BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Menedżerowie w organizacjach publicznych - w kierunku zwiększania zatrudnialności
Managers in Public Organizations : Improving Employability
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 27-41, tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Sieci międzyorganizacyjne, Zatrudnialność, Organizacja, Rozwój zawodowy menedżera, Sukces zawodowy, Współpraca, Sektor publiczny, Badania empiryczne
Inter-organizational networks, Employability, Organisation, Professional development of a manager, Career success, Cooperation, Public sector, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w związku z realizacją projektu pt. "Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00561
Abstrakt
Zmiany, jakim podlega sektor publiczny, powodują, że zmniejsza się bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. Zwiększają się natomiast wymagania wobec pracowników, w tym menedżerów organizacji publicznych. Obecnie powszechnie postrzega się menedżerów organizacji publicznych jako mniej kompetentnych niż menedżerowie organizacji niepublicznych. Dla publicznych tych ostatnich stanowi to poważne wyzwanie w obszarze ich zatrudnialności czy też potencjału kariery. W dobie sieciowości i zacierania się granic między organizacjami szczególnego znaczenia nabierają kompetencje w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami instytucjonalnymi z różnych sektorów, a także zarządzania partnerstwem. Można zauważyć rosnący pozytywny stosunek do ścieżki kariery menedżerskiej, realizowanej w strukturach partnerstwa. Jest to zarówno korzyść osobista, korzyść dla organizacji, w której pełnią role zarządzających, jak i korzyść dla społeczności lokalnej, w której działają. W niniejszym artykule podejmujemy dyskusję nad zatrudnialnością menedżerów publicznych w kontekście działania sieci międzyorganizacyjnych. Prezentujemy wyniki przeprowadzonych przez nas badań empirycznych dotyczących partnerstw publiczno-społecznych, wskazując role, jakie pełnią osoby zarządzające partnerstwami. (abstrakt oryginalny)

Changes taking place in the public sector are reducing the employment safety of workers. On the other hand, they increase demands on employees, including managers of public organizations. Currently, it is typical to assess managers of public organizations as being less competent than their market counterparts. This is a major challenge in the area of employability and career potential for managers of public organizations. In an age of networking and the blurring of the boundaries between organizations, competencies in establishing cooperation with institutional partners from different sectors and the management of such a partnership are becoming more and more important. What is becoming increasingly visible is a growing positive attitude towards managerial careers in partnerships. This attitude turns into mutual advantage for every involved group-personal benefit for the managers and for their organizations as well as for their local community. This article discusses the employability of public managers in the context of inter-organizational networks. Moreover, the authors present the results of empirical research on social-public partnerships, pointing out the role that is played by partnership managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agranoff R. (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, Public Administration Review, nr 1.
 2. Agranoff R., McGuire M. (2001), Big Questions in Public Network Management Research, Journal of Public Administration Research and Theory, nr 3.
 3. Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych - podejście wielopoziomowe, С.H. Beck, Warszawa.
 4. Bushouse В. K., Jacobson W. S., Lambright K. Т., Llorens J. L., Morse R. S., Poocharoen O. (2011), Crossing the Divide: Building Bridges between Public Administration Practitioners and Scholars, Journal of Public Administration Research and Theory, nr 1.
 5. Camps J., Majocchi A. (2010), Learning Atmosphere and Ethical Behavior, Does It Make Sense?, Journal of Business Ethics, nr 1.
 6. Chen C.-A., Bozeman B. (2014), Am I a public servant or am I a pathogen? Public manager's sector comparison of worker abilities, Public Administration, nr 3.
 7. Desmarais С., Chatillon E. de (2010), Are There Still Differences Between the Roles of Private and Public Sector Managers?, Public Management Review, nr 1.
 8. Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Warszawa, Difin.
 9. Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I. (2012), Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych, w Stabryła A. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 10. Fugate M., Kinicki A. J. (2008), A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change, Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 3.
 11. Fugate M., Kinicki A. J., Ashforth В. E. (2004), Employability: A psycho-social construct, its dimensions and applications, Journal of Vocational Behavior, nr 1.
 12. Goerdel H. (2005), Taking Initiative: Proactive Management and Organizational Performance in Networked Environments, Journal of Public Administration Research and Theory, nr 3.
 13. Goodsell С. T. (2006), A New Vision for Public Administration, Public Administration Review, nr 4.
 14. Heijde С. M. van der, Heijden В. I. J. M. van der (2006), A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability, Human Resource Management, nr 3.
 15. Hogan R., Chamorro-Premuzic Т., Kaiser R. B. (2013), Employability and Career Success: Bridging the Gap Between Theory and Reality, Industrial and Organizational Psychology, nr 1.
 16. Isett K. R., Mergel I. A., LeRoux K., Mischen P. A., Rethemeyer R. K. (2011), Networks in Public Administration Scholarship: Understanding Where We are and Where we Need to Go, Journal of Public Administration Research and Theory, supl 1.
 17. Judge Т. A., Kammeyer-Mueller J. D. (2007), Personality and career success, w Gunz H. P., Peiperl M. A. (red.), Handbook of career studies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 18. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.
 19. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Kraków, Instytut Spraw Publicznych UJ.
 20. Lowndes V., Skelcher C. (1998), The dynamics of multi-organisational partnerships: an analysis of changing modes of governance, Public Administration, nr 2.
 21. Maier M. W., Emery D., Hilliard R. (2001), Software architecture: introducing IEEE standard 1471, Computer, nr 4.
 22. Marzec I., Burda-Świerz K. (2012), Modele kariery w organizacjach publicznych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 8.
 23. Marzec I. (2011), Klimat uczenia się w organizacji czynnikiem subiektywnego sukcesu zawodowego pracowników, w Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 24. Marzec I. (2010), Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe WSZOP w Katowicach, nr 6.
 25. Marzec I., Jędrzejowicz P., Heijden B. I. J. M. van der, Scholarios D., Bozionelos N., Schoot E. van der, Knauth P. (2009), Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 26. Marzec I., Szymaniec K. (2013), Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych, w Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Studia Ekonomiczne. Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 169.
 27. Matthews J. H., Shulman A. D. (2005), Competitive advantage in Public sector organizations: Explaining the public good/sustainable competitive advantage paradox, Journal of Business Research, nr 2.
 28. McQuaid R. W., Lindsay C. (2005), The concept of employability, Urban Studies, nr 2.
 29. Milward H. В., Provan K. G. (2003), Managing the Hollow State. Collaboration and Contracting, Public Management Review, nr 1.
 30. Nutt P. C. (2006), Comparing Public and Private Sector Decision-Making Practices, Journal of Public Administration Research and Theory, nr 2.
 31. O'Leary R., Vij N. (2012), Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going?, American Review of Public Administration, nr 5.
 32. Olson D. A., Schultz K. S. (2013), Employability and Career Success: The Need for Comprehensive Definitions of Career Success, Industrial and Organizational Psychology, nr 1.
 33. Pasieczny J. (2005), Drogi reformowania sektora publicznego, Problemy Zarządzania, nr 4.
 34. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, s. 9-23.
 35. Raab J., Milward H. В. (2003), Dark Networks as Problems, Journal of Public Administration Research and Theory, nr 4.
 36. Rasdi R. M., Ismail M., Uli J., Noah S. M. (2009), Towards developing a theoretical framework for measuring public sector managers' career success, Journal of European Industrial Training, nr 3.
 37. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Rond M., Bouchikhi H. de (2004), On the Dialectics of Strategic Alliances, Organization Science, nr 1.
 39. Sangyub R. (2014), Networking Partner Selection and Its Impact on the Perceived Success of Collaboration, Public Performance & Management Review, nr 4.
 40. Seibert S. E., Kraimer M. L., Liden R. C. (2001), A Social Capital Theory of Career Success, Academy of Management Journal, nr 2.
 41. Shahzad K., Hussain S., Bashir S., Chishti A. F., Nasir Z. M. (2011), Organizational Environment, Job Satisfaction and Career Growth Opportunities: A Link to Employee Turnover Intentions in Public Sector of Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, nr 9.
 42. Starczewska-Krzysztoszek M. (2005), Sektor publiczny a sektor prywatny - kierunki i siła zmian, w Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, Warszawa, CeDeWu.
 43. Stewart J., Walsh K. (1992), Change in the Management of Public Services, Public Administration, nr 4.
 44. Tan F. M. (2008), Organisational Support as the Mediator of Career-Related HRM Practices and Affective Commitment: Evidence from Knowledge Workers in Malaysia, Research and Practice in Human Resource Management, nr 2.
 45. Wal Z. van der, Graaf G. de, Lasthuizen K. (2008), What's Valued Most? Similarities and Differences between the Organizational Values of the Public and Private Sector, Public Administration, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu