BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
Membership Satisfaction and Loyalty in Managing Cluster Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 239-255, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Słowa kluczowe
Lojalność, Satysfakcja klienta, Konkurencyjność, Grupa interesu, Współpraca przedsiębiorstw, Klastry
Loyalty, Customer satisfaction, Competitiveness, Interest group, Enterprises cooperation, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania dotyczące istoty, statusu, roli satysfakcji i lojalności w kontekście zarządzania rozwojem klastra. Autor wskazuje, że zarówno satysfakcja, jak i lojalność członkowska to zagadnienia aktualne, jednak wciąż nowe, wymagające szerszej analizy naukowej. O aktualności tego problemu badawczego świadczy m.in. to, że satysfakcja i lojalność postrzegane jako wartości o strategicznym znaczeniu dla rozwoju klastra wpisują się wprost w koncepcje zarządzania kapitałem intelektualnym czy zarządzania przez wartości. Sprawne zarządzanie klastrem w obliczu turbulentnego otoczenia wymaga permanentnego wdrażania zmian, które uwzględniają potrzeby i oczekiwania członków w ramach przyjętego modelu biznesowego klastra. Przez budowanie lojalności i satysfakcji członkowskiej, maksymalizację wartości dla interesariuszy wewnętrznych klastra, przy jednoczesnym angażowaniu członków w tym procesie, istnieje możliwość dynamicznego wzmacniania konkurencyjności struktury klastra.(abstrakt oryginalny)

The paper comprises the considerations regarding the significance, status and role of satisfaction and loyalty in a cluster in the context of managing cluster development. The author indicates that member satisfaction as well as loyalty are still present issues; however they are updated and require comprehensive scientific analysis. The topicality of this research problem is proved, inter alia, by the fact that satisfaction and loyalty are perceived as values of strategic significance for cluster development. They match the concept of managing intellectual capital, or managing by values. In view of a turbulent environment, efficient cluster management requires permanent implementation of changes which are suited to the needs and expectations of the members, within the scope of the accepted business model of a cluster. Owing to member loyalty and satisfaction management, maximization of values for cluster's internal stakeholders and simultaneous engagement of members in this process, it is possible to dynamically strengthen the competitiveness of a cluster structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białas S., Litwin J., Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu X, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.
 2. Bloemer J., Odekerken-Schröder G., The role of employee relationship proneness in creating employee loyalty, "International Journal of Bank Marketing" 2006, Vol. 24, No. 4.
 3. Brodzicki T., Kuczewska J., Klastry i polityka klastrowa w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 4. Bukowska U., Lojalność pracowników - ujęcie atrybutowe i procesowe, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011.
 5. Cichosz M., Lojalność klienta wobec firmy, "Marketing i Rynek" 2003, nr 8.
 6. Dolińska M., Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, w: Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 7. Dybka S., Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 8. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Juchnowicz M., Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego, "Zarządzanie i Finanse" nr 4, cz. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 10. Kaźmierski J., Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 251.
 11. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012.
 12. Knop L., Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 13. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 14. Krupski R., Piórkowska-Wojciechowska K., Theoretical basics of employee loyalty, "Management" 2005, Vol. 9, No. 1.
 15. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne nr 136, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 16. Mrzygłód J., Badanie postaw i satysfakcji pracowników, "Personel" 2003, nr 22.
 17. Nowicki P., Sikora T., Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości, w: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, t. 1, red. T. Sikora, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2010.
 18. Plawgo B., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa 2014.
 19. Schüller A.M., Fuchs G., Marketing lojalnościowy, Wyd. Akademia Sukcesu, Warszawa 2005.
 20. Schulz M., Wpływ satysfakcji na lojalność klientów na rynku B2B, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 21. Seweryn R., Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 825, Kraków 2010.
 22. Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 23. Świątek-Barylska I., Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 24. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 25. Urban W., Siemieniako D., Motywy lojalności klientów, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5.
 26. Waszczak S., Refleksje nad lojalnością jako wartością etyczną i ekonomiczną, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 1 (23).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu