BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Marzec Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Czynniki sukcesu zawodowego w organizacjach publicznych : przegląd stanowisk teoretycznych
Factors of Career Success in Public Organizations : Review of Theoretical Approaches
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 11-26, tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Sukces zawodowy, Sektor publiczny
Organisation, Career success, Public sector
Uwagi
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00561 (tytuł projektu: "Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności w sektorze publicznym"), streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu autorzy podejmują próbę wykorzystania koncepcji organizacji, zawodu i organizacji publicznej do rozwinięcia wiedzy na temat czynników kształtujących sukces zawodowy. Dla realizacji celów artykułu zastosowano prosty schemat dedukcyjnego wnioskowania. W efekcie porównania treści wymienionych powyżej pojęć otrzymano osiem potencjalnych wzorów organizacji. Każdy z nich tworzy inny zbiór czynników warunkujących sukces zawodowy. Wyniki studiów literatury wskazują, że wartościowe byłoby empiryczne sprawdzenie kilku propozycji, np. o naturalnej ewolucji koncepcji sukcesu zawodowego pracowników w polskich organizacjach publicznych. Artykuł pozwala wypełnić istniejącą w teorii ZZL lukę poznawczą w zakresie zagadnień dotyczących czynników organizacyjnych sukcesu zawodowego pracowników w sektorze publicznym. (abstrakt oryginalny)

In this paper the authors attempt to apply the concepts of organization, profession, and public organization in the development of knowledge regarding professional career success factors. A simple scheme of deductive reasoning was used in order to achieve the article's objectives. As a result of the comparison of the content of the above concepts, the authors identified eight possible organization patterns. Each pattern creates a different set of career success factors. The results of studies of literature indicate that it would be worthwhile to empirically check several propositions-e.g., about the natural evolution of professional career success concepts in Polish public organizations. The paper makes possible the filling of the existing knowledge gap in HRM theory regarding organizational factors in employee career success in the public sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska D. (2011), Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 2. Batko R. (2013), Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Warszawa, "Sedno" Wydawnictwo Akademickie.
 3. Bozeman В., Bretschneider S. (1994), The "publicness puzzle" in organization theory: a test of alternative explanations of differences between public and private organizations, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 4, nr 2.
 4. Bueno J. I., Chabert G., Allain S. (2014), Serious games: new media in a public institution? Revista Latina de Comunicación Social, dostęp 20 lutego 2015, http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1004_USF/07fen.html.
 5. Buhai S. L. (2012), Profession: A definition, Fordham Urban Law Journal, vol. 40, nr 1.
 6. Czerw A., Cisek S. (2003), Czynniki osobowościowe w planowaniu kariery, w Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. VI, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 7. Dibbell J. (2006), Play money: Or, how I quit my day job and made millions trading virtual loot, New York, Basic Books.
 8. Dixon J., Frolova Y. (2013), The hierarchical civil servant, Administrative Theory & Praxis, vol. 35, nr 2.
 9. Durkheim É. (2010), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Edwards J. A., Billsberry J. (2010), Testing a multidimensional theory of person-environment fit, Journal of Managerial, vol. 22, nr 4.
 11. Frączkiewicz-Wronka A., red. (2009), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice, AE.
 12. Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, Organizacja i Zarządzanie, vol. 4, nr 12.
 13. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. (2011), Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 14. Goggin J. (2011), Playbour, farming and leisure, Ephemera, Theory & Politics In Organization, vol. 11, nr 4, dostęp 30 stycznia 2015, http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/11-4ephemera-nov11_1.pdf#page=32.
 15. Hanson D., O'Donohue W. (2010), William Whyte's 'The Organization Man': A Flawed Central Concept but a Prescient Narrative, Management Revue, vol. 21, nr 1.
 16. Hall D. T. (1976), Careers in organizations, Glenview, Scott, Foresman.
 17. Hilmes M. (2013), On a screen near you: The new soundwork industry, Cinema Journal, vol. 52, nr 3.
 18. International Labour Office (2012), International Standard Classification of Occupations Structure, group definitions and correspondence tables, ISCO-08, vol. I, Geneva, dostęp 25 lutego 2015, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B30EE525-22DB-4C1B-B8D5-6D12934AF00A/0/isco08.pdf.
 19. Jee Y. S., Kristof-Brown A. L. (2012), Testing multidimensional models of person-group fit, Journal of Managerial Psychology, vol. 27, nr 6.
 20. Kępka W. (2015), Czy stowarzyszenie i fundacja to podmioty publiczne, dostęp 26 lutego 2015, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/509843.html.
 21. Klijn E.-H. (2008), Complexity theory and public administration: What's new?, Public Management Review, nr 10 (3).
 22. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, Warszawa, Placet.
 23. Kreiner K. (1992), The postmodern epoch of organization theory, International Studies of Management & Organization, vol. 22, nr 2.
 24. Kücklich, J. (2005), Precarious playbour: Modders in the digital games industry, Fibreculture, nr 5, dostęp 22 stycznia 2015, http://journal.fibreculture.org/issue5/index.html.
 25. Lanzara G. F. (1983), Ephemeral organizations in extreme environments: emergence, strategy, extinction, Journal of Management Studies, vol. 20, nr 1.
 26. Leksykon budżetowy, dostęp 28 lutego 2015, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=3B2030ED865DCD89C1257A780044A4CE&litera=A.
 27. Leśniewski A. (2010), Wyznaczanie profilu kultur organizacyjnych z wykorzystaniem modelu K.S. Camerona i R.E. Quinna, na przykładzie urzędów gmin regionu świętokrzyskiego - wyniki badań ankietowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe SGH, nr 104.
 28. Listwan Т., red. (2004), Sukces w zarządzaniu kadrami, Wrocław, AE.
 29. Listwan Т., Stor M., red. (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Problemy zarządczo-ekonomiczne, t. 1, Wrocław, UE.
 30. Listwan Т., Witkowski S., red. (2006), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wrocław, UE.
 31. McCoy E. A. (2011), Elements of the profession of arms and their impact on the military logistician, Army Sustainment, vol. 43, nr 4.
 32. Meier K. J., O'Toole Jr. L. J., Boyne G. A., Walker R. M. (2007), Strategic Management and the Performance of Public Organizations: Testing Venerable Ideas against Recent Theories, Journal of Public Administration Research & Theory, vol. 17, nr 3.
 33. Merad M., Dechy N., Marcel F. (2014), A pragmatic way of achieving Highly Sustainable Organisation: Governance and organisational learning in action in the public French sector, Safety Science, nr 69.
 34. Perry J. L., Rainey H. G. (1988), The Public-Private Distinction in Organization Theory: A Critique and Research Strategy, Academy of Management Review, vol. 13, nr 2.
 35. Seaborn K., Fels D. I. (2015), Gamification in theory and action: A survey, International Journal of Human-Computer Studies, nr 74.
 36. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 37. Świetlikowski Ł. (2014), Tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach cywilnych państw OECD, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 38. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku о partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 39. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. о służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505.
 40. Ustawa о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 41. Whyte W. H. (1956), The organization man, New York, Simon@Schuster.
 42. Witkowski S., Stor M., red. (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkimi, t. 2, Wrocław, UE.
 43. Włodarczyk C. W., Domagała A. (2011), Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 44. Yee N. (2006), The demographics, motivations, and derived experiences of users of massively multi-user online graphical environments, Teleoperators and Virtual Environments, nr 15, dostęp 2 marca 2015, http://vhil.stanford.edu/pubs/2006/yee-demographics.pdf.
 45. Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, M.P. z 2011 r. nr 93, poz. 953.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu