BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 217 s., bibliogr. 293 poz.
Słowa kluczowe
e-usługi, Internet
e-services, Internet
Abstrakt
Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków i tabel. W rozdziale pierwszym omówiono problemy terminologiczne związane z rynkiem e-usług - pojęcie, strukturę i cechy rynku e-usług. Scharakteryzowano w nim szczegółowo poszczególne rodzaje e-usług, wskazując na główne kryterium ich wyodrębnienia oraz omówiono podmioty rynku e-usług. W rozdziale tym podjęto także rozważania na temat kształtowania się równowagi na rynku e-usług. W rozdziale drugim podjęto próbę charakterystyki rynku e-usług w Polsce na początku XXI wieku. Dokonano tutaj krótkiej charakterystyki Internetu jako miejsca świadczenia e-usług. W oparciu o dane wtórne przedstawiono warunki funkcjonowania podmiotów podaży na rynku e-usług oraz czynniki wpływające na popyt na te usługi. Rozdział zawiera także próbę określenia struktury podmiotowej rynku e-usług, w tym dynamiki liczby podmiotów na rynku. Rozdział trzeci dotyczy metodycznych aspektów badania rynku e-usług. Zaprezentowano tutaj dostępne źródła informacji na temat rynku e-usług oraz omówiono metody i techniki gromadzenia informacji o rynku. W rozdziale zaprezentowano także metodykę i organizację zrealizowanych na potrzeby pracy badań bezpośrednich oraz podstawowe charaktery styki prób badawczych. Rozdział czwarty zawiera wyniki badań bezpośrednich zrealizowanych wśród usługodawców i usługobiorców. Scharakteryzowano w nim ofertę poda- żową e-usług, proces świadczenia e-usług (w trzech głównych etapach) i zaprezentowano czynniki sprzyjające rozwojowi oraz bariery rozwoju podaży na rynku e-usług. Dalsza część rozdziału obejmuje wyniki badań konsumentów, w tym profil usługobiorców, analizę zapotrzebowania konsumentów na e-usługi oraz analizę wydatków na nie. Ostatni rozdział jest próbą modelowego ujęcia funkcjonowania rynku e-usług w Polsce. Zawarto w nim opisowe modele rynku e-usług przygotowane w oparciu o cykl życia rynku. Rozdział kończą rozważania na temat rozwoju rynku w perspektywie 2020 roku, przygotowane między innymi w oparciu o wyniki badań ekspertów. W zakończeniu pracy przedstawiono główne wnioski z przeprowadzonej dedukcji, określono stopień realizacji postawionych celów oraz dokonano weryfikacji hipotez badawczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Kumar V., Day G.S.: Marketing Research. Wiley, USA 2007.
 2. Adamczyk J., Gembarowski M., Kandefer M.: Internet na usługach marketingu. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2004.
 3. Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. TNOiK, Toruń 2008.
 4. Aldrige A.: Rynek. SIC, Warszawa 2006.
 5. Analiza i funkcjonowanie rynku. Red. J. Perenc. US, Szczecin 1998.
 6. Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 7. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Red. S. Mynarski. AE, Kraków 1995.
 8. Andrykiewicz-Feczko Z.: Społeczne uwarunkowania zachowania konsumenta na rynku. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994.
 9. Apanowicz J.: Metodologia nauk. TNOiK, Toruń 2003.
 10. Apanowicz J.: Metodologia ogólna. Bernardinum, Gdynia 2002.
 11. Arendt Ł.: Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. IPiSS, Warszawa 2009.
 12. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Badania marketingowe w Internecie. Red. K. Karcz i A. Bajdak. AE, Katowice 2005.
 14. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2002.
 15. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 17. Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
 18. Baines P., Chansarkar B.: Introducing Marketing Research. Wiley, New York 2002.
 19. Bajdak A.: Uwarunkowania wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2003.
 20. Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz. PWE, Warszawa 2005.
 21. Bartel Z.: Ekonometryczna analiza rynku. PWN, Warszawa 1962.
 22. Batagan L., Pocovnicu A., Capisizu S.: E-service Quality. Management. "Journal of Applied Quantitative Methods" 2009, Vol. 4.
 23. Benicewicz-Miazga A.: E-Business w Internecie i multimediach. Mikom, Warszawa 2003.
 24. Beverungen D., Knackstedt R., Winkelman A.: Identifying e-Service Potential form Business Process Models - A Theory Nexus Approach. "e-Service Journal" 2011, Vol. 8.
 25. Binda J.: Rynek usług w e-biznesie. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2003.
 26. Blattberg R.C., Kim B.-D., Neslin S.A.: Database Marketing. Analyzing and Managing Customers. Springer, Pennsylvania 2008.
 27. Borcuch A.: Bankowość elektroniczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2011.
 28. Borcuch A.: Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce. CeDeWu, Warszawa 2010.
 29. Borucki A.: E-biznes. Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
 30. Boyer K.K., Hallowell R., Roth A.V.: E-services. Operations strategy. "Journal of Operations Management" 2002, Vol. 20.
 31. Budziewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A.: E-administracja w Polsce. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 88.
 32. Budżety gospodarstw domowych z lat 1999-2012. GUS, Warszawa.
 33. Budziewicz-Guźlecka A.: Wpływ rozwoju e-usług na społeczeństwo informacyjne w Polsce. W: Fenomen Internetu. Tom II. Red. A. Szewczyk i E. Krok. US, Szczecin 2008.
 34. Budziewicz-Guźlecka A.: Zmiany na rynku e-usług i ich wpływ na społeczeństwo informacyjne w Polsce. W: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, nr 20, tom I.
 35. Buhalis D.: eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Prentice Hall, London 2003.
 36. Butrym B., Małachowski A.: Podstawowe dane statystyczne polskiego rynku e-finansów. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 58.
 37. Całe życie w Sieci. Red. B. Szmigielska. UJ, Kraków 2008.
 38. Castells M.: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Rebis, Poznań 2003.
 39. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Wydawmictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 40. Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Johnston K., Mayer R.: Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall, Marlow 2006.
 41. Chaudhury A., Kuilboer J-P.: E-Business and e-Commerce Infrastructure. Technologies Supporting the e-Business Initiative. McGraw-Hill, New York 2002.
 42. Chmielarz W.: Systemy biznesu elektronicznego. Difin, Warszawa 2007.
 43. Chodorek A., Chodorek R., Pach A.: Dystrybucja danych w sieci Internet. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawka 2007.
 44. Ciepielewska B.: Proste metody ekonometrycznej analizy rynku. AE, Katowice 1974.
 45. Clarce A.: E-learning nauka na odległość. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
 46. Cyrek M.: Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 47. Czaplewski M.: E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. PTE, Szczecin 2007.
 48. Czarkowski J.J.: E-learning dla dorosłych. Difin, Warszawa 2012.
 49. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W.: Marketing usług. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2012.
 50. Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek L: Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Difin, Warszawa 2010.
 51. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A.: E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa 2009.
 52. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.: Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Difin, Warszawa 2010.
 53. Dąbrowska A., Radziukiewicz M., Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A.: Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości. IBRKK, Warszawa 2011.
 54. Dąbrowska A.: E-usługi wyzwaniem dla firm i konsumentów. W: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, nr 20, tom I.
 55. Dąbrowska A.: Konsument jako uczestnik rynku usług. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr 73.
 56. Dąbrowska A.: Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników badań). W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 55.
 57. Dąbrowska A.: Rozwój rynku usług w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. SGH, Warszawa 2008.
 58. Daszkowska M., Senyszyn J.: Elementy teorii konsumpcji. UG, Gdańsk 1994.
 59. Daszkowska M.: Tożsamość w usługach. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 3.
 60. Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 61. Duliniec E.: Badania marketingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1994.
 62. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), art. 17.
 63. E-administracja w Polsce. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, b.d.
 64. E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady. Red. M. Olszański, K. Piech. PARP, Warszawa 2012.
 65. E-biznes. Sieci komputerowe i technologie internetowe. Tom 1. Red. T. Wieczorek. WSB, Dąbrowa Górnicza 2003.
 66. E-commerce and development report. United Nations Conference on Trade and Development. United Nations, New York and Geneva 2002.
 67. Ekonomika usług. Przewodnik terminologiczny. Red. A. Styś. AE, Wrocław 1991.
 68. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008. Red. M. Krasko. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 69. E-services. New Directions in Theory and Practice. Red. R.T. Rust, P.K. Kannan. Sharpe Inc., New York 2002.
 70. Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008. Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 71. Fabiunke H., Fischer H., Jäger J., Köppert W.: Badania ankietowe popytu konsumpcyjnego. PWE, Warszawa 1976.
 72. Felski M., Gudzbeler P., Kamińska E., Pietnoczka A.: Informatyzacja usług (e-urząd). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.
 73. Filipiak B., Panasiuk A.: Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 74. Filipiak B., Panasiuk A.: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 75. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J.: Service Management. Operation, Strategy, Information Technology. McGraw-Hill, New York 2004.
 76. Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J.: Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług. PARP, Warszawa 2009.
 77. Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J.: E-usługi - definicja i przykłady. PARP, Warszawa 2009.
 78. Frąckiewicz E.: Marketing internetowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 79. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 80. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1998.
 81. Gay R., Charlesworth A., Esen R.: Online Marketing. A Customer-Led Approach. Oxford, New York 2007.
 82. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 83. Gilmore A.: Usługi. Marketing i zarządzanie. PWE, Warszawa 2006.
 84. Glapiński A.: Spór o ekonomiczne instrumentarium wspierania aktywności gospodarczej. W: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce. SGH, Warszawa 2003.
 85. Gliński J., Nowaczek K.: Analiza komparatywna metod estymacji parametrów funkcji Tornquista. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, nr 2.
 86. Golik-Górecka G.: Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych oraz planowaniu i tworzeniu produktu i ich cen. W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II. UG, Sopot 2003.
 87. Gonciarski W.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach postindustrialnych. W: Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej. Red. K. Piotrkowski i M. Świątkowski. Wydawnictwo Almamer WSE, Warszawa 2009.
 88. Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym. Red. J. Winiarski. UG, Gdańsk 2010.
 89. Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 90. Gregor B., Stawiszyński M.: Internet w badaniach marketingowych. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2003.
 91. Grobler A.: Metodologia nauk. Aureus-Znak, Kraków 2008.
 92. Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W.: Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych. UŁ, Łódź 2009.
 93. Hackley Ch.: Doing Research Project in Marketing Managament and Consumer Research. Routledge, London-New York 2003.
 94. Henten A.: Services, e-services and nonservices. W: A. Scupola: Cases on Managing E-Services. Idea Group Publishing, London 2008.
 95. Hoffman K.D., Bateson J.E.G.: Services Marketing. Concepts. Strategies & Cases. Thompson South-Western, USA 2007.
 96. Hollins B., Shinkins S.: Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie. PWE, Warszawa 2009.
 97. Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 98. Innowacje w sektorze usług. Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Warszawa 2010.
 99. Innowacyjne usługi banku. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 100. Internet Standard. e-Commerce 2012. International Data Group Poland SA, Warszawa 2012.
 101. Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 102. Jaciow M., Kucia M.: Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line? - dylematy badacza. W: Badania marketingowe. Nowe wyzwania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. UE, Wrocław 2010.
 103. Jaciow M., Wolny R.: E-consumer In Poland. Behaviours & Typology. CBIE UE, Katowice 2011.
 104. Jaciow M., Wolny R. : Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Onepress, Gliwice 2011.
 105. Januła E., Truś T.: Gospodarka elektroniczna. Difin, Warszawa 2010.
 106. Järvinen R., Lehtinen U.: Services, e-Services and e-Service Innovations - Combination of Theoretical and Practical Knowledge. Frontiers of E-business Research. University of Technology and University of Tampere, Tampere 2004.
 107. Jelassi T., Anders A.: Strategies for e-business. Creating Value through Electronic and Mobile Commerce. Prentice Hall, Harlow 2005.
 108. (Kon)teksty kultury medialnej. Analiza i interpretacje. Tom I. Red. M. Sokołowski. Algraf, Olsztyn 2007.
 109. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.
 110. Kaczmarczyk S.: Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 111. Kaden R.J.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008.
 112. Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997.
 113. Karcz K., Bajdak A.: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Red. B. Gregor. UŁ, Łódź 2004.
 114. Karcz K.: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
 115. Kare-Silver M. De: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu. PWE, Warszawa 2002.
 116. Kazanowski D.: Nowy marketing w Internecie. Difin, Warszawa 2007.
 117. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2001.
 118. Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). CBiE AE, Katowice 1998.
 119. Kędzior Z.: Gospodarstwa domowe - podmiot gospodarujący. IRWiK, Warszawa 1992.
 120. Kędzior Z.: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty. CBiE AE, Katowice 1997.
 121. Kisielnicki J.: Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W: Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki. UW, Warszawa 2009.
 122. Kłosiński K.A., Masłowski A.: Globalizacja sektora usług w Polsce. PWE, Warszawa 2005.
 123. Kłosiński K.A.: Światowy rynek usług w początkach XXI wieku. PWE, Warszawa 2011.
 124. Kolny B., Kucia M., Stolecka A.: Produkty i marki w opinii e-konsumentów. OnePress, Gliwice 2011.
 125. Komor M.: Rozwój i perspektywy e-commerce w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W: Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. CBiE AE, Katowice 2003.
 126. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 127. Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. E-zachowania. "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik 2011.
 128. Kossecki P.: Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie Internetu. PWSTviT, Łódź 2011.
 129. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 130. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 131. Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U.: Rynek pracy w teorii i praktyce. AE, Katowice 1998.
 132. Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych tynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław 1998.
 133. Kramer J.: Rynek jako przedmiot badań. AE, Katowice 1995.
 134. Krzyżanowska M.: Badania jakościowe w procesie poznania naukowego marketingu. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. PWE, Warszawa 2009.
 135. Kucia M., Wolny R.: Konsument w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak i E. Ziemba. UE, Katowice 2010.
 136. Kuciński K.: Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.
 137. Łakomy M.: Rynek. Istota i geneza. Maternus Media, Kraków 2009.
 138. Lange O.: Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1978.
 139. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 140. Leksykon sfery spożycia. Terminologia i metodyka badań. Red. H. Szulce. PTE, Poznań 1988.
 141. Leksykon zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 142. Liang Te-Hsin: The Awareness and Want Matrix with Adoption Gap Ratio Analysis for e-Service Diffusion Effect. "Cyberpsychology, Behavior and Social Networking" 2011, Vol. 14, No. 3.
 143. Lovelock C.H.: Services marketing. Prentice Hall International, London 1996.
 144. Lovelock C., Witz J.: Services marketing. People, Technology, Strategy. Pearson, New Jersey 2011.
 145. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 146. Maciejewski G.: Ryzyko konsumenta w Internecie. "Handel Wewnętrzny" wrzesień- październik 2011, cz. 3.
 147. Mącik R.: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych. UMCS, Lublin 2005.
 148. Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 149. Malhotra N.K.: Marketing Research. An Applied Orientation. Prentice Hall, New Jersey 2010.
 150. Mann Ch., Stewart F.: Internet Communications and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online. Sage, Singapore 2009.
 151. Marketing usług. Red. A. Styś. PWE, Warszawa 2003.
 152. Masłowski A.: Produktywność i wynagrodzenia w sektorze usług. "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5.
 153. Matysiewicz J., Smyczek S.: Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Placet, Warszawa 2012.
 154. Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 155. Mazurek G.: Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Poltext, Warszawa 2012.
 156. Michalak A.: Komunikacja w systemach e-learningowych. W: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2008.
 157. Michałowski A.: Środowisko wirtualnego klienta. AE, Wrocław 2005.
 158. Michniewicz I.: CATI - Badania telefoniczne wspomagane komputerowo. Możliwości, zastosowania, ograniczenia. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2003.
 159. Mikuś J.: Prognozowanie w badaniach marketingowych. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 160. Mirecka E.: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji. WSiP, Warszawa 2003.
 161. Monarcha-Matlak A.: E-learning w administracji publicznej. W: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług. Red. G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 162. Morris M., West S.: E-biznes. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 163. Mynarski S.: Cybernetyczne aspekty analizy rynku. PWN, Warszawa 1973.
 164. Mynarski S.: Analiza rynku. Makromechanizmy. AE, Kraków 2000.
 165. Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków 1995.
 166. Mynarski S.: Modelowanie tynku w ujęciu systemowym. PWN, Warszawa 1982.
 167. Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Red. K. Śliwińska, M. Pacut. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 168. Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1996.
 169. Naumowicz K.: Usługi. Zagadnienia ogólne. US, Szczecin 1992.
 170. Nessim H., Dodge M.R.: Kształtowanie cen. Strategie i procedury. PWE, Warszawa 1997.
 171. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 1996.
 172. Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe w Internecie - uzasadniony sceptycyzm. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
 173. Nikodemska-Wołowik A.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 174. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 175. Olszak C.M., Ziemba E., Żelazny R.: Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak i E. Ziemba. UE, Katowice 2010.
 176. Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Red. N. Łapińska-Sobczak. UŁ, Łódź 1998.
 177. Ordyński T.: Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie. US, Szczecin 2007.
 178. Pastuszek Z.: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie. Placet, Warszawa 2007.
 179. Pawlicz A.: E-turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 180. Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966.
 181. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 182. Penkowska G.: Meandry e-learningu. Difin, Warszawa 2010.
 183. Piaf D.: Badania rynku. BC.edu, Warszawa 2010.
 184. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. Idee. Zastosowania. PWE, Warszawa 1994.
 185. Pluta-Olearnik M.: Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. PWE, Warszawa 2006.
 186. Podgórski R.A.: Metodologia badań socjologicznych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2007.
 187. Polacy na zakupach w Internecie. UOKiK, Warszawa 2008.
 188. Polski internet 2008-2009. Gemius, Warszawa 2009.
 189. Portale medyczne i zdrowie. Gemius, Warszawa 2004.
 190. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 191. Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 192. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Nowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 193. Prokopiuk J., Pachnowska B.: Rozwój technologii informatycznych a zmiany w projektowaniu i prowadzeniu badań marketingowych. W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2006.
 194. Prosumenci w polskim Internecie. Gemius, Warszawa 2008.
 195. Raport eHandel Polska 2012.
 196. Raport: Usługi w Polsce 2008-2010. IBRKK, Warszawa 2011.
 197. Riedl Ch., Leimeister J.M., Krcmar H.: Why e-Service Development is Different. "e-Service Journal" 2011, Vol. 8.
 198. Roczniki Demograficzne z lat 1998-2011. GUS, Warszawa.
 199. Roczniki Statystyczne z lat 1999-2011. GUS, Warszawa.
 200. Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 1998.
 201. Rogoziński K.: Usługi rynkowe. AE, Poznań 2000.
 202. Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 203. Rynek usług ubezpieczeniowych. Red. J. Perenc. US, Szczecin 2004.
 204. Sacha K.: E-administracja - usługi i technologia. W: Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce. Red. W. Chmielarz i T. Parys. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Business Centre Club, Warszawa 2007.
 205. Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. AE, Kraków 1998.
 206. Schmidt M.J., Hollensen S.: Marketing Research. An International Approach. Prentice Hall, Glasgow 2006.
 207. Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawmictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 208. Silverman D.: Qualitative Research. Theory, Method and Practice. Sage, London 2006.
 209. Smith S.M., Albaum G.S.: Fundamentals of Marketing Research. Sage Publications, California 2005.
 210. Smyczek S.: Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. AE, Katowice 2007.
 211. Sobocińska M.: Badania jakościowa on-line. W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II. UG, Sopot 2003.
 212. Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 213. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011. GUS, Warszawa 2012.
 214. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. GUS, Warszawa 2012.
 215. Społeczeństwo informacyjne. Red. J. Papińska-Kacperek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 216. Społeczna przestrzeń Internetu. Red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak. Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2006.
 217. Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 218. Stempankowski Z.: Administracja elektroniczna. W: Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju. Red. A. Szewczyk. Difin, Warszawa 2007.
 219. Strategie i modele gospodarski elektronicznej. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 220. Styś A., Olearnik J.: Ekonomika i organizacja usług. PWE, Warszawa 1985.
 221. Styś A.: Rynek usług w ujęciu przestrzennym. Instytut Resortowo-Uczelniany Handlu i Usług AE, Instytut Handlu Wewnętrznego, Wrocław-Warszawa 1975.
 222. Sukiennik P.: E-ubezpieczenia. Szanse i zagrożenia. Zeszyty Dziennika Ubezpieczeniowego. Ogma, Warszawa 2003.
 223. Świecka B.: Detaliczna bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2007.
 224. Świerczyńska-Kaczor U.: E-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej. Difin, Warszawa 2012.
 225. Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Red. C.M. Olszak. AE, Katowice 2004.
 226. Szabłowski S.: E-learning dla nauczycieli. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2009.
 227. Szapiro T., Ciemniak R.: Internet - nowa strategia firmy. Difin, Warszawa 1999.
 228. Szopiński T.: E-konsument na rynku usług. CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 229. Szpringer W.: E-commerce. E-banking. Wyzwania, globalizacja. Difin, Warszawa 2002.
 230. Szpringer W.: Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu. Difin, Warszawa 2005.
 231. Szpunar M.: Internet w procesie realizacji badań. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 232. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004.
 233. Sztoff W.: Modelowanie i filozofia. PWN, Warszawa 1973.
 234. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1999.
 235. Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu. Exit, Warszawa 2002.
 236. Threlfall K.D.: Using focus groups as a consumer research tool. "Journal of Marketing Practice" 1999, Vol. 5.
 237. Toffler A.: Trzecia fala. Kurpisz SA, Poznań 2006.
 238. Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999. Red. K. Rogoziński. Zeszyty Naukowe nr 9. AE, Poznań 2001.
 239. Tsou H.T., Hsu H.Y.: e-Service Innovation within Open Innovation Networks. World Academy of Science, Engineering and Technology 2011.
 240. Usługi w gospodarce rynkowej. Red. I. Rudawska. PWE, Warszawa 2009.
 241. Usługi. Leksykon terminologiczno-metodyczny. Red. A. Styś. PTE, Wrocław 1989.
 242. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 243. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 244. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 245. Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
 246. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o elektronicznych usługach płatniczych.
 247. Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 248. Wellner A.S.: The new science of focus groups. "American Demographics" 2003, No. 2.
 249. Weltrowska-Jęch J.: Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce. W: Przemiany w sferze usług w Polsce. Red. J. Dominiak. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 250. Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 251. Wilson A., Zeithaml V.A., Bitner M.J., Gremler D.D.: Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill, New York 2008.
 252. Windham L., Orton K.: Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów. CeDeWu, Warszawa 2001.
 253. Witkowska J.: Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych. TNOiK, Toruń 2008.
 254. Wójcicki R.: Metodologia formalna nauk empirycznych. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Ossolineum, Wrocław 1974.
 255. Wolny R.: Dochody i wydatki polskich e-konsumentów (analiza porównawcza). "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik 2011, cz. 3.
 256. Wolny R.: E-usługi jako przedmiot badań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 95, s. 81.
 257. Wolny R.: Metody ilościowe w badaniach rynku. AE, Katowice 2009.
 258. Wolny R.: Zastosowanie funkcji nieliniowych w modelowaniu popytu na usługi. W: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji. Red. K. Mazurek-Łopacińska. PWE, Warszawa 2008.
 259. Wróbel A.: Międzynarodowa wymiana usług. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 260. Wrzosek W.: Badanie i kształtowanie rynku. PWE, Warszawa 1989.
 261. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 262. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 roku. GUS, Warszawa 2005.
 263. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2005-2011. GUS, Warszawa 2012.
 264. Wykorzystanie wzornictwa usług w polskich przedsiębiorstwach. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2011.
 265. Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce. Ministerstwo Gospodarki i Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2011.
 266. Young L.: From Products to Services. Insights and Experience from Companies which have Embraced the Service Economy. J. Whiley & Sons Ltd, Cornwall 2008.
 267. Żabińska T.: Internetowe biura podróży., Nowe podmioty na rynku usług turystycznych i e-marketingu. W: Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska i L. Żabiński. AE, Katowice 2007.
 268. Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Strategie gospodarki elektronicznej. Red. E. Miłosz i J. Smołka. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2011.
 269. Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej. Red. W. Gonciarski. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2010.
 270. Zawojski P.: Cyberkultura. Poltext, Katowice 2010.
 271. www.ankieter.pl
 272. www.ankietka.pl
 273. www.apian.net
 274. www.e-ankieta.pl
 275. www.ebadania.pl
 276. www.egov.pl
 277. www.encyklopedia.pvvn.pl
 278. www.gik.pl
 279. www.groupquality.com
 280. www. inquisite.com
 281. www.mg.gov.pl
 282. www.mgip.gov.pl
 283. www.millwardbrown.com
 284. www.parp.gov.pl
 285. www.pbi.org.pl
 286. www.perseus.com
 287. www.pwn.pl
 288. www.sklepy24.pl
 289. www.stat.gov.pl
 290. www.stellarsurvey.com
 291. www.surveymonkey.com
 292. www.surveysystem.com/online-interviewing-cati.htm
 293. www.webankieta.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu