BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sieci innowacji : implikacje bliskości organizacyjnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 193 s., bibliogr. 302 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja przedsiębiorstwa, Sieci przedsiębiorstw, Innowacje, Klastry
Enterprise organisation, Enterprise networks, Innovations, Business cluster
Abstrakt
Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Rozdział pierwszy porusza kwestie współdziałania międzyorganizacyjnego, a w jego ramach współdziałania sieciowego, które z punktu widzenia teorii zasobowej stanowi źródło innowacyjności oraz trwałej przewagi konkurencyjnej. W tej części pracy szczegółowym rozważaniom poddano sieci innowacji z uwzględnieniem przesłanek ich tworzenia, implikacji ich funkcjonowania oraz czynników znaczących dla ich działalności. Rozdział drugi jest poświęcony koncepcji bliskości organizacyjnej w naukach o zarządzaniu. Rozdział ten przedstawia wielowymiarową kategorię bliskości oraz jej organizacyjny wymiar z punktu widzenia zarządzania strategicznego oraz prezentuje wyniki przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury w jej obszarze. W rozdziale scharakteryzowano bliskość organizacyjną w przekroju krytycznej analizy dotychczasowych konceptualizacji i operacjonalizacji, a następnie propozycji własnej definicji, eksplikacji oraz metodyki jej pomiaru. Rozdział trzeci szczegółowo charakteryzuje przebieg procesu projektowania badań. W rozdziale tym wyprowadzono hipotezy badawcze, przedstawiono model badawczy oraz zaprezentowano przyjętą w badaniach operacjonalizację zmiennych, a także szczegółowy opis celowego wyboru Doliny Lotniczej na podmiot badań. Dalsza część rozdziału przybliża także procedurę gromadzenia danych oraz prezentuje metody badawcze wybrane dla realizacji założeń projektu badawczego. Rozdział czwarty zawiera wyniki przeprowadzonych badań. W pierwszej części rozdziału są przedstawione wyniki analizy opisowej Doliny Lotniczej przeprowadzonej na podstawie danych pochodzących z badań kwestionariuszowych oraz wywiadów. Druga część rozdziału zawiera wyniki analizy opisowej bliskości organizacyjnej w badanej sieci. Natomiast w części kolejnej zaprezentowano wyniki badań nad znaczeniem bliskości organizacyjnej przeprowadzonych z wykorzystaniem analizy korelacji i regresji Ostatnia część rozdziału czwartego zawiera wnioski z przeprowadzonych badań w podziale na testowanie hipotez, weryfikację modelu badawczego oraz implikacje dla teorii i praktyki zarządzania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A.: Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu. W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach. Red. A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 2. Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna. WN PWN, Warszawa 1965.
 3. Alegrea J., Chivab R., Lapiedrab R.: Measuring Innovation in Long Product Development Cycle Industries: an Insight in Biotechnology. "Technology Analysis & Strategic Management" 2009, Vol. 21, No. 4.
 4. Andersen M.M.: Knowledge Dynamics, Technological Trajectories and Emerging Innovation Systems - Lessons from Nanotechnology, http://www2.druid.dk/conferen ces/viewpaper.php?id=1562&cf=9 (18.03.2012).
 5. Audretsch D.B., Feldman M.P.: Innovative Clusters and the Industry Life Cycle. "Review of Industrial Organization" 1996, Vol. 11, No. 2.
 6. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. WN PWN, Warszawa 2010.
 7. Ballad P.A., de Vaan M., Boschma R.: The Dynamics of Interfirm Networks along the Industry Life Cycle: The Case of the Global Video Game Industry 1987-2007. "Journal of Economic Geography" 2013, http://conferences.library.gatech.edu/ acsip/index.php/acsip/ATLCl l/paper/viewFile/501/543 (6.09.2012).
 8. Barczak B.: Transfer technologii w sieciach organizacyjnych. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 9. Barczak B., Bartusik K.: Uwarunkowania tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach. Red. A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 10. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 11. Barringer B.R., Harrison J.S.: Walking a Tightrope: Creating Value Through Interorganizational Relationships. "Journal of Management" 2000, Vol. 26, No. 3.
 12. Batterink M.H., Wubbena E.F.M., Klerkx L., Omta S.W.F.: Orchestrating Innovation Networks: The Case of Innovation Brokers in the Agri-Food Sector. "Entrepreneurship & Regional Development" 2010, Vol. 22.
 13. Bąkowska-Morawska U.: Otoczenie nowoczesnych organizacji. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. U. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 14. Bedyńska S., Książek M.: Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny poradnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2012.
 15. Belussi F., Porcellato D.: Knowledge Networks in Science within a Regional Innovation System. W: Managing Networks of Creativity. Eds. F. Belussi, U. Staber. Routlege Taylor & Francis Group, Oxon 2012.
 16. Benchamarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania. Red. J. Hołub-Iwan. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości & Wydawnictwo LIBRA, Warszawa 2012.
 17. Benchmarking klastrów w Polsce 2010. Raport z badania. Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting, Printing Mouse, Warszawa 2010.
 18. Bengtsson M., Kock S.: Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks. "The Journal of Business & Industrial Marketing" 1999, Vol. 14.
 19. Bengtsson M., Kock S.: Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously. "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 29.
 20. Beers C. van, Zand F.: R&D Co-Operation Diversity and Innovation. 25th Druid Conference, Copenhagen 2008, http://vvww2.druid.dk/conlcrences/vievvpaper.php7id 358f-29 (18.06.2012).
 21. Bielecka A.: Statystyka dla menedżerów. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 22. Borgatti S.P., Everett M.G., Freeman L.C.: Netdraw Network Visualization. Analytic Technologies, Harvard, MA 2002.
 23. Borgatti S.P., Mehra A., Brass D.J., Labianca G.: Network Analysis in the Social Sciences. "Science" 2009, Vol. 323, No. 5916.
 24. Boschma R.A.: Proximity and Innovation: A Critical Assessment. "Regional Studies" 2005, Vol. 39.1.
 25. Boschma R.A., Frenken K.: The Spatial Evolution of Innovation Networks: A Proximity Perspective. W: The Handbook of Evolutionary Economic Geography. Ed. by R.A. Boschma, R. Martin. Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 26. Boschma R.A, Ter Wal A.L.J.: Knowledge Networks and Innovative Performance in an Industrial District. The Case of a Footwear District in the South of Italy. "Industry and Innovation" 2007, Vol. 14, No. 2.
 27. Bourgeois III L.J., Eisenhardt K.M.: Strategic Decision Processes in High Velocity Environments: Four Cases in the Microcomputer Industry. "Management Science" 1988, Vol. 34.
 28. Breschi S., Lissoni F.: Knowledge Spillovers and Local Innovation system. "Industrial and Corporate Change" 2001, Vol. 10, No. 4.
 29. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 30. Broekel T., Boschma R.A.: Knowledge Networks in the Dutch Aviation Industry: The Proximity Paradox. "Journal of Economic Geography" 2012, Vol. 12, No. 2.
 31. Broekel T., Hartog M.: Explaining the Structure of Inter-Organizational Networks Using Exponential Random Graph Models: Does Proximity Matter? "Papers in Evolutionaiy Economic Geography" 2010, No. 1107, http://econ.geo.uu.nl/peeg/peegll07.pdf (17.03.2012).
 32. Bryant J.: The Six Dilemmas of Collaboration. Inter-Organisational Relationships as Drama. John Wiley & Sons, West Sussex 2003.
 33. Cameron K.S., Quinn R.E.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 34. Cantù Ch.: Exploring the Role of Spatial Relationships to Transform Knowledge in a Business Idea - beyond a Geographic Proximity. "Industrial Marketing Management" 2010, Vol. 39.
 35. Capaldo A.: Network Structure and Innovation: The Leveraging of a Dual Network as a Distinctive Relational Capability. "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28.
 36. Case Studies of Clustering Efforts in Europe: Analysis of Their Potential for Promoting Innovation and Competitiveness, Stockholm 2008.
 37. Chesbrough H.W.: Open Innovation. Harvard Business School Press, Cambridge, MA 2003.
 38. Ciesielski M.: Magia słowa w subdyscyplinach nauk o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2012, nr 5.
 39. Cieślicki M.: Partnerstwo strategiczne. Budowanie więzi kooperacyjnych. Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa 2006.
 40. Coenen L., Moodysson J., Asheim B.T.: Nodes, Networks and Proximities: On the Knowledge Dynamics of the Medicon Valley Biotech Cluster. "European Planning Studies" 2004, Vol. 12, No. 7.
 41. Criscuolo P., Salter A., Ter Wal A.L.J.: The Role of Proximity in Shaping Knowledge Sharing in Professional Services Firms. DRUID Conference, London 2010, http://www.anneterwal.com/publications.html (17.03.2012).
 42. Cronbach L.J., Shavelson R.J.: My Current Thoughts on Coefficient Alpha and Successor Procedures. "Educational and Psychological Measurement" 2004, Vol. 64, No. 3.
 43. Crossan M.M., Apaydin M.: A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. "Journal of Management Studies" 2010, Vol. 47, No. 6.
 44. Cunningham S., Werker C.: Proximity and Collaboration in European Nanotechnology. DRUID Conference, Copenhagen 2011, http://druid8.sit.aau.dk/accjapers/59n6a 97il73t7eet5p536vya6ixc.pdf (12.09.2011).
 45. Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 46. Cygler J.: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. SGH, Warszawa 2009.
 47. Czakon W.: Dynamika więzi między organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 48. Czakon W.: Hipoteza bliskości. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 49. Czakon W.: Hipoteza kotwiczenia firm. W: Zarządzanie i informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 50. Czakon W.: Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 51. Czakon W.: Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 52. Czakon W.: Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 53. Czakon W.: Model operatora a orkiestracja sieci. W: Modele, metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 54. Czakon W.: Model operatora a orkiestracja sieci. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2010.
 55. Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 56. Czakon W.: Review of Le vide stratégique by Philippe Baumard (Editions CNRS). ,,M@n@gement" 2012, Vol. 15, No. 2.
 57. Czakon W.: Sieci międzyorganizacyjne jako porządek władzy. W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. Red. M. Moszkowicz. Tom 11. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 58. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 59. Czakon W.: Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości na rynku B2B. W: Marketing relacji na rynku Business to Business. Wybrane zagadnienia. Red. M. Mitręga. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 60. Czakon W.: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 61. Czakon W., Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S.: Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 62. Czakon W., Klimas P.: Anchoring and the Orchestration Processes: The Case of Aviation Valley. W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Eds. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska. Technical University of Lodz Press, Lodz 2011.
 63. Czop K., Leszczyńska A.: Systemy przyszłości. W: Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Red. M. Brzeziński. Placet, Warszawa 2002.
 64. Dangelico R.M., Garavelli A.C., Petruzzelli A.M.: A System Dynamics Model to Analyze Technology Districts' Evolution in a Knowledge-Based Perspective. "Technovation" 2010, Vol. 30.
 65. Dankbaar B.: Global Sourcing and Innovation: The Consequences of Losing Both Organizational and Geographical Proximity. "European Planning Studies" 2007, Vol. 15, No. 2.
 66. Davenport S.: Exploring the Role of Proximity in SME Knowledge-Acquisition. "Research Policy" 2005, Vol. 34.
 67. Deth J.W. van: Measuring Social Capital: orthodoxies and continuing controversies. "International Journal of Social Research Methodology" 2003 ,Vol. 6, No. 1.
 68. Dhanaraj C., Parkhe A.: Orchestrating Innovation Networks. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3.
 69. Doz L., Hamel G.: Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 70. Doz Y.L., Olk P., Ring P.: Formation Processes of R&D Consortia: Which Path to Take? Where Does It Lead? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 71. Dryl T.: Organizacja sieciowa. W: Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Red. M. Czerska, A.A. Szpitter. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 72. Duysters G., Vanhaverbeke W.: Strategie Interactions in Dram and Risk Technology: A Network Approach. "Scandinavian Journal of Management" 1996, Vol. 12, No. 4.
 73. Dyduch W.: Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Woltera Kluwer Business, Warszawa 2011.
 74. Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 24.
 75. Edyburn D.L.: Research and Practice. "Journal of Special Education Technology" 2010, Vol. 25, No. 2.
 76. Eisenhardt K.M.: Building Theories from Case Study Research. "The Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4.
 77. Eisenhardt K.M., Graebner M.E.: Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 1.
 78. Elastyczność organizacji. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 79. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K.: The Role of Trust in Organizational Innovativeness. "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 2.
 80. Evangelista R., Sandven T., Sirilli G., Smith K.: Measuring Innovation in European Industry. "International Journal of the Economics of Business" 1998, Vol. 5, No. 3.
 81. Faulconbridge J.R.: Stretching Tacit Knowledge beyond a Local Fix? Global Spaces of Learning in Advertising Professional Service Firms. "Journal of Economic Geography" 2006, Vol. 6.
 82. Filippi M., Torre A.: Local Organizations and Institutions. How Can Geographical Proximity Be Activated by Collective Projects? "International Journal Technology Management" 2003, Vol. 26, No. 2/3/4.
 83. Freeman Ch.: The 'National System of Innovation' in Historical Perspective. "Cambridge Journal of Economics" 1995, Vol. 19.
 84. Frederiksen L., Semita S.R.: Embodied Knowledge Transfer for Innovation. W: Managing Networks of Creativity. Eds. F. Belussi, U. Staber. Routledge Taylor & Francis Group, Oxon 2012.
 85. Fu W., Schiller D., Diez J.R.: An Emerging Innovative Millieu in the Pearl River Delta, China? The Role of Social and Organizational Proximity for Product Innovation. DRUID Conference, Copenhagen 2011, http://www2.druid.dk/conferences/view paper.php?id=502468&cf=47 (2.02.2012).
 86. Fu W., Schiller D., Diez J.R.: The Role of Social and Organizational Proximity for Product Innovation: Empirical insights from Electronics Firm Survey in Pearl River Delta, China. Paper was presented at the DRUID 2011, http://druid8.sit.aau.dk/ acc_papers/l Ic8ckmebhjithr032thkovj4uuf.pdf (2.02.2012).
 87. FWC Sector Competitiveness Studies - Competitiveness of the EU Aerospace Industry with focus on: Aeronautics Industry. ECORYS Macro & Sector Policies, Rotterdam 2009.
 88. Gilsing V.A., Lemmens Ch.: Strategic Alliance Networks and Innovation: A Deterministic and Voluntaristic View Combined. "Technology Analysis & Strategic Management" 2007, Vol. 19, No. 2.
 89. Gnyawali D., Madhavan R.: Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 3.
 90. Gulati R., Puranam P., Tushman M.: Meta-Organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts. "Strategic Management Journal" 2012, Vol. 33.
 91. Gulati R., Singh H.: The Architecture of Cooperation: Managing Coordination Costs and Appropriation Concerns in Strategic Alliances. "Administrative Science Quarterly" 1998, Vol. 43, No. 4.
 92. Gulati R.: Alliances and Networks. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, No. 4.
 93. Gulati R.: Network Location and Learning: The Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation. "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No. 5.
 94. Hage J., Hollingsworth J.R.: A Strategy for the Analysis of Idea Innovation Networks and Institutions. "Organization Studies" 2000, Vol. 21, No. 5.
 95. Hagel J., Durchslag S., Brown J.S.: Orchestrating Loosely Coupled Business Processes: The Secret of Successfull Collaboration. "Harvard Business School Press" 2002, Vol. 5.
 96. Håkansson H., Snehota I.: No Business in an Island: The Network Koncept of Business Strategy. "Scandinavian Journal of Management" 1989, Vol. 5, No. 3.
 97. Hall P.V., Jacobs W.: Shifting Proximities: The Maritime Ports Sector in an Era of Global Supply Chains. "Regional Studies" 2010, Vol. 44.9.
 98. Hatzichronoglou T.: Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02, OECD Publishing 1997, http://dx.doi.org/10.1787/134337307632 (1.04.2012).
 99. Heanue K., Jacobson D.: Organizational Proximity and Institutional Learning. The Evolution of a Spatially Dispersed Network in the Irish Furniture Industry. "International Studies of Management & Organization" 2001, Vol. 31, No. 4.
 100. Heringa P.W., Horlings E., Zouwen M. van der, Wen B., Besselaar P. van den, Vierssen W. van: How Do Dimensions of Proximity Relate to Effective Collaboration? A Survey of Knowledge Intensive Networks in the Dutch Water Sector. http://conferences.library.gatech.edu/acsip/index.php/acsip/ATLCl 1/paper/view/45 3/376 (12.02.2012).
 101. Hoffmann W.H., Naumann K., Speckbacher G.: The Effect of Interorganizational Trust on Make-or-Cooperate Decisions: Disentangling Opportunism-Dependent and Opportunism- Independent Effects of Trust. "European Management Review" 2010, Vol. 7.
 102. Hsu S.-H.: Human Capital, Organizational Learning, Network Resources and Organizational Innovativeness. "Total Quality Management" 2007, Vol. 18, No. 9.
 103. Hudson R.: The Learining Economy, the Learning Firm and the Learning Region: A Sympathetic Critique of the Limits to Learning. "European Urban and Regional Studies" 1999, Vol. 6.
 104. Hurmelinna-Laukkanen P., Ritala P., Nätti S.: Management and Orchestration in Emerging Business Nets - the Case of Mobile TV. http://www.impgroup.org/uploads/ papers/7325 .pdf ( 12.12.2010).
 105. Jaakson K., Tamm D., Hämmal G.: Organisational Innovativeness in Estonian Biotechnology Organisations. "Baltic Journal of Management" 2011, Vol. 6, No. 2.
 106. Jagoda H.: Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw - relacje, formy, skutki. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Red. J.L. Czarnota, M. Moszkowicz. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 107. Jarillo J.C.: On Strategie Networks. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, No. 1.
 108. Jasiński B.: Sieci kooperacyjne. W: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii I praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 109. Jędrysik P.: Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 110. Jędrysik P.: Elastyczność organizacji w sieci. W: Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2010.
 111. Kale P., Dyer J.H., Singh H.: Alliance Capability, Stock Market Response and Long-Term Alliance Success: The Role of the Alliance Function. "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 8.
 112. Kamaruddeen A.M., Yusof N.A., Said I.: A Proposed Framework for Measuring Firm Innovativenss in the Housing Industry. "The International Journal of Organizational Innovation" 2009, Vol. 2, No. 2.
 113. Kanter R.M.: Collaborative Advantage: Successful Partnerships Manage the Relationship, Not Just the Deal. "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72.
 114. Kelly K.: Nowe reguły gospodarki. WIG-Press, Warszawa 2001, cyt. za: I. Maj: Wiedza organizacji w sieci a wiedza sieci - podejście systemowe. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 115. Klimas P.: Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 116. Klimas P.: A Critical Literature Review and Research Framework on Organisational Proximity (praca niepublikowana).
 117. Klimas P.: Bliskość organizacyjna - krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej. W: Nowoczesność przemyski i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2011.
 118. Klimas P.: Conceptualization and Operationalization of Organizational Proximity - Theoretical and Empirycal Insights. Paper presented on 14th Euram Conference, Valencia, czerwiec 2014 r. (praca niepublikowana).
 119. Klimas P.: Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 1.
 120. Klimas P.: Kultura organizacyjna sieci innowacji. "Studia Ekonomiczne" 2014 (w druku).
 121. Klimas P.: Network Life Cycle and Anchoring Processes. W: Innovation in Management and Production Engineering. Ed. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 122. Klimas P.: Obszary współdziałania sieciowego w polskim sektorze lotniczym. Zeszyty Naukowe, t. 49, nr 4, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2013.
 123. Klimas P.: Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej. W: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 124. Klimas P.: Organizational Proximity - a Systematic Literature Review. Article presented on Annual Conference EURAM 2012, June 2012 (praca niepublikowana).
 125. Klimas P.: Podział logiczny bliskości. W: Warsztaty doktoranckie' 11. Zarządzanie-Finanse-Ekonomia. Red. J. Harasim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 126. Klimas P.: Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci. "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 3(156).
 127. Klimas P.: Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 141.
 128. Klimas P.: Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności organizacyjnej. W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2013.
 129. Klimas P.: Wymiary bliskości w sieciach innowacji. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4.
 130. Klimas P.: Zastosowanie analizy sieciowej w badaniach kapitału społecznego. W: Społeczne aspekty zarządzania. Red. A. Sankowska, K. Santarek. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 131. Klimas P., Czakon W.: Metodyczne uwarunkowania badań bliskości w sieciach. W: Tendencje w zarządzań i n. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 132. Klimas P., Czakon W.: Teleologiczne uwarunkowania koopetycji. W: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji. Red. F. Sitkiewicz. PTE, Łódź 2012.
 133. Klimas P., Twaróg S.: Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 134. Knoben J., Oerlemans L.A.G.: Proximity and Inter-Organizational Collaboration: A Literature Review. "International Journal of Management Reviews" 2006, Vol. 8.
 135. Kogut B.: Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspecitves. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 9, No. 4.
 136. Kogut B.: The Network as Knowledge: Generative Rules and the Emergence of Structure. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 137. Kogut B., Ragin C.: Exploring Complexity When Diversity Is Limited: Institutional Complementarity in Theories of Rule of Law and National Systems Revisited. "European Management Review" 2006, Vol. 3.
 138. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 139. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa 2008.
 140. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D.: Rozwój teorii organizacji. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 141. Köcker G.M. zu, Svensson K., Szechenyi N.: World Class Clusters. An Attempt to Formulate the Main Criteria of World Class Clusters. http://www.clustercollaboration. eu/documents/10147/18505/World+Class+Clusters.pdf (27.10.2012).
 142. Krupski R.: Ku nowej organizacji przedsiębiorstwa. Inspiracje z sektora high-tech. W: Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2008.
 143. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 144. Krejner-Nowecka A.: Jakość partnerstwa a sukces outsourcing'u w partnerstwie. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 145. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. WN PWN, Warszawa 1999.
 146. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. WN PWN, Warszawa 1994.
 147. Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 148. Laat M. de, Lally V., Lipponen L., Simon R.J.: Investigating Patterns of Interaction in Networked Learning and Computer-Supported Collaborative Learning: A Role for Social Network Analysis. "Computer-Supported Collaborative Learning" 2007, Vol. 2, No. 1, s. 41-59.
 149. Lagendijk A., Lorentzen A.: Proximity, Knowledge and Innovation in Peripheral Regions. On the Intersectionbetween Geographical and Organizational Proximity. "European Planning Studies" 2007, Vol. 15, No. 4.
 150. Lang W.: Knowledge Spillovers in Different Dimensions of Proximity. Regional Study Association International Conference 2005, Dania, Aalborg, http://www.iaw.unibremen.de/downloads/Vortrag-LangProximity.pdf (6.03.2012).
 151. Lemarié S., Mangematin V., Torre A.: Is the Creation and Development of Biotech SMEs Localised? Conclusions Drawn from the French Case. "Small Business Economics" 2001, Vol. 17, No. 1-2.
 152. Levy M., Loebbecke C., Powell P.: SMEs, Co-Opetition and Knowledge Sharing: The Role of Information Systems. "European Journal of Information Systems" 2003, No. 12.
 153. Lewis T.G.: Network Science. Theory and Practice. John Wiley & Sons, New York 2009.
 154. Lichtarski J.: Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw. W: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992.
 155. Lichtarski J.: Umowne formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. W: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992.
 156. Lieberson S.: Limitations in the Application of Non-Parametric Coefficients of Correlation. "American Sociological Review" 1964, Vol. 29, No. 5.
 157. Liebesking J.P., Oliver A.L., Zucker L., Brewer M.: Social Networks, Learning, and Flexibility: Sourcing Scientific Knowledge in New Biotechnology Firms. "Organization Science" 1996, Vol. 7, No. 4.
 158. Lisiecka K., Kostka-Bochenek A.: Case study research jako metoda badań naukowych. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 10.
 159. Lorenzoni G., Lipparini A.: The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: a Longitudinal Study. "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No. 4.
 160. Lynch J.G.: Organizational Flexibility. "Human Resource Planning" 1989, Vol. 12, No. 1.
 161. Łobos K.: Organizacja sieciowa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 162. Macias J.: Innowacje - podstawowy wymiar strategii przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 163. Macias J.: Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 164. Maj I.: Wiedza organizacji w sieci a wiedza sieci - podejście systemowe. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 165. Maliepaard E., Oosterom R.: Geographical Approaches. Death of Distance or Does Proximity Still Matter? Article published on Radboud Universiteit site, Nijmegan 2006, http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/Distance.pdf (21.07.2011).
 166. Maravelakis E., Bilalis N., Antoniadis A., Jones K.A., Moustakis V.: Measuring and Benchmarking the Innovativeness of SMEs: A Three-Dimensional Fuzzy Logic Approach. "Production Planning & Control" 2006, Vol. 17, No. 3.
 167. Markusen A.: Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts. "Economic Geography" 1996, Vol. 72, No. 3.
 168. Maria E. di, Paiola M.: Sense-Based Innovation. W: Managing Networks of Creativity. Eds. F. Belussi, U. Staber. Rontledge Taylor & Francis Group, Oxon 2012.
 169. Marrocu E., Paci R., Usai S.: Proximity, Networks and Knowledge Production in Europe. Social Science Research Network-Working Paper Series November 2011, http://ssrn.com/abstract=l968472 (6.03.2012).
 170. Mattes J.: Dimensions of Proximity and Knowledge Bases Innovation between Spatial and Non-Spatial Factors. "Regional Studies" 2012, Vol. 46.
 171. McPherson, Smith-Lovin L., Cook J.M.: Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. "Annual Review of Sociology" 2001, Vol. 27.
 172. Menzel M.-P.: Dynamic Proximities - Bridging Connective, Cognitive, and Spatial Distances. "Papers In Evolutionary Economic Geography" 2007, No. 08.16, http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg0816.pdf (21.07.2011).
 173. Mikuła B.: Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 174. Mitręga M.: Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 175. Möller K., Rajala A.: Rise of Strategic Nets - New Modes of Value Creation. "Industrial Marketing Management" 2007, Vol. 36.
 176. Möller K., Rajala A., Svahn S.: Strategic Business Nets - Their Type and Management. "Journal of Business Research" 2005, Vol. 58, No. 9.
 177. Monge P.R., White Rothman L., Eisenberg E.M., Miller K.I., Kirste K.K.: The Dynamics of Organizational Proximity. "Management Science" 1985, Vol. 31, No. 9.
 178. Morgan K.: The Exaggerated Death of Geography: Learning, Proximity and Territorial Innovation Systems. "Journal of Economic Geography" 2004, Vol. 4.
 179. Moszkowicz K., Bembenek B.: Strategia rozwoju wiedzy w klastrze. W: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 180. Nadkarni S., Narayanan V.K.: Strategie Schemas, Strategic Flexibility and Firm Performance: The Moderating Role of Industry Clockspeed. "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28.
 181. Newbold P., Carlson W.L., Thorne B.: Statistics for Business and Economics. Sixth Edition. Prentice Hall, New Jersey 2007.
 182. Niemczyk J.: Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 6.
 183. Niemczyk J.: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu. W: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugret, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 184. Niemczyk J.: Wada sieci międzyorganizacyjnych. W: Zarządzanie 6. Wybrane obszary funkcjonalne inwestycji. Red. M. Przybyła. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 185. Niemczyk J.: Zachowania strategiczne przedsiębiorstw działających w klastrach. W: Zarządzanie 5. Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy. Red. M. Przybyła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 186. Niemczyk J.: Zarządzanie sieciami między organizacyjnymi - problemy badawcze. W: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Patrycki. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 187. Niemczyk J., Trzaska P.: Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych. W: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 188. Niosi J., Zhegu M.: Aerospace Clusters: Local or Global Knowledge Spillovers? "Industry and Innovation" 2005, Vol. 12, No. 1.
 189. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 190. Obłój K., Obłój T., Bruton G., Ming L. Ch.: Strategie i praktyki zarządzania firm high- tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
 191. Oerlemans L.A.G., Meeus M.T.H.: Do Organizational and Spatial Proximity Impact on Firm Performance? "Regional Studies" 2005, Vol. 39.1.
 192. Oerlemans L.A.G., Meeus M.T.H., Boekema F.W.M.: On the Spatial Embeddedness of Innovation Networks: An Exploration of the Proximity Effect. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 2001, Vol. 22, No. 1.
 193. Park S.H.: Managing an Interorganizational Network: A Framework of the Institutional Mechnism for Network Control. "Organization Studies" 1996, Vol. 17, No. 5.
 194. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 195. Perechuda K.: Dylematy metodologii badań przedsiębiorstw sieciowych jako bytów organizacyjnych nowego typu. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 196. Perechuda K.: Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5.
 197. Perechuda K., Kowalewski M.: Metodologiczne problemy wyceny wartości sieci gospodarczych opierających się na wiedzy. W: Podejście procesowe w organizacjach. Red. S. Nowosielski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 198. Perri G., Goodwin N., Peck E., Freeman T.: Managing Networks of Twenty-First Century Organizations. Palgrave Macmillan, Hampshire 2006.
 199. Peterson R.A.: A Meta-Analysis of Cronbach's Coefficient Alpha. "Journal of Consumer Research" 1994, Vol. 21, No. 2.
 200. Petruzzelli A.M.: Proximity and Knowledge Gatekeepers: The Case of the Polytechnic University of Turin. "Journal of Knowledge Management" 2008, Vol. 12, No. 5.
 201. Petruzzelli A.M., Albino V., Carbonara N.: External Knowledge Sources and Proximity. "Journal of Knowledge Management" 2009, Vol. 13, No. 5.
 202. Petruzzelli A.M., Albino V., Carbonara N.: Technology Districts: Proximity and Knowledge Access. "Journal of Knowledge Management" 2007, Vol. 11, No. 5.
 203. Piekarczyk A., Zimniewicz K.: Myślenie sieciowe. W teorii i praktyce. PWE, Warszawa 2010.
 204. Pietruszka-Ortyl A.: Organizacja sieciowa. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 205. Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D.: Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence. "International Journal of Management Reviews" 2004, Vol. 5, No. 3-4.
 206. Pomykalski A.: Struktury sieciowe jako czynnik sukcesu organizacji. W: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 207. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 208. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 209. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
 210. Powell W.W.: Learning from Collaboration: Knowledge and Networks in the Biotechnology and Pharmaceutical Industries. "California Managenemt Review" 1998, Vol. 40, No. 3.
 211. Powell W.W.: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. "Research in Organizational Behavior" 1990, Vol. 12.
 212. Powell W.W., Koputt K.W., Smith-Doerr L.: Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation in Biotechnology. "Administrative Science Quarterly" 1996, Vol. 40, No. 1.
 213. Prell Ch., Hubacek K., Reed M.: Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. "Society & Natural Resources: An International Journal" 2009, Vol. 22, No. 6.
 214. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 215. Propris L. de: Types of Innovation and Inter-Firm Co-Operation. "Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal" 2002, Vol. 14, No. 4.
 216. Rallet A., Torre A.: Is Geographical Proximity Necessary in the Innovation Networks in the Era of Global Economy. "GeoJournal" 1999, Vol. 49, No. 4.
 217. Rank Ch., Rank O., Wald A.: Integrated Versus Core-Periphery Structures in Regional Biotechnology Networks. "European Management Journal" 2006, Vol. 24, No. 1.
 218. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Red. T. Baczko. INE PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
 219. Ratajczak-Mrozek M.: Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 220. Reagans R., McEvily B.: Network Structure and Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range. "Administrative Science Quarterly" 2003, Vol. 48.
 221. Reffay C., Chanier T.: How Social Network Analysis Can Help to Measure Cohesion in Collaborative Distance-Learning. W: Designing for Change in Networked Learning Environments. Proceedings of the International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Eds. B. Wasson, S. Ludvigsen, U. Hoppe. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 222. Rice R.E., Aydin C.: Attitudes toward New Organizational Technology: Network Proximity as a Mechanism for Social Information Processing. "Administrative Science Quarterly" 1991, Vol. 36.
 223. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 224. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 225. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 226. Romanowska M.: Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 227. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2009.
 228. Romijn H., Albu M.: Innovation, Networking and Proximity: Lessons from Small High Technology Firms in the UK. "Policy Review Section" 2002, Vol. 36, No. 1.
 229. Rothwell R.: Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s. "R&D Management" 1992, Vol. 22, No. 3.
 230. Rothwell R.: Towards the Fifth-Generation Innovation Process. "International Marketing Review" 1994, Vol. 11, No. 1.
 231. Rubio A., Aragon A.: SMEs Competitive Behavior: Strategic Resources and Strategies. "Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management" 2009, Vol. 7, No. 3.
 232. Sage Handbook of Social Network Analysis. Eds. J. Scott, P.J. Carrington. Sage, London 2012.
 233. Santamaria L., Surroca J.: Matching the Goals and Impacts of R&D Collaboration. "European Management Review" 2011, Vol. 8.
 234. Schmitz H., Musyck B.: Industrial Districts in Europe: Policy Lessons for Developing Countries? "World Development" 1994, Vol. 22, No. 6.
 235. Sekaran U., Bougie R.: Research Methods for Business. A Skill-Building Approach. John Wiley & Sons, West Sussex, United Kingdom 2010.
 236. Shah S., Corley K.: Building Better Theories by Bridging the Qualitative-Quantitative Divide. "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, No. 8.
 237. Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 238. Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. WN PWN, Warszawa 2009.
 239. Sivadas E., Dwyer F.R.: An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes. "Journal of Marketing" 2000, Vol. 64, No. 1.
 240. Skalik J.: Regionalny system zarządzania innowacjami jako źródło wzmocnienia strategicznego małych i średnich przedsiębiorstw. W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. Red. M. Moszkowicz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 241. Skrzypek E., Hofman M.: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 242. Skurzyńska-Sikora U.: Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM. "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 3.
 243. Sokołowska A.: Organizacja sieciowa - cechy, przestrzeń gospodarcza, problemy metodologii badań. W: Modele i metody. Zarządzanie informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 244. Sorenson O., Rivkin J.W., Fleming L.: Complexity, Networks and Knowledge Flow. "Research Policy" 2006, Vol. 35, No. 7.
 245. Spieth P., Clauss T., Landsperger J.: Managing Innovation Networks in the Engineering Industry: Moderating Effects of Spatial Proximity. DIME-DRUID Academy, 2011, www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5028&cf (11.01.2012).
 246. Sroka W.: Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów - analiza porównawcza. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 1.
 247. Sroka W.: Pomiar efektywności sieci aliansów - możliwe podejścia. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 1.
 248. Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego paradygmatu zarządzania strategicznego. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. Red. J. Rokita, W. Grudzewski. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007.
 249. Stake R.E.: Jakościowe studium przypadku. W: Metody badań jakościowych. Tom 1. Red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln. WN PWN, Warszawa 2009.
 250. Stańczyk-Hugiet E.: Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 5.
 251. Stańczyk-Hugiet E.: W poszukiwaniu renty... "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
 252. Stańczyk-Hugiet E., Sus A.: Konsekwencje przynależności do sieci. W: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 253. Staropoli C.: Cooperation in R&D in the Pharmaceutical Industry - the Network as an Organizational Innovation Governing Technological Innovation. "Technovation" 1998, Vol. 18, No. 1.
 254. Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Red. S. Bedyńska, A. Brzezicka. Academica, Warszawa 2007.
 255. Stawasz E.: Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Łódź 2010.
 256. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora, Toruń 2007.
 257. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo - kilka kontrowersji. W: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 258. Sulejewicz A.: Współpraca konkurencyjna w świetle teorii gier. SGH, Warszawa 1994.
 259. Teece D., Pisano G., Shuen A.: Dynamie Capabilities and Strategie Management. "Strategie Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 260. Thatte A.A., Muhammed S., Agrawa V.: Effect of Information Sharing and Time-To- Market Capability of a Firm. "Review of Business Research" 2008, Vol. 8, No. 2.
 261. Tidd J.: A Review of Innovation Models. Imperial College, London 2006.
 262. Torre A.: On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission. "Regional Studies" 2008, Vol. 42.6.
 263. Torre A., Gilly J.-P.: On the Analytical Dimension of Proximity Dynamics. "Regional Studies" 2000, Vol. 34.
 264. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855.
 265. Uzunidis D.: Proximity and Innovative Milieu, http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/ uploads/2008/05/seattledu.pdf (6.03.2012).
 266. Uzzi B.: Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of. Embeddedness. "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42, No. 1.
 267. Valencia J.C.N., Valle R.S., Jimenez D.J.: Organizational Culture as Determinant of Product Innovation. "European Journal of Innovation Management" 2010, Vol. 13, No. 4.
 268. Vicente J., Pria Y.D., Suire R.: The Ambivalent Role of Mimetic Behaviors in Proximity Dynamics: Evidences on the French 'Silicon Sentier'. http://perso.univrennes 1.fr/raphael.suire/vicente_ dip suire.pdf(21.07.2011).
 269. Wang C.L., Ahmed P.K.: The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. "European Journal of Innovation Management" 2004, Vol. 7, No. 4.
 270. Wang X., Li J.Z.: Innovation Network in Harvest. "Proceedings of the First International Conference on Technology Innovation, Risk Management and Supply Chain Management" 2007, Vol. 1-2.
 271. Węziak-Białowolska D.: Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 16, Warszawa 2011.
 272. Witkowski J.: Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem między teorią a praktyką. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 273. Yin R.K.: Case Study Research. Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks 1984.
 274. Zeller Ch.: North Atlantic Innovative Relations of Swiss Pharmaceuticals and the Proximities with Regional Biotech Areas. "Economic Geography" 2004, Vol. 80, No. 1.
 275. Zhou K.Z., Wu F.: Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation. "Strategic Management Journal" 2010, Vol. 31.
 276. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.
 277. Ziembiński Z.: Logika praktyczna. WN PWN, Warszawa 1997.
 278. Zimniewicz K.: Hipotezy i ich sprawdzalność w naukach o zarządzaniu. W: Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty, metody, zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 279. Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China: http://www.stats.gov.cn.
 280. Dolina Lotnicza: http://www.dolinalotnicza.pl.
 281. European Aviation Safety Agency: http://easa.europa.eu.
 282. European Institute for Advanced Studies in Management: http://www.eiasm.org.
 283. Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl.
 284. Komisja Europejska: http://ec.europa.eu.
 285. Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl.
 286. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: http://www.oecd.org.
 287. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: http://www.paiz.gov.pl.
 288. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl.
 289. Portal Aviation: http:// www.aviation.net.pl.
 290. Portal Dla Pilota: http:// www.dlapilota.pl.
 291. Portal Innowacji: http://www.pi.gov.pl.
 292. Portal Lotnictwa: http://www.lotnictwo.net.pl.
 293. Portal Lotnicza Polska: http:// www.lotniczapolska.pl.
 294. Portal Samoloty: http:// www.samoloty.pl.
 295. Projekt Europe INNOVA: http://www.europe-innova.eu.
 296. Projekt FRIDA http://www.fridaproject.eu.
 297. Projekt PRO INNO Europe: http://www.proinno-europe.eu.
 298. Slownikjęzyka polskiego PWN: http://www.sjp.pwn.pl.
 299. Urząd Lotnictwa Cywilnego: http://www.ulc.gov.pl.
 300. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 301. Wizualizacja-http ://tagcrowd .com/.
 302. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Unii Europejskiej: http://cordis. europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu