BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Jóźwik Marta J. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru . Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca
Tourist Landscape as an Element of Image and Tourism Attractiveness Framing. Perception of Zwierzyniec Town`S Tourist Landscape
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 2(30), s. 183-197, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Krajobraz kulturowy
Cultural landscape
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zwierzyniec
Zwierzyniec
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na funkcjonujące coraz częściej w literaturze przedmiotu pojęcie "krajobraz turystyczny". Wyróżnienie składowych oraz rozumienie istoty powyższego terminu jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia właściwego funkcjonowania środowiska geograficznego. Krajobraz turystyczny tworzony przez człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb powinien być kształtowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działania zmierzające do wykorzystania jego zasobów i walorów powinny mieć na względzie zachowanie harmonii między środowiskiem przyrodniczym i kulturowym oraz aktywnością społeczno-gospodarczą. Zasadniczym celem opracowania była próba poznania struktury krajobrazu turystycznego, jego składowych wskazanych przez użytkowników (mieszkańców i turystów) oraz rozpoznanie ich wpływu na wizerunek oraz ogólną atrakcyjność wybranego obszaru recepcji turystycznej - Zwierzyńca. Podane przez respondentów odpowiedzi, skojarzenia oraz wskazane wartości ocen pozwoliły ustalić, jak krajobraz turystyczny jest przez nich rozumiany i postrzegany. Uzyskane opinie są istotne i powinny zostać uwzględnione przez lokalne władze w planach strategicznych regulujących właściwy rozwój regionów w perspektywie długookresowej. (abstrakt autora)

In the paper tourism landscape issue is being discussed. In the paper "tourist landscape" term is being discussed. Distinction components and an understanding of the issue of that period is a very important issue from the point of view of the proper functioning of the geographical environment. Tourist landscape, created by man to satisfy his needs, should in fact be shaped in accordance with the principles of sustainable development. Actions to use its resources and values should be to preserve harmony between both natural, cultural environment and socio-economic activity. The main part of the paper examines the understanding of tourist landscape and its structure within (residents and tourists/visitors). The second goal was to study how important are those elements of landscape for image and attractiveness of chosen tourist destination - town of Zwierzyniec. Opinions obtained let us ascertain how tourist landscape understood and experienced was. The study results are important and should be considered by local authorities in the strategic plans governing the proper development of the regions in the long term. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietvorst A., Tourist Landscapes: Accelerating Transformations, w: Leisure, Time and Space: Meanings and Values in People's Lives, red. S. Scraton, LSA Publication, no. 57, Brighton 1996.
 2. Europejska Konwencja Krajobrazowa (DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).
 3. http://lublin.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/lublin/ASSETS_13p16.pdf.
 4. Jafari J., The Tourism Market Basket of Goods and Services: The Components and Nature of Tourism, [w:] Studies in Tourism, Wildlife, Parks, Conservation, red. T.V Singh, J. Kaur, D.P. Singh, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd, New Delhi 1982.
 5. Kowalczyk A., Derek M., Koncepcja krajobrazu turystycznego, w: Zagospodarowanie turystyczne, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Krukowska R., Jóźwik M.J., Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic, [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, red. R. Dobrowolski, S. Terpiłowski, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 7. Kulczyk S., Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wyd. UW, Warszawa 2013.
 8. Lozato-Giotart J.P., Géographie du tourisme, Masson, Paris 1993.
 9. Myga-Piątek U., Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2012.
 10. Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, red. J. Wyrzykowski, Wyd. UWr, Wrocław 1991.
 11. Richling A., O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2010, t. XXVII.
 12. Skowronek E., Jóźwik M.J., Tucki A., Krajobraz turystyczny - koncepcja teoretyczna, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. III: Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 13. Świeca A., Krukowska R., The Role of the Zamoyski Entailed Estate in Creation the Functions and Cultural Landscape of Zwierzyniec, w: Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, red. E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born, Kartpol s.c., Lublin 2006.
 14. Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, "Annales UMCS" 2009, sec. B., vol. 64, t. I.
 15. Województwo Lubelskie 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2013.
 16. Włodarczyk B., Krajobrazy przestrzeni turystycznej, "Turyzm" 2009, vol. 19, z. 1-2.
 17. Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 18. Włodarczyk B., The Tourism Landscape and Tourist Space of the City, "Folia Turistica" 2011, vol. 25 (1).
 19. Wojciechowski K.H., O przydatności badań percepcji krajobrazu, w: O percepcji środowiska, red. J. Bogdanowski, Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, Dziekanów Leśny 1994.
 20. Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/ept.2015.2.30-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu