BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ścieżki twórczych karier a realizowana strategia personalna uczelni
Creative Career Paths and College Personnel Strategies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 43-56, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Strategia personalna, Pracownicy naukowi, Szkolnictwo wyższe, Kapitał ludzki
Professional career, Personnal strategy, Academic staff, Higher education, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest opracowanie i weryfikacja wartości aplikacyjnej zaproponowanej typologii twórczych ścieżek karier pracowników uczelni. Dalszy cel to określenie - w oparciu o analizę danych biografii zawodowych - częstości występowania poszczególnych "wzorów" karier oraz ustalenie powiązań pomiędzy tymi "wzorami" a wybranymi kryteriami jawnymi twórczości. Realizacja powyższych celów pozwoli zweryfikować hipotezę dotyczącą możliwości i granic wnioskowania o rodzaju strategii personalnej na podstawie identyfikacji trajektorii karier pracowników. Opracowanie zorientowane jest ponadto na określenie wartości (generowanych przez) pracowników w zależności od tempa ich kariery. Zastosowano następujące metody badawcze: krytyczne studium literatury przedmiotu, analiza danych biografii zawodowych, zastosowanie metody zdyskontowanych strumieni przepływów gotówkowych dla dwóch typów karier. (abstrakt oryginalny)

The aim of these deliberations is the formulation and verification of the application value of the typology of college employee creative career paths. A further aim is to define, on the basis of biographical career data, the occurrence frequency of individual career "patterns" as well as the determination of connections between these "patterns" and selected overt creativity criteria. The achievement of the above aims will allow the verification of the hypothesis involving the possibilities and boundaries for drawing conclusions regarding personnel strategy type, on the basis of the identification of employee career trajectory. The study also tries to describe the value generated by employees in connection with their career tempo. The following research methods were used: critical study of topical literature, analysis of biographical career data, and the application of the discounted cash flow stream method for two types of careers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochner A. P. (1997), Its about Time. Narrative and the Divided Self, Qualitative Inquiry, nr 3.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Warszawa, Poltext.
 3. Budziszewska M. (2013), Polska adaptacja The Life Story Interview Dana McAdamsa, Przegląd Psychologiczny, t. 56, nr 3.
 4. Bühler Ch. (1933), Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem, Leipzig, S. Hirzel Verlag.
 5. Bühler Ch. (1999), Bieg życia ludzkiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 7. Ehrenfels von Ch. (1890), Über Gestaltungsqualitäten, Viertelsjahresschrift wissenschaftliche Philosophie, 1890, nr 14.
 8. Ellis C. (2009), Revision. Autoethnographic Reflection on Life and Work, Walmut Creck.
 9. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 10. Giza A. (1991), Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 11. Golczyńska-Grondas A., Dunajew-Tarnowska Ł., red. (2006), Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 12. Guilford J. P. (1978), Natura inteligencji człowieka, Warszawa, PWN.
 13. Kafar M., red. (2011), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Księga jubileuszowa (2013), z przedmową rektora L. Żabińskiego i wstępem od redakcji A. Czecha. Autorzy opracowania: A. Czech, M. Kubista-Wróbel, A. Lebda-Wyborna, J. Otrębska, M. Safian, M. Strzelczyk, S. Szulik, M. Szwarc, D. Zygmańska, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 15. Nęcka E. (2013), Psychologia twórczości, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Warszawa, PWE.
 17. Kowalczyk E. (2014), Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Warszawa, Difin.
 18. Lipka A. (2010), Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych, w Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Warszawa, Difin.
 19. Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M. (2008), Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania), Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 20. Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2013), Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?, Warszawa, Difin.
 21. Piorunek M. (2009), Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 22. Rokuszewska-Pawełek A. (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków - analiza biograficzna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, Dz.U. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1571.
 24. Stern W. L. (1923), Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung (3 rd unrev. edn), Leipzig, Barth.
 25. Stotz W. (2007), Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, München, R. Oldenbourg Verlag.
 26. Włodarek J., Ziółkowski M., red. (1990), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu