klastry, Konkurencyjność, Innowacyjność
Business cluster, Competitiveness, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie studium przypadku powstania i rozwoju zlokalizowanego na Dolnym Śląsku klastra branży budowlanej i drzewnej SIDE-CLUSTER. Zaprezentowane rozważania służą ukazaniu procesu oddolnego tworzenia klastra, ewolucji klastra oraz znaczenia w rozwoju regionu i sektora. Celem autorki jest wskazanie kluczowych czynników warunkujących powstanie klastra, zidentyfikowanie etapów jego wzrostu, zaznaczenia roli otoczenia zewnętrznego w procesie inkubacji i wzrostu klastra oraz czynników endogennych, tj. poziomu zaufania wewnątrz klastra. Rozważania oparto na analizie literatury przedmiotu i analizie badań empirycznych. Artykuł zawiera definicję klastra, opis faz rozwoju oraz charakterystykę klastra SIDE-CLUSTER: od fazy inicjatywy klastrowej do postaci aktualnej, tj. 6-letniego klastra. Autorka udowadnia, że SIDE-CLUSTER jest organizacją aktywnie działającą na Dolnym Śląsku i dynamicznie się rozwijającą.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a case study of the creation and development of the construction of wood cluster - "SIDE-CLUSTER" located in Lower Silesia. The following considerations present a bottom-up process of cluster formation, its' evolution and the role of the cluster for the regional and sectoral development. The researcher's goal is to identify the key factors determining cluster development, to show the stages of its growth, the role of both the external environment in the process of incubation and the growth of the cluster and endogenous factors, i.e. thelevel of trust within the cluster. The considerations are based on an analysis of the literature and analysis of empirical research. The article contains a cluster definition, a description of the stages of development and the characteristics of the cluster of SIDE-CLUSTER from the phase of cluster initiative to its form nowadays - the 6-year-old cluster. The author proves that the cluster of SIDE-CLUSTER is a dynamic organization actively operating in the Lower Silesia.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Practical Guide to Cluster Development, 2004, A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs Ecotec Research & Consulting, London.
 2. Aspers P., 1999, The economic sociology of Alfred Marshall, "American Journal of Economics and Sociology", vol. 58, no. 4.
 3. Clusters and Clustering Policy: A Guide for Regional and Local Policy Makers, 2010, Committee of the Regions, European Union.
 4. Cluster Benchmarking in Poland - 2010. Survey Report, 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa.
 5. Cooke P., 2002, Knowledge Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage, Routledge, London.
 6. Economidou M., 2011, Europe's Building under the microscope, Buildings Performance Institute Europe - BPIE.
 7. Gorynia M., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 8. Identyfikacja istniejących i potencjalnych klastrów na Dolnym Śląsku, 2009, ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województw Dolnośląskiego, Wrocław.
 9. Ketels Ch., Lindqvist G., Solvell O., 2007, Cluster and Cluster Organization, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics.
 10. Kierunki i polityka rozwoju klastrów, 2009, opracowanie Ministerstwa Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, październik.
 11. Łaźniewska E., Gorynia M., 2012, Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, PWN, Warszawa.
 12. Peters E., Hood N., 2000, Implementing the cluster approach, "International Studies of Management and Organization", vol. 30, no. 2.
 13. Portal Innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=13B041DE9F5045EC9EBA708D4D698A76.
 14. Porter M.E., 1990, Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 15. Porter M.E., 2000, Location, Competition and economic development: Local clusters in a global eco- nomy, "Economic Development Quarterly", vol. 14, no. 1.
 16. Rabellotti R., 1995, Is there an "industrial district model" footwear districts in Italy and Mexico compared, "World Development", vol. 23, no. 1.
 17. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012, 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa.
 18. Rymarczyk J., 2012, Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Scranton P., 1997, Endless Novelty: Specialty Production and American Industrialisation 1865-1925, Princeton University Press, Princeton.
 20. Small Business (SBA) Fact Sheet, 2012, European Commission, Brussels.
 21. Steinle C., Schiele H., 2002, When do industries cluster? A proposal on how to assess an industry's propensity to concentrate at a single region or nation, "Research Policy", vol. 31, no. 6.
 22. Takeuchi J., 1991, The Role of Labour-Intensive Sectors in Japanese Indutrialization, United Nations, University Press, Tokyo.
 23. Wierżyński W., 2010, Klastry - współzależność przez współdziałanie, "Biznes Klaster", nr 2/2010, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.
 24. www.clusterscord.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu