BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczygieł Elżbieta (Danmar Computers Rzeszów), Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
Income Utility of Female Entrepreneurs' Households
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2015, nr 41, s. 95-115, rys., tab., bibliogr. s. 113-115
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Kobieta w biznesie, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość
Household income, Women in business, Business activity, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest użyteczność dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 150 respondentek z terenu województwa podkarpackiego, należących do dwóch grup: prowadzących działalność gospodarczą oraz nie planujących prowadzenia takiej działalności. Celem artykułu jest wykazanie zależności między faktem prowadzenia bądź nieprowadzenia działalności gospodarczej a oceną użyteczności osiąganych dochodów przez gospodarstwa domowe kobiet z obu grup. Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej obejmującej prezentację parametrów rozkładu uzyskiwanych dochodów w obu badanych grupach oraz estymację parametrów funkcji użyteczności dochodu na podstawie modelu B.M.S. van Praaga z wykorzystaniem dopasowania do rozkładu log-normalnego. Uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowość zakładanej hipotezy o wpływie prowadzenia działalności gospodarczej na wskazywanie wyższych poziomów dochodów jako tak samo użytecznych w grupie badanych kobiet. (abstrakt oryginalny)

This article is concerned with income utility of female entrepreneurs. It presents results of a study conducted among more than 150 women from Podkarpackie Region belonging to two groups: not planning to start their own business, and already engaged in these activities. The aim of this article is to show the relationship between entrepreneurial status and assessment of income utility in women`s households. Collected data were subject to statistical analysis including presentation of income distribution parameters in both groups, and estimating the parameters of the utility function of income based on van Praag's model using a log-normal distribution. The results confirmed the hypothesis that compared to the group of non-entrepreneurs, women running their own business would require a higher income level to report the same level of utility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska, Bożenna, Marek Bednarski, Dorota Głogosz, Przemysław Kusztelak, Anna Rudzik-Sierdzińska i Joanna Mirosław. 2011. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.
 2. Becker, Gary S. i Nigel Tomes. 1976. "Child Endowments and the Quantity and Quality of Children". Journal of Political Economy 84(4): 143-162.
 3. Becker, Gary S. 1991. The Treatise on the Family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 4. Becker, Gary S. 1992. The economic way of looking at life. Nobel Lecture. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-lecture.pdf (dostęp 09.09.2015).
 5. Becker, Gary S., Kevin M. Murphy i Robert Tamura. 1994. "Human capital, fertility, and economic growth". W: Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed., 323-350. Chicago: The University of Chicago Press.
 6. GUS. 2013. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
 7. Kot, Stanisław M. 1995. Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Kot, Stanisław M., red. 1999. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków: PWN.
 9. Kot, Stanisław M. 2000. Ekonometryczne modele dobrobytu. Warszawa: PWN.
 10. Łukasiewicz, Piotr i Arkadiusz Orłowski. 2004. "Ocena zróżnicowania i koncentracji dochodów wiejskich gospodarstw domowych". W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. Mieczysław Adamowicz, 203-213. Warszawa: Wydaw. SGGW.
 11. Piecuch, Teresa. 2013. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Piecuch, Teresa. 2012. "Specyfika przedsiębiorczości kobiet". Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie 116, 128-138.
 13. Praag van, Bernard M.S. 1968. Individual Welfare Functions and Consumer Behavior - a Theory of Rational Irrationality. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 14. Praag van, Bernard M.S. 1993. "The Relativity of the Welfare Concept". W: The Quality of Life, red. Martha Nussbaum i Amartya Sen, 362-385. Oxford: Clarendon Press.
 15. Praag van, Bernard M.S. 1994. "Ordinal and cardinal utility: an integration of the two dimensions of the welfare concept". W: The Measurement of Household Welfare, red. R.W. Blundell, Ian Preston i Ian Walker, 86-110. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Praag van, Bernard M.S. i Nico L. van der Sar. 1988. "Empirical Uses of Subjective Measures of Well-Being. Household Cost Functions and Equivalence Scales". Journal of Human Resources 23(2): 193-210.
 17. Schultz, Theodore W. 2014. Ekonomia kapitału ludzkiego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Szczygieł, Elżbieta. 2014. Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych. Warszawa: WNT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu