BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Krajewski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin
The Development of Tourism Within OWL Mountains Landscape Park in the Light of Municipal Development Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 2(30), s. 165-181, tab., rys., fot., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Turystyka, Strategia rozwoju gminy
Tourism development, Tourism, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Parki krajobrazowe są obszarami wielofunkcyjnymi. Jedną z nich jest funkcja turystyczna. Ważne jest, by jej rozwój odpowiednio kreować. Możliwości rozwoju turystyki regulowane są przez wytyczne określone w rozporządzeniach i planach ochrony, jednak dużą rolę odgrywają władze samorządowe, wyznaczając cele rozwojowe gmin. Podstawowym narzędziem jest strategia rozwoju gmin. Celem opracowania jest analiza zapisów strategii pod kątem rozwoju turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie Parku położonych jest 7 gmin. Wszystkie mają wyznaczone cele związane z rozwojem turystyki. Nie ma zależności między udziałem powierzchni Parku Krajobrazowego a zadaniami w zakresie turystyki. Brak jest zapisów wskazujących na wspólne działania gmin w granicach Parku. Zadania określone w strategiach rozwoju większości gmin odpowiadają na wskazania zawarte w Planie ochrony parku krajobrazowego. (abstrakt autora)

Landscape parks are multifunctional areas. One of them is touristic function. It is important to create it properly. Opportunities of tourism development are regulated by acts and protected plans. However, significant role is played by local authorities who set development objectives of municipalities. The basic instrument is development strategy of municipality. The main goal of research is to analyze the strategies in terms of tourism development within Owl Mountains Landscape Park. Within the Park is located 7 municipalities. All of them have set objectives for tourism development. There is no relationship between the area of landscape park and the tasks in the field of tourism. There are no possibilities to identify joint activities of municipalities within the Park. Tasks specified in development strategies of most of municipalities correspond to the indications contained in protected plan of the Park. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gralak K., Sawicki B., Planistyczne instrumenty stymulowania rozwoju turystyki w gminie, [w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Janik, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2009.
  2. Jalinik M., Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
  3. Kiryluk H., Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych, [w:] Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, Warszawa 2008.
  4. Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  5. Krajewski P., Krajewska U., Park Krajobrazowy Gór Sowich, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2013.
  6. Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa, Wrocław 2010.
  7. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 101, poz. 1718).
  8. Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  9. Ziółkowski R., Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/ept.2015.2.30-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu