BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwikliński Henryk (Uniwersytet Gdański), Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Pozycja strategiczna Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. na polskim rynku transportu lotniczego
Strategic Market Position of the Gdansk Airport
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 3, s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Porty lotnicze, Przemysł lotniczy
Air transport, Airports, Aviation industry
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Port Lotniczy Gdańsk
Gdańsk Airport
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Porty lotnicze stanowią kluczowe, punktowe ogniwo infrastruktury transportu lotniczego, która jest częścią całego systemu transportu. Ich potencjał determinuje sieć powiązań lotniczych i wpływa na długofalową, strategiczną pozycję na rynku usług lotniczych. Analiza strategiczna stanowi kluczowy element w procesie zarządzania strategicznego portem lotniczym. Najbardziej prawdopodobny scenariusz stanu makrootoczenia Portu Lotniczego Gdańsk wykazuje się relatywnie wysoką przewidywalnością i generalnie pozytywnym oddziaływaniem na potencjalne możliwości rozwoju tego portu w najbliższych latach. Jedynie sfera demograficzna oraz w pewnym stopniu międzynarodowa, mogą stanowić bariery w osiąganiu strategicznych celów rozwoju tego portu. Port Lotniczy Gdańsk zajmuje trwale trzecią pozycję na polskim rynku. Analiza luki strategicznej pozwala na stwierdzenie, że w stosunku do głównych konkurentów Port Lotniczy Gdańsk wykazuje lukę zgodności trendów a w stosunku do mniejszych portów regionalnych lukę nadmiaru. Usługi GDN znajdują się w kwadracie "Gwiazda" według pozycji w macierzy BCG. Omawiane lotnisko ma skrupulatnie przygotowany program inwestycyjny do 2035 roku. Dynamika prognozowanego wzrostu liczby pasażerów i dynamika prognozowanej liczby operacji lotniczych w Gdańsku jest ogólnie nieco większa niż dynamika prognoz ogólnopolskich. Strategicznym wyzwaniem na dalsze lata będzie umacnianie statusu GDN jako polskiej bramy lotniczej do Skandynawii. (abstrakt oryginalny)

Airports are a key link of the air transport infrastructure, which is a part of the whole transportation system. Their potential is determined by a network of airlines relations and affects the long-term, strategic position in the market of aviation services. The most possible scenario of the macro-environment of the Gdansk Airport has a relatively high predictability and generally positive influencing on the potential for development in the next years. Only international and demographic areas can constitute a barrier to achieving the strategic objectives. Gdansk Airport takes permanently the third position on the Polish market. Strategic gap analysis leads to the conclusion that, compared to its main competitors Airport Gdansk has a gap of compliance trends, but in relation to smaller regional airports excess gap. GDN services are located in the square "Star" in the BCG matrix. This airport has prepared an investment program till 2035. The dynamics of the projected increase in the number of passengers and air operations in Gdansk is generally slightly higher than the growth nationwide forecasts. The strategic challenge for next years will be to strengthen the status of the GDN as a Polish aviation gateway to Scandinavia. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak W.M., Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, rozprawa doktorska, Poznań 2012.
 2. Chandler A., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 4. Huderek-Glapska S., Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego, "Logforum", vol. 6, Issue 1, nr 5, 2010.
 5. Komunikat Komisji Europejskiej: Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, (2014/C 99/03).
 6. Laprus K., Rynek lotniczy na świecie, Kraków 2010, s. 3.
 7. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 8. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.
 9. Plan Generalny Portu Lotniczego Gdańsk, Ove Arup&Partners Int. Ltd, Warszawa 2013.
 10. Prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Warszawa, kwiecień 2012 r.
 11. Sprawozdanie z działalności w 2014 r., Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., Gdańsk 2014.
 12. Tłoczyński D., Kierunki rozwoju transportu lotniczego, w: "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 143.
 13. Tłoczyński D., Raport: Rynek Lotniczy 2013, 2014-01-22, http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly,17333,4
 14. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu