BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kądziołka Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów
Analysis of Crime Rate Determinants in the Subregions of Poland
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 3, s. 43-52, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Przestępczość, Statystyka przestępczości, Region
Spatial differentiation, Crime, Crime statistics, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy analizowano zależności między wybranymi charakterystykami społeczno - ekonomicznymi, demograficznymi i środowiskowo - przestrzennymi a natężeniem przestępstw stwierdzonych w podregionach. Do identyfikacji zależności wykorzystane zostały modele ekonometryczne. W celu zredukowania liczby zmiennych objaśniających zastosowano metodę Warda. Zwrócono uwagę na problem wyboru zmiennych objaśniających. Porównano modele, w których wyboru zmiennych objaśniających (reprezentantów poszczególnych grup) dokonano za pomocą różnych metod. Najlepszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym jako reprezentantów poszczególnych grup wybrano zmienne najsilniej skorelowane ze zmienną objaśnianą. Najgorszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym reprezentantów poszczególnych grup wybrano metodą środka ciężkości. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to examine relationships between crime rate and socio-economic, demographic and environmental factors in the subregions of Poland. There was used Ward's method to reduce number of factors and make a choice of explanatory variables used in econometric models. There were compared results of different methods of choice explanatory variables. The worst fitted to empirical data was model where explanatory variables were chosen using gravity center method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G., Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy vol.73 no. 2, 1968.
 2. Besci Z., Economics and Crime in the States, Federal Reserve Bank of Atlanta, 1999, http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/zbecsi.pdf (data dostępu 28.12.2012)
 3. Bieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M., Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości - badanie ekonometryczne, [w:] Zeszyty prawnicze 12.1, (red.) J. Zabłocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.
 4. Bogacka E., Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2009, nr 6.
 5. Bułat K., i in., Kryminologia, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 6. Ehrlich I., Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, The Journal of Political Economy, Volume 81, Issue 3, 1973.
 7. Florczak W., Co wywołuje przestępczość i jak ją ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 8. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 9. Kądziołka K., Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce, [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno - ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014.
 10. K. Kądziołka, Sytuacja społeczno - ekonomiczna mieszkańców a przestępczość w Polsce, 2015, przyjęte do druku [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.
 11. Kądziołka K., Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomiczno - społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015.
 12. Kiersztyn A., Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 13. Mielecka - Kubień Z., Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E.G. Ravensteina, [w:] Perspektywy rozwoju górnego śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna, Red. A.S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013.
 14. Szczepaniec M., Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2012.
 15. Panek T., Zwierzchowski J., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013.
 16. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Kraków 2007.
 17. Sztaudynger J.J., Sztaudynger M., Ekonometryczne modele przestępczości, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 394, 2004.
 18. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), http://www.stat.gov.pl, 19.12.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu